Diller

Ders Listesi

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

BÖLÜM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

MAYIS 2017

 

 

 

 

 

A.    BÖLÜM HAKKINDA BİLGİLER

İletişim Bilgileri

Görevi

Unvanı, Adı Soyadı

e-posata adresi

Telefon

Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi

Taşkın YILDIRIM

tyildirim@firat.edu.tr

0424 237 00 00-6575

 

Tarihsel Gelişim

Bölüm; Kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına destek olmak üzere, büro faaliyetlerinin yükünü azaltabilecek derecede bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, iletişim becerileri gelişmiş, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, protokol bilgisine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerisine sahip ve yaratıcılık bilincinde büro yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Büro yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Her bir öğretim türünden 50 öğrenci almaktadır. Öğrenciler 1. sınıf sonunda 45 günlük staj eğitimi almaktadır.

 

Mevcut Durum

a)      Öğrenci

 

2012

 

I.Öğretim

KIZ

ERKEK

TOPLAM

31

19

50

II.Öğretim

22

17

39

2013

I.Öğretim

45

13

58

II.Öğretim

39

21

60

2014

I.Öğretim

44

24

68

II.Öğretim

34

29

63

2015

I.Öğretim

35

26

61

II.Öğretim

28

28

56

2016

I.Öğretim

36

31

67

II.Öğretim

34

24

58

 

b)     Personel

Bölümde 3 tane Öğretim Görevlisi, 1 tane Bölüm Sekreteri görev yapmaktadır.  

c)      Altyapı

Bölüm, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun altyapısını kullanmaktadır.

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyon

Eğitim ve araştırma alanında nitelikli, girişimci, yenilikçi, özgüveni yüksek, sorgulayan, sosyal sorumluluğu gelişmiş, bilimsel ve etik değerleri önceleyen,

paydaşlarının beklentilerini dikkate alan bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Ülkemizde yöneticilerin ihtiyaç duyduğu nitelikte yönetici asistanı yetiştiren bir bölüm olmak.

Değerler

Bölümün misyonu, vizyonu ve bu kapsamdaki stratejileri oluşturan temel değerleri :

- Akademik Özgürlük

- Bilimsellik

- Çevreye Duyarlılık

- Güvenilirlik

- Hoşgörü

- Katılımcılık

- Liyakat

- Paydaşların Memnuniyeti

- Sosyal Sorumluluk Bilinci

- Şeffaflık

- Yenilikçilik

- Girişimcilik

Hedefler

Hedef 1. İş dünyasının (kamu ve özel kesim) ihtiyaç duyduğu nitelikte ara eleman yetiştirilmesi.

Faaliyet 1.1. Eğitim müfredatı ve ders içerikleri iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilecektir.

Faaliyet 1.2. Öğrencilerin iş dünyası ile daha sık temasının sağlanması için her yıl en az bir defa iş dünyasından yöneticilerle öğrencilerin buluşması sağlanacaktır.

Faaliyet 1.3. Öğrencilerin stajlarını daha etkin yapmaları sağlanacaktır.

Hedef 2. Öğrenciler, mezunlar ve personelimizin kurum kültürü, aidiyet duygusu ve paydaşlık bağları kuvvetlendirilecektir.

Faaliyet 2.1. Her yıl en az bir defa sosyal faaliyetler (gezi, yemek, spor vb.) yapılacaktır.

Faaliyet 2.2. Memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin en az %10 oranında artırılması sağlanacaktır.

Faaliyet 2.3. Bölümde Mezunlar Web portalı oluşturulacaktır.

Faaliyet 2.4. Her yıl mezun toplantısı düzenlenecek ve geleneksel hale getirilecektir.

Hedef 3. Öğrencilerin akademik gelişim düzeylerinin artırılması çalışmaları daha etkin hale getirilecektir.

Faaliyet 3.1. Öğretim elemanı ve öğrenci iletişimi daha etkin hale getirilecektir.

Faaliyet 3.2. Öğrencilerin araştırma yapma ve sunma yetenekleri artırılacaktır.

Faaliyet 3.3. Öğrencilerin Üniversite ve Yüksekokuldaki kütüphanelerden daha fazla faydalanmaları sağlanacaktır.

Faaliyet 3.4. Öğretim elemanlarının kendini yenilemeleri teşvik edilecektir.  

Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimler

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından oluşmaktadır.

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Bölümümüz daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmediği için bu kısımda veri yoktur.

B.     KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

a)      Bölüm misyon, vizyon, stratejik hedefler ve performans göstergelerinin belirlenmesi

Bölümün misyon, vizyon, stratejik hedefleri ile performans göstergeleri bölüm kurulu üyelerinin yaptığı çalışmalar sonucunda belirlenmekte ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından Stratejik Rapor halinde yayınlamaktadır. Raporda yer alan stratejik hedefler ve performans göstergeleri, yıllık faaliyet raporları ile izlenmekte ve sapmalar için tedbirler alınmaktadır.

b)     Bölüm kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için strateji belirlenmesi

Bölümün kurumsal performansının ölçülmesi, hazırlanan yıllık Faaliyet raporlarıyla ölçülmekte ve yapılan değerlendirmelere göre, gerekli ve imkân dâhilindeki tedbirler alınarak iyileştirmeler yapılmaktadır.

c)      Bölüm Kalite Komisyonu üyelerinin belirlenmesi

Bölüm Kalite Komisyonu üyeleri, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 7nci maddesi hükümleri kapsamında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 21.04.2017 tarih ve 198121 sayılı yazısı ile belirlenmiştir. Komisyon üyeleri;

Komisyon Başkanı     Öğretim Görevlisi Taşkın YILDIRIM

Üye                            Öğretim Görevlisi Fethi Ahmet ÖZER

Üye                             Öğretim Görevlisi Kenan SALTIK

Sekreterya                  Bilgisayar İşletmeni Umut ÇİÇEK

d)     Bölüm Kalite Komisyonunun kalite güvence sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumluluklar ile Komisyon ve kalite güvence sürecinin işletilmesi

Bölüm Kalite Komisyonu, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine istinaden üniversite senatosunca kabul edilen “FÜ Kalite Güvencesi Yönergesi” Madde 6 ve Madde 7 kapsamında yetki, görev ve sorumluluklara sahiptir. Komisyon, kalite güvencesi sürecini işletmek üzere, üyeler arasında görev paylaşımı yaparak, Madde 10’da belirtilen verilerin derlenmesi, birim raporlarının hazırlanması gibi görevleri çalışma takvimine uygun şekilde yürütür.

e)      İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler) ve dış paydaşlar (işletmeler, mezunlar, meslek örgütleri, sponsorlar, öğrenci yakınları vb.) kalite güvence sistemine katılımı katkıları

İç ve dış paydaşların kalite güvence sistemine katılımı ve katkı vermeleri Paydaş analizleri ile sağlanmaktadır. İç Paydaşlar; kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan içindeki kişi, grup veya kuruluşlardır (Yöneticiler, akademik ve idari personel, öğrenciler gibi). Dış Paydaşlar ise, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan dışındaki kişi, grup veya kurumlardır (Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları gibi).

Bölüm paydaş listesi Ek-2’de verilmiştir.

Paydaş analizi; kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluşun faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, yani tüm ilgili tarafların analizidir.

Paydaş analizi ile amaçlananlar şunlardır:

• Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak, bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması,

• Paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi,

• Paydaşların görüş ve beklentilerinin belirlenmesi,

• Kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik stratejiler oluşturulması,

• Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın başarı yüzdesinin artması. Paydaş analizi için veri elde edilmesi sürecinde; paydaş gruplarına anketler uygulanmış, yüz yüze görüşme ve arama toplantıları yapılmıştır. Bölüm öğrencileri için gönüllülük esasına dayalı ve güvenli e-ortamda memnuniyet anketi yapılmıştır. Uzak dış paydaşlar için anket çalışması, yakın dış paydaşlar için arama toplantıları düzenlenmiştir. Yakın dış paydaşlar olarak; lise idarecileri ve rehber öğretmenleri, kamu kurumlarının idarecileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile her biri ayrı bir grup olmak üzere gerçekleştirilen arama toplantılarında, katılımcıların Bölüm hakkındaki görüşleri ayrıntılı bir şekilde alınarak, stratejik plan çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmiştir. İç paydaşlar olarak öğrenciler ile akademik ve idari personele memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Öğrencilere uygulanan anketler vasıtasıyla, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinden memnuniyetleri araştırılmaktadır. Elde edilen verilere çeşitli nicel karar yöntemleri uygulanarak eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili potansiyel olumsuzluk kaynakları tespit edilmekte ve eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi için üniversite yöneticilerine bilimsel destek sağlanmaktadır. Akademik ve idari personel anketleri ile de akademik verimliliğin önündeki engelleri kaldırmaya ve çalışma verimini artırmaya yönelik tedbirler belirlenmektedir.

 

C.    EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Programların Tasarımı ve Onayı

i.                    Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve dış paydaşların katkı seviyesi

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın tasarımında, öncelikle alan uzmanlarının görüşleri dikkate alınarak konu detaylı bir şekilde incelenmekte ve karara bağlanmaktadır. Çalışmalar sürecinde alandaki gelişmeler yakından gözlemlenmekte, uygulama pratikleri çerçevesinde dış paydaşlardan (mezun öğrenciler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları) toplantı veya anketler yardımıyla geri bildirim alınarak programların eğitim amaçları ve müfredat değişiklikleri yapılmaktadır. Bu çalışma sürecinde Bologna kriterleri de dikkate alınarak düzenleme yapılmaktadır.

ii.                  Programın yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) belirlenmesi

Programların yeterlilikleri (mezun bilgileri, beceri ve yetkinlikleri) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ölçütleri, Bologna süreci ve mezun öğrenciler ile bu öğrencilerimizin çalıştığı işyerlerinden alınan geri beslemelerle belirlenmektedir. Bu araçlarla, programlara kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim hizmeti alan öğrencilerin tercih ettikleri program çerçevesinde teorik ve pratik kazanımlarını etkin bir biçimde mesleki çalışmalarına yansıtabilecek yetenek, bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. Eğitim programlarının yeterlikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Yeterlikleri ile uyumlu olacak şekilde ilgili programların özellikleri, toplumsal ve mesleki beklentiler, öğrenci özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Belirlenen eksik yönler; gözlem, kaygı ve zayıf olarak kategorize edilerek raporlanan hususlar ve özellikle zayıflık ve kaygıların nasıl giderileceği sorgulanarak gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

iii.                Programın yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumunun belirlenmesi

Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır.

      iv.        Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasındaki ilişkilendirme Bölümde programların onaylanma süreci

Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bunun için müfredat, derslerin işlenişi ve program çıktıları dikkate alınarak uyumlu bir süreç planlanmaktadır. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme Bologna kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir (https://obs.firat.edu.tr/oibs/bologna).

v.                  Kurumda programların onaylanma sürecinin gerçekleşmesi

Açılması planlanan bir programın hazırlık süreci (dosya hazırlanması ve program teklifi), ilgili alanda uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan dosya, bölüm kurulunda görüşülerek, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlük Makamına iletilir. Müdürlük Makamı tarafından dosya Rektörlük Makamına iletilir. Rektörlük Makamı incelenmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak üzere dosyayı Üniversite Eğitim Komisyonuna sevk eder. Komisyon incelemesinden sonra dosya Üniversite Senatosu’na sunulur. Senatonun onayını takiben Rektörlük, dosyayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı sonunda program açılmış olur.

vi.                Programların eğitim amaçları ve kazanımlarının kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmesi

Programların eğitim amaçları ve kazanımları başta olmak üzere programlara ilişkin detaylı bilgiler (programın başvuru koşulları, amacı, önemi, kazanımları, mezuniyet durumu, müfredatı, derslerin işlenişi, ders materyalleri, videolar, etkileşimli materyaller vb.) internet sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

 

            Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

i.                    Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri

(AKTS) ile belirlenmesi

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), programı hazırlayan birim tarafından belirlenmekte ve bu bilgilerin Bologna kriterlerine uygunluğu Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından denetlenmektedir.

ii.                  Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyerlerinde gerçekleştirdikleri

uygulama ve stajların iş yüklerinin belirlenmesi ve programın toplam iş yüküne dahil edilmesi

Uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte ve toplam iş yüküne dâhil edilmektedir.

iii.                Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almalarının teşvik edilme yöntemleri

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları; ödev/proje sunumları, laboratuvar deneyleri, staj sunumları gibi etkinliklerle sağlanmaktadır.

iv.                Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanması

Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY), hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Not değerlendirme süreci bağıl değerlendirme sistemi esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim programlarında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda farklı ölçme yöntemleri kullanılmaktadır. Dersler ile stajlarda uygulanan ölçme sistemleri:

- Klasik yazılı sınav

- Sözlü sınavlar

- Mini sınavlar

- Çoktan seçmeli sınavlar

- Doğru/yanlış testleri

- Sunum yapma

- Pratik sınavlar

Her öğretim dönemi sonunda ilgili dersi veren öğretim elemanının hazırladığı Ders Değerlendirme Raporu, o ders için tanımlanmış olan ders bilgi paketi ile karşılaştırılarak değerlendirme yapılmaktadır.

v.                  Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için yöntem belirlenmesi (sınavların, puanlamanın, derslerin tamamlanmasının ve mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması vb.) ve izlenmesi

Bütün derslerin haftalık konuları, sınav şekli ve sayısı, ara sınav, yılsonu sınavı, ödev, rapor vb. etkinliklerin başarı notuna katkıları dönem başında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilere ilan edilmektedir. Dersin sorumlu öğretim elemanı, sınavlara ilişkin cevap anahtarlarını ve bu cevaplara ait puanlamaları duyurmakta ve yasal süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmektedir.

vi.                Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler

F.Ü. Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler vardır.

      vii.     Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için yapılmış düzenlemeler

Bölüm programlarına kayıtlı, engelli öğrencilerin talebine bağlı olarak okuyucu ve işaretleyici görevlendirilmektedir. Ortopedik engeli bulunan öğrenciler, binadaki mevcut asansörü kullanabilmektedir.

Uluslararası öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini koordine etmek amacıyla Rektörlüğümüzce kurulan Uluslararası Öğrenci Ofisi, başvuru işlemlerinden mezuniyetlerine kadar geçen sürecin tamamında uluslararası öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaktadır.

            Öğrencinin Kabulü, Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

i.                    Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanması

Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta olup; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı, sonuçları çerçevesinde tercih ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretim Kurulunun Yatay Geçiş kriterleri çerçevesinde kurum içi ve kurum dışı Yatay Geçiş yoluyla öğrenci alımı yapılmakta ve ÖSYM puanı ile geçiş kriterleri uygulanmaktadır

ii.                  Yeni öğrencilerin programa uyumlarının sağlanması için izlenen yöntem

Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyumlarının sağlanması için eğitim-öğretim yılı başında bölüm olarak tanıtım programları düzenlenmektedir. Bu programda; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun ve bölümün tanıtımı, kütüphane ve sosyal imkanları, Yüksekokul ve bölümün yönetimi, idari ve akademik yapısı, yönetmelikler, ders ve sınav sistemleri ile uygulanan değerlendirme yöntemleri, kariyer planlama, bölümün öğrencilerden beklentileri ve meslek üyeleriyle etkileşim fırsatları konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 

iii.                Başarılı öğrencinin programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik başarısının teşvik edilme ve/veya ödüllendirme yöntemi

Öğrencinin akademik başarısı teşvik edilmekte ve ödüllendirmektedir. Her dönem sonunda öğrencilerin başarı düzeyi, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile belirlenir. Başarılı öğrenciler arasından, Onur ve Yüksek Onur öğrencileri olanlar (AGNO, 3.00-3.49 arasında olanlara Onur öğrencileri, 3.50-4.00 arasında olanlara Yüksek Onur öğrenciler) öğrenim durum belgesinde belirtilmekte ve üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir. Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına girişte bu not ortalaması etkili olmaktadır.

iv.                Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulması ve akademik gelişmelerinin izlenmesi yöntemi

Akademik Danışmanlık hizmetleri, öğrencilerimize eğitim-öğretim süreçlerinde kolaylık sağlamak ve mesleki gelişimlerini artırmak üzere oldukça etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Yüksekokul Müdürlük Makamı tarafından görevlendirilen danışmanlar; öğrencinin ders kayıtlarını yönlendirir, derslerdeki başarı durumunu izler, karşılaştığı problemlerin çözümü için yardımcı olmaya çalışır, mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalara ya da lisans gibi bir üst seviyedeki programa yönlenmesine katkıda bulunur. Danışmanlar bu görevleri, öğrenciler mezun oluncaya kadar sürdürür.

v.                  Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması ve diploma denkliği gibi konulardaki gerekli düzenlemeler

Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimiz uluslararası öğrenci değişim programlarına dahil olmaktadırlar. Yüksekokulda konu ile ilgili olarak birim koordinatörleri görevlendirilmiştir. Öğrenciler danışmanları tarafından Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına teşvik edilmekte ve farklı eğitim kurumlarında (ulusal ve uluslararası) eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu Erasmus ve Mevlana programlarına katılan öğrencilerin, dış ülkede aldıkları ve eşdeğer sayılan dersler, birim İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve yetkili kurulların onayından sonra transkriptlerinde orijinal isimleri ile yer almaktadır. Mezun olan öğrencilerimizin diplomaları İngilizce olarak da düzenlenmekte ve isteyen mezunlara İngilizce Diploma Eki verilmektedir.

 

Eğitim-Öğretim Kadrosu

i.                    Eğitim-öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilecek akademik kadronun yeterli sayı ve nitelikte olması

Bölümde 3 tane öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde yürütülen programda görevli akademisyen sayısı yeterli olmakla birlikte, özellikle programda görevlendirilecek ve programda eğitime katkı sağlayacak alanlarda uzman akademik personele ihtiyaç duyulmaktadır.

ii.                  Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler, 2547 Sayılı Kanun kapsamında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.

iii.                Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun Yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesinin güvence altına alınması

Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi, öncelikle bölüm başkanlığının sorumluluğunda olmak üzere, bölüm kurulu tarafından güvence altına alınmaktadır.

 

iv.                Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için sunulan olanaklar

Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmesi ve öğretim becerilerini iyileştirmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı araştırma, çalışma, görevlendirme istekleri, üniversite üst yönetimi tarafından karara bağlanmaktadır. Akademik personele, kütüphane hizmetleri kapsamında çok sayıda ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanlarına ücretsiz erişim imkânı sağlanmaktadır.

Öğretim Üyelerinin yılda 1 defayı geçmemek üzere yurt dışı konferans ve sempozyumlara aktif katılımı, yol ve katılım ücreti giderlerinin üniversite tarafından karşılanmak suretiyle desteklenmektedir. Ayrıca Üniversite ve YÖK tarafından ilgili mevzuat kapsamında olmak

üzere performans ve teşvik ödülleri ile BAP proje desteği de verilmektedir.

v.                  Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar

Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik olarak FÜBAP üzerinden öğretim elemanlarının yaptıkları bilimsel çalışmalar ve projeler karşılığında edinilen puanlar çerçevesinde destek sağlanmaktadır. Buradaki destekler nakdi olmayıp, bilimsel aktivitelere bağlı olarak biriken puanlar karşılığında yeni projelere parasal destek sağlanması şeklinde gerçekleşmektedir.

vi.                Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması

Programda, akreditasyon kurumlarının her bir program için öngördüğü program çıktılarının sağlanmasına yönelik gayretler ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçlerin yaygınlaştırılması ile eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun nitelik yönünden gelişimi güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda nicelik yönüyle de konu ele alınarak yeterli sayıda öğretim üyesi kadrosu oluşturulması hedeflenmekte ve buna göre gerekli talep ve girişimlerde bulunulmaktadır.

 

 

 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

i.                    Eğitim-öğretimin etkinliğini artıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sağlaması

Yüksekokul bünyesinde derslik, toplantı salonu, bilgisayar laboratuvarı, yeterli kapasitede konferans salonu ve toplantı salonu bulunmaktadır. Öğrenciler için öğrenme ortamını geliştirmek için, Yüksekokul bünyesinde bir kütüphane oluşturulmaktadır. Bilişim ve internet teknolojilerinin gerektirdiği nitelikteki bilgisayar laboratuvarında öğrenciler, alanlarıyla ilgili olarak günümüzün gerektirdiği bilişim sistemlerini kullanma becerisi edinmekte ve internet aracılığıyla her türlü bilimsel kaynağa ulaşabilmektedirler.

ii.                  Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi ve teknoloji kullanımı

Bölümde eğitim-öğretim süreci boyunca yeni teknolojilerin kullanımı amacıyla on-line uygulanmaktadır. Bu sebeple mevcut teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bu yeni gelişmelerin yaygınlaştırılması için çaba sarf edilmektedir. Mevcut dersliklerde öğretim elemanlarının derslerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için gereken teknolojik ve fiziksel altyapı bulunmaktadır. Birçok lisanslı programlar öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş olup, bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının kullanımı teşvik edilmektedir.

Ayrıca ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanlarına akademik personel ve öğrencilerimizin ücretsiz erişim imkânı mevcuttur.

iii.                Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik destekler

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik öğretim elemanları tarafından danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Üniversitede periyodik olarak düzenlenen kariyer günlerine ilave olarak zaman zaman Yüksekokul tarafından da kariyer günleri düzenlenmek suretiyle öğrencilerin kariyerlerine dair bir farkındalığın oluşmasına yardımcı olunmaktadır. Kariyer günlerinde daha çok belirli sektör temsilcilerinin öğrencilerle buluşturulması sağlanmaktadır. Maddi imkânlar ölçüsünde özellikle son sınıf öğrencileri için yurt genelini kapsayacak şekilde teknik geziler düzenlenmektedir. Bölümde Girişimcilik dersleri seçmeli olarak okutularak, Ülkemizde girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlanmaktadır. Bölümde müfredat gereği staj uygulaması mevcuttur. Staj uygulamaları öğrencilerin mesleki gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen mesleki gelişim ve kariyer planlama etkinliklerine öğrencilerimizin katılımı sağlanmakta ve bu tür faaliyetler desteklenmektedir.

iv.                 Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini için kurum dışı destek bileşenleri

Öğrencilerimizin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerine yönelik olarak Bölümde staj komisyonu oluşturulmuş olup, öğrencilerimiz bu komisyon tarafından yönlendirilmektedir. Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmeleri için çeşitli kurum ve kuruluşlardan oluşan paydaşlarla işbirliği, bu komisyon aracılığıyla sağlanmaktadır. Mesleki uygulama dersleri kapsamında öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında; kamu hastaneleri, fabrikalar, özel sektör kuruluşlarında staj yapmaktadırlar.

v.                  Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunumu

Bölüm öğrencilerine, öğrenci kaydını müteakip bir danışman atanmaktadır. Danışmanlık hizmeti ile öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin çözümüne yardımcı olunmaktadır.

Öğrenciler başta bölgemizin en büyük üniversite hastanesi olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Öğrenci Sağlık Merkezinden sağlık hizmetlerini alabilmektedirler.

 

vi.                Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.)

Öğrencilerin kullanımına yönelik üniversite kampüsü içinde; yurt, yemekhane, açık-kapalı spor alanları, kafeteryalar, bisiklet yolları, kütüphaneler ve bilgisayar laboratuvarları gibi imkânlar mevcuttur.

vii.              Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi

Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte; konferans, panel, kongre gibi etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmekte ve desteklenmektedir. Bu türeden faaliyetlerin bir kısmı doğrudan Üniversite tarafından düzenlenmekte bir kısmı ise Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci Kulüpleri aracılığı ile düzenlenmektedir.

Öğrenciler, üniversitede kurulmuş bulunan farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine üye olarak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaktadırlar. Öğrencilerin sportif etkinlikleri gerçekleştirebileceği Bölgemizin en büyük spor salonu Üniversitemizde yeni faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından desteklenmekte ve organize edilmektedir.  Üniversitede yıl içerisinde sosyal, kültürel veya sportif etkinlikler sonucu başarı elde eden öğrenciler ödüllendirilmektedir.

viii.            Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli, kolay ve ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteği sağlamsı

Bölümde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini sağlıklı, engelsiz, bağımsız, sosyal ve başarılı bir şekilde tamamlamaları için gerekli tedbirler alınmaktadır. Özellikle engelli öğrencilerin dersliklere ulaşmalarında kolaylık sağlamak üzere gerekli fiziki ortam (rampa, asansör, tekerlekli sandalye) oluşturulmuştur.

ix.                Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliğin güvence altına alınması

Eğitim-öğretim süreci boyunca ve sonunda Bölüm tarafından geri bildirim almaya yönelik akademik, idari personel ve öğrenciyle iletişim kurulmaktadır (Danışmanların her yıl öğrencilerle yüz yüze yapmış oldukları toplantı ve görüşmeler, mezunlar ile yapılan toplantılar gibi). Çağdaş yönetimin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda öğrenciler Bölümde doğrudan ya da dolaylı olarak (şikâyet kutuları, OBS üzerinden e-posta yoluyla mesajlaşma gibi) hem akademik, hem idari personelle iletişim kurabilmektedir.

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

i.                    İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi

Bölümde programların revize edilmesi, süreçte yer alan iç ve dış paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.) sürece katılımı sağlanarak, paydaşlardan sağlanan geri bildirimlerle gerçekleşmektedir. Akreditasyon kurumlarının programın geliştirilmesine yönelik olarak öngördüğü kalite süreçlerinin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Aynı zamanda meslek uzmanları ve kurum/kuruluşlarla etkileşimler kurularak organize edilen sektör katılımlı çalıştay, sempozyum ve toplantılar, hem sektör bileşenleri ile öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın bir araya gelmesine hem de programın gözden geçirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu konuda uygulanan yöntemlerden biri de iç ve dış paydaşlara yönelik olarak yapılan anketlerdir.

 

 

ii.                  Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklığı, nasıl ve kimler tarafından yapıldığı, katkı veren paydaşların belirlenmesi, bu paydaşların karar verme sürecine katılması

Programların gözden geçirme faaliyetleri, bölüm kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilmektedir. Programdaki değerlendirme sürecinde değerlendiriciler tarafından belirlenen eksiklik, zayıflık, kaygı ve gözlemlerin aşılması için gerekli tedbirlerin alınması yoluna gidilmektedir. Bu tür faaliyetler rutin bir çalışma niteliğindedir.

Dolayısıyla, programın gözden geçirilmesi aşamasında, yetersizlik görülen program çıktısının tüm paydaşlarının sürece dahil edilmesi ile yetersizliklerin giderilmesi sağlanmaktadır.

iii.                Değerlendirme sonuçlarının programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılması

Değerlendirme sonuçları, öğrencinin başarı düzeyi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için öğrenci ve paydaşların geri dönüşleri esas alınmaktadır. İhtiyaç duyulan durumlarda güncelleme ve iyileştirme yapılmakta, gerekli durumlarda müfredat, materyal ve metot değişikliğine gidilmektedir. Program çıktılarının paydaşı durumuna gelen mezun öğrencilerden, öğrencilerin çalıştığı kurumlardan gelen geri bildirimlerden bölüm içi komisyon ve kurulların her dönem sonu ortaya koyduğu değerlendirme raporlarının ve dış paydaş temsilcileri ile yapılan toplantıların değerlendirme verileri, programın iyileştirilmesinde temel çıkış noktası olmaktadır. Bu sürecin sürdürülebilir olması bölümde kurulan komisyon ve kurullar tarafından sürekli bir şekilde izlenmektedir.

iv.                Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığının; öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinin izlenmesi ve ölçülmesi

Programın eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; mezunlarımızın ulusal ve mesleki alanlarda yapılan sınavlardaki başarı oranları, işe girme oranları, iş yeri başarıları ve terfilerine göre izlemektedir. Ancak akredite birimlerin dışında ölçme ve değerlendirme yapılmamaktadır.

v.                  Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütlerinin güvence altına alınması

Programın eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri, eğitim-öğretim dönemi sonunda öğrencilerin başarı oranları ve uygulanan anketlere göre öğrenim süreçleri değerlendirilerek sağlanmaktadır. Buna ilave olarak öğretim üyelerinin, derslerde çeşitli öğretim araç gereç materyali kullanma, etkili iletişim becerisine sahip olma, eleştirel düşünmeyi teşvik etme, öğrenciler açısından ulaşılabilir olma ve öğrencilere zaman ayırma, öğrencilerin öğrenme düzeylerine uygun tekniklerle ölçme ve değerlendirme yönlerinin yeterlilikleriyle ilgili sonuçlara varılmaktadır. Bu durum öğretim üyeleriyle paylaşılarak yetkinliklerin artırılması ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri; TYYÇ kapsamında programların sürekli güncellenmesi, Erasmus ve Mevlana programları ile uyum politikası, diploma eki, öğrenciler için bilgilendirme toplantıları gibi faaliyetlerle güvence altına alınmaktadır.

D. Yönetim Sistemi

Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

i.                    Bölümün, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği yönetim modeli

Bölüm yönetim yapısını 2547 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmiştir.

ii.                  Operasyonel süreçlerin (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerin yönetmesi

Bölüm, eğitim-öğretim ve her türlü bilimsel süreçlerini; mümkün olduğu kadar tüm paydaşları (öğrenci, akademisyen, idari personel ve şehir) anket, arama toplantıları, çalıştaylar, seminerler vb. yöntemler kullanarak dahil etmek suretiyle oluşturmaktadır.

İdari ve destek süreçleri ise kurumsal aidiyet bilincini ön planda tutarak, kurum içi toplantılar, eğitimler ve yüz yüze görüşmeler yapmak suretiyle, doğruyu bulmak ve kurumsal barışı geliştirmek konusunda ısrarlı olarak gerçekleştirmektedir.

iii.                İç kontrol standartlarına uyum eylem planının etkin düzeyde uygulanması

Öncelikle bölümde görev yapan akademik ve idari personelin görev tanımları yapılmış, bu görevleri yerine getirmek için günde ne kadar zaman ayırdıkları gibi parametreler tespit edilmiştir.

Bunun yanında bölümde akademik ve idari anlamda güçlü, zayıf yönler belirlenerek gelecek dönemlerle ilgili planlama çalışmaları yapılmaktadır.

Kaynakların Yönetimi

i.                    İnsan kaynaklarının yönetimi ve etkinliği

Bölümün ihtiyaç duyduğu akademik ve idari personel, 2547 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde Rektörlük Makamı tarafından sağlanmaktadır.

ii.                  İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere kullanılan sistem

Bölümde idari ve destek hizmetleri sunan personelin, yaptıkları işin gereği olan yetenekleri kazanmaları ve bunları zaman içerisinde geliştirebilmeleri için hizmet içi eğitimler, kurslar, seminerler, yaşam boyu destek eğitimleri (iletişim dili, beden dili, halkla ilişkiler, temel bilgisayar kullanımı, eğitici eğitimi vb.) faaliyetler Rektörlük Makamı tarafından düzenlenmektedir.

iii.                Mali kaynakların yönetimi ve etkinliği

Bölümün mali kaynak yönetimi yetkisi bulunmamaktadır.

iv.                Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinliği

Bölümde kullanılan taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi Yüksekokul Müdürlük Makamının yetkisindedir.

Bilgi Yönetim Sistemi

i.                    Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere kullanılan bilgi yönetim sistemi

Üniversite Yönetimi tarafından farklı türden faaliyet ve işlemler için aktif olarak kullanılan farklı Bilgi Yönetim Sistemleri bulunmaktadır. Bölüm de bu altyapıyı kullanmaktadır.

• Öğrenci Bilgi Sistemi: Eğitim-Öğretimle ilgili tüm süreçleri  yöneten ve tüm kayıtları güvenli bir şekilde tutan bir yazılım otomasyonudur.

• Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Bölümdeki tüm yazışmaların elektronik ortamda olmasını sağlayan ve bu kayıtları güvenli olarak saklayan bir yazılımdır.  Ayrıca Kayıtlı Elektronik Posta adresi alınarak EBYS entegrasyonu da gerçekleştirilmiştir.

• Personel Bilgi Sistemi: Akademik ve İdari tüm personelimizle ilgili tüm özlük, atama, ilerleme vb. bilgileri tutan ve saklayan sistemdir.

• Akademik Bilgi Sistemi: Akademik personelin yayın, proje, dersleri, akademik faaliyetleri vb. her türlü akademik boyutu olan bilgilerini girip web üzerinden paylaşabilecekleri sistemdir.

• Etkinlik takvimi: Bölümde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve aktivitenin duyurulduğu ve daha sonrası için kayıt altına alındığı sistemdir.

ii.                   Kullanılan bilgi yönetim sistemi, Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak (öğrencilerin; demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.) kapsamı

Bölümün eğitim öğretim faaliyetlerini yönetmek için kullandığı OBS sisteminde öğrencilere ait tüm bilgiler (kişisel, demografik, başarı oranları vb.) bulunmakta ve bunlar raporlanabilmektedir.

Öğrenci ve diğer paydaşlarımızın memnuniyetleri ve talepleri ile ilgili olarak da Akademik Anket Sistemi üzerinde çeşitli yoklamalar ve anketler gerçekleştirilmektedir.

iii.                Mezunlara yönelik olarak Mezun Takip Sisteminin (mezunların; istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri, vb.) kapsamı

Mezun Takip Sistemi geliştirilmesi devam etmektedir.

iv.                 Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgilerin toplanma sıklığı ve yöntemi

Her dönem sonunda, akademik ve idari personelin katıldığı değerlendirme toplantıları yapılmakta kurumsal değerlendirme raporları (Yıllık Çalışma Raporu) ilgili makamlara iletilmektedir.

v.                  Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliğin (somut ve objektif olması) sağlanması

Veri paylaşımı sadece yetkili kişiler ve yasal süreçler dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

i.                    Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri

Bölümün kurum dışından hizmet tedarik yetkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunu Bilgilendirme

i.                    Kurumun, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verilerin kamuoyuyla paylaşması

Bölüm, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüne ilişkin güncel verileri, bölümün temel değerlerinden olan Şeffaflık, Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Paydaşların Memnuniyeti anlayışı çerçevesinde, Üniversitenin internet sitesi başta olmak üzere basın, yayın vb. yollarla kamuoyuyla paylaşmakta ve bu bilgileri sürekli güncellemektedir.

ii.                  Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliğin güvence altına alınması

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği, başta Yüksekokul içi birimler arasındaki yazışma ve bilgi dolaşımlarındaki entegrasyonu sağlayan yazılımlarla sağlanmakta olup, üniversitemizdeki bilgiişlem altyapısının yeterli ve güvenli oluşu ve ayrıca paylaşım bilgilerinin farklı birimlerdeki veriler ile karşılaştırılması ve doğrulanması yoluyla güvence altına alınmıştır.

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

i.                    Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izleme

Bölümdeki yöneticilerin belirlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi, Yüksekokul ve Üniversite Yönetiminin yetkisindedir.

ii.                  Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilen politikalar

Bölümde dönemsel değerlendirmeleri kapsayan raporlar hazırlamakta ve yetkili makamlara iletilmektedir.

Ayrıca tüm faaliyet, etkinlik veya duyurular web sayfalarımız aracılığıyla düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

D.  Sonuç ve Değerlendirme

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünün Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim ve Yönetim Sistemi başlıkları açısından güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve iyileştirmeye açık yönleri; elde edilen tüm veriler Bölüm Kurulu tarafından değerlendirilerek  GZFT Analizi elde edilmiştir.

D 1- Güçlü Yönler

1. Eğitimin niteliği

2. Akademik personelin sayısı

3. Elektronik kütüphane, internet vb. alt yapının güçlü olması

4. Büyümeye elverişli bir kampüse sahip olması

5. Fiziki mekânlar ile sosyal alanların yeterli olması ve sürekli geliştirilmesi

6. Araştırma Hastanesinin olması

7. Bölgesinde huzurlu ve güvenilir üniversite olması

8. Köklü bir geçmişe sahip olması

D 2 - Zayıf Yönler

1. Bilimsel ve akademik çalışmaların tanıtımının yetersizliği

2. Bölümün halkla ilişkilerindeki eksiklik algısı

3. Bölümde alanda uzmanlaşmış öğretim elemanının yetersiz sayıda olması

4. Yabancı dil eğitiminde eksiklik

5. Kariyere yönelik etkinliklerin eksikliği

6. Mezunlar ve diğer dış paydaşlarla ilişkilerin yetersiz olması

7. Yüksekokuldaki mevcut kütüphanenin kitap sayısı bakımından yetersiz olması

D 3 - Fırsatlar

1. Öğrencilerin tercih ettiği bir bölüm olması

2. Elazığ'ın öğrenci bütçesine uygun bir şehir olması

3. Elazığ ilinin Türkiye genelinde güvenlik açısından huzurlu bir il olarak algılanması

4. Öğrencilerin staj yapacak işyerlerinin yeterli olması

5. Mezunların iş bulma imkanlarının yeterli düzeyde olması

D 4 – İyileştirmeye Açık Yönler

1. Üniversite sanayi işbirliği

2. Uzaktan Eğitim programlarının arttırılması ve sistemin daha fazla yaygınlaştırılması

3. Sürekli eğitim merkezinin bilinilirliğinin arttırılması

4. Bölümün tanıtım ve kamuoyu bilgilendirme süreçlerinin güçlendirilmesi

5. Akademik faaliyet ve başarıların ödüllendirilmesi süreçlerinin daha güçlü hale getirilmesi

 

 

EK- 1

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

PAYDAŞ LİSTESİ

PAYDAŞLAR

PAYDAŞ DURUMU

ETKİSİ

ÖNEMİ

Üniversite Yönetimi

İç Paydaş

Güçlü

Yüksek

Akademik Personel

İç Paydaş

Güçlü

Yüksek

İdari Personel

İç Paydaş

Güçlü

Yüksek

Öğrenciler

İç Paydaş

Güçlü

Yüksek

Veliler

Dış Paydaş

Zayıf

Düşük

YÖK

Dış Paydaş

Güçlü

Yüksek

Milli Eğitim Bakanlığı

Dış Paydaş

Güçlü

Yüksek

Sivil Toplum Örgütleri

Dış Paydaş

Zayıf

Düşük

İşveren ve Firmalar

Dış Paydaş

Güçlü

Yüksek

Kamu Kuruluşları

Dış Paydaş

Zayıf

Düşük

Meslek Odaları

Dış Paydaş

Zayıf

Düşük

 

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ 2016-2017

 

I.DÖNEM

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Z

2

0

2

2

Dersle ilgili temel kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanıtımı, 19. yüzyıl dünyasına genel bir bakış, Osmanlı Devleti’ne genel bir bakış ve Osmanlı Devleti’nin çöküş sebepleri, Islahat hareketleri ve sonuçları, Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya dönük ıslahat ve fikir hareketleri, Şark Meselesi ve Osmanlı Devleti’nin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nın çıkışı, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler, 20. yüzyılda dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi, Mondros Mütarekesi, önemli hükümleri ve Osmanlı’yı paylaşma projeleri, İşgallerin başlaması, İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu, Cemiyetler, faaliyetleri ve genel özellikleri, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması, Milli Mücadele’nin başlaması, Genelgeler ve Kongreler, Temsil Heyeti ile İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusan’ın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul’un işgali, TBMM’nin açılması ve Milli Mücadele’nin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler, Cepheler, Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesindeki Askeri Faaliyetler, Büyük Zafer, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Saltanat Kavramı, Osmanlı Saltanatı, Siyasal Rejimler, Kurtuluş Savaşı Sonrası İç Siyasal Gelişmeler ve Lozan Antlaşması.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Etkili İletişim Teknikleri

Z

2

0

2

4

İletişim kavramı ve anlamı, İletişim Süreci, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Sözsüz İletişim – Beden Dili, İletişimin yapıcı ve bozucu engelleri, İletişim engellerini aşma ve etkin iletişim, Örgütsel iletişimin işleyiş modelleri, Biçimsel ve Biçimsel olmayan İletişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim, Kitle İletişimi, İş Yaşamında İletişim.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

İktisat I

Z

3

0

3

5

 İktisat Bilimini ve İktisat (Ekonomi) bilimi ile ilgili temel kavramlar, Ekonomik faaliyetin temel dinamikleri, Ekonominin örgütlenmesi ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi içerisinde, Talep ve Arz düzeyinin oluşumu, Talep ve arz esnekliği kavramları ve çeşitleri, Fayda Teorisi, çerçevesinde Tüketici Denge analizi, Maliyet Teorisi, çerçevesinde firmanın maliyet türleri ve denge analizleri, Piyasada fiyatın oluşumu ve dengesi, piyasa türleri ve piyasa türlerine göre kârlılık analizi, Üretim faktörleri ve üretim faktörleri piyasası, Milli Gelir ile ilgili kavramlar, Milli Gelir Hesaplama yöntemleri, Para ve para sistemleri, Enflasyon, çeşitleri ve enflasyonla mücadele yöntemleri, İstihdam ve İşsizlik politikaları, ekonomik büyüme ve kalkınma, gelir dağılımı politikaları, Dış ticaret politikası ve ödemeler bilançosu, Türkiye Ekonomisi

 

 

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Hukuka Giriş

Z

3

0

3

5

Hukukun tanımı, diğer sosyal düzen kuralları ile karşılaştırma, hukukun çeşitli anlamları ve dünyadaki belli başlı hukuk sistemleri. Hukukta yaptırım kavramı, türleri ve örnekleri. Hukukun kaynakları, yazılı ve yazısız kaynaklar, ayrıntılı olarak Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, içtihat, doktrin ve örf ve adet hukuku kavramları ve örnekleri. Kamu Hukuku, özel hukuk ayırımı ve karma nitelikli hukuk dalları. Kamu hukuku alt dallarında anayasa, idare, ceza hukukları ve yargılama hukukları. Özel hukuk alt dallarının incelenmesi. Ayrıntılı medeni hukuk özellikle, kişiler hukuku, aile hukuku. Özel hukuk alt dallarında borçlar hukuku ve ticaret hukukunun incelenmesi. Türk yargı sisteminin incelenmesi. Yüksek yargı organlarının görevleri, yargı kollarının özellikleri, mahkemeler teşkilatı. Hak kavramı, türleri, kamu hakları ve özel hakların incelenmesi. Hakların kazanılması, kaybedilmesi, hukuki olay, hukuki eylem ve hukuki işlem kavramları ve örnekleri.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

İngilizce-I

Z

2

0

2

2

Greetings, Introducing oneself, Occupations, Nationalities, Countries, Giving information about people and possessions, Asking for and telling dates and time, Describing places, Giving directions, Expressing abilities, 'There is- there are' , Talking about routines and habits, Expressing likes and dislikes, Frequency adverbs, Expressing future plans, Permission and Request, Expressing obligations, making suggestions and giving advice. Talking about present and past, talking about past, comparing things and using adjectives and adverbs.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Klavye Teknikleri

Z

2

2

3

5

Klavye kullanım bilgilerini, yazım tekniklerini, duruş pozisyonlarını, çalışma ortamı özelliklerini bilmek,10 parmak klavye öğrenim tekniklerini anlamak, temel kuralları, temel tuşları, üst ve alt sıra tuşlarını, özel tuşları ve noktalama işaretlerini yazmayı bilmektir.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Yönetici Asistanlığı

Z

3

0

3

5

Dünyada ve Türkiye’de yönetici asistanlığı mesleği, sekreterlik ile ilgili kavramlar. Yönetici asistanı türleri. Yönetici asistanının kişilik özellikleri. Yönetici asistanının mesleki özellikleri. Yönetici asistanlığının tarihsel gelişimi. Yönetici asistanının yeri ve önemi. Yönetici asistanının özellikleri. Yönetici asistanının diğer çalışanlardan farkı. İletişimde yönetici asistanının farkı. Yönetici asistanının organizasyon yapma konusunda sorumluluğu. Yönetsel faaliyetlere yardımcı olmak.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Türk Dili - I

Z

2

0

2

2

Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı.  Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir?  Dil doğuş teorileri ve dil türleri. Dil kültür ilişkisi.  Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk Dilinin tarihi devreleri. Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri. Türkçede seslerin sınıflandırılması. Türkçenin ses özellikleri. Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu, Türkçede yapım ve çekim ekleri. Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir). Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem). Cümle ögeleri ve çeşitleri.

II.DÖNEM

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -II

Z

2

0

2

2

Cumhuriyet kavramı, Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Ankara’nın başkent olması, Siyasi alanda yapılan inkılaplar: Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Çok partili döneme geçiş denemeleri ve tepkiler, Atatürk’e suikast girişimi, Şeyh Sait isyanı, Menemen olayı, Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Şapka inkılabı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu, Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar: Tevhid-i Tedrisat kanunu, Harf inkılabı,Türk Tarih ve Dil inkılabı, Ekonomik alanda yapılan inkılâplar, Hukuk alanında yapılan inkılaplar, Atatürk dönemi Türk dış politikası: Milletler Cemiyeti ve Türkiye, Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Atatürk dönemi Türk dış politikası: Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın anavatana katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle ikili münasebetleri, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Atatürk İlkeleri, Atatürk’ün ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gelişmeler Atatürk’ten sonra Türkiye’nin iç politikası (1938-1960).

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Genel İşletme

Z

3

0

3

5

İşletme bilimindeki kavramlar, izlenen amaçlar, işletmenin çevre ile ilişkileri sorumlulukları, işletmenin yapısal fonksiyonel analizi ve temel ilkeleri. İşletmenin büyüklüğü, kapasitesi, yönetim ve organizasyonu, finansmanı, üretim pazarlama işleri, halkla ilişkileri ve muhasebe işleri.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Dosyalama ve Arşivleme

Z

2

2

3

4

Gelen - Giden belgeler, dosyalama, dosyalama sistemleri, dosyalama sisteminin kurulması, dosyalama süreci, belge değişim süreci, elektronik belgelerle işlem yapma, elektronik belgeyi koruyucu önlemler, dijitalleştirme, elektronik belgeyi güncelleme, saklama ve imha, sektör tanımları ve sınıflandırması, arşiv tanımı ve çeşitleri, kayıt sistemi, arşivden belge yada dosyayı ödünç verme sistemleri, belgeleri saklama süresi ve imha yöntemleri.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Genel Muhasebe

Z

3

0

3

5

Muhasebe kavramı, usul ve esaslarını uygulayabilme. Temel muhasebe eşitliği, bilanço ve gelir tablosu. Hesap kavramı, yevmiye maddesi, mizan ve yardımcı hesaplar. Resmi defterler, muhasebe süreci. Tek Düzen Hesap planı. Bilanço hesaplarının incelenmesi. KDV ve uygulama bilgileri. Stoklar; hammadde, yarı mamul, mamul. Ticari mallar, alış ve satışa ait mali olaylar.

 

 

 

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

İktisat II

Z

3

0

3

5

İktisat Bilimini ve İktisat (Ekonomi) bilimi ile ilgili temel kavramlar, Ekonomik faaliyetin temel dinamikleri. Ekonominin örgütlenmesi ve ekonomik sistemler, Fiyat Teorisi içerisinde Talep ve Arz düzeyinin oluşumu. Talep ve arz esnekliği kavramları ve çeşitleri. Fayda Teorisi çerçevesinde Tüketici Denge analizi. Maliyet Teorisi çerçevesinde firmanın maliyet türleri ve denge analizleri. Piyasada fiyatın oluşumu ve dengesi, piyasa türleri ve piyasa türlerine göre kârlılık analizi, Üretim faktörleri ve üretim faktörleri piyasası. Milli Gelir ile ilgili kavramlar. Milli Gelir Hesaplama yöntemleri. Para ve para sistemleri. Enflasyon, çeşitleri ve enflasyonla mücadele yöntemleri. İstihdam ve İşsizlik politikaları. Ekonomik büyüme ve kalkınma, gelir dağılımı politikaları. Dış ticaret politikası ve ödemeler bilançosu. Türkiye Ekonomisi.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

İngilizce - II

Z

2

0

2

2

Geçmiş Zaman ikinci bölüm olumsuzlar ve “ago” yapısı, Geçmiş Zaman ifadeleri: on + gün/haftanın günleri ve günün bölümleri in + günün belirli zaman dilimleri /ay /mevsimler /yıl /yüzyıl at + saatler, Yiyecek ve içecek Sayılabilen ve sayılamayan isimler, “Severim” ve “İsterim” yapıları: I like and I’d like ve soru halleri, some/any, much/many kullanımları, Nazik rica ve isteklerde bulunma Can/Could I . . . ?or Can/Could you . . . ? yapıları Karşılaştırma sıfatları, “have got” ve “have” yapılarının kullanımı Enlik bildiren sıfatlar, Şehir ve ülkelerle ilgili kelimeler. Yer-yön tarifleri, İnsan tasfiri Şimdiki (sürekli) Zaman, Kimin? (Whose is it?) sorusu ve iyelik zamirleri, Kıyafet mağazasında alışveriş diyalogları. Gelecek planları, “going to” yapısının kesinlik bildiren ikinci kullanımı going to ile it, you, I, vb. kullanımı, Neden? Sorusuna (Why.. . ?) cevap olarak mastar kullanımı. Sıra zarflarının (first. then, next, after that, finally). ve Neden ve Ne zaman soru kelimelerinin (Why and When?) kullanımı “Hava nasıl?” (What is the weather like?) sorusu, Teklif ve önerilerde bulunma. İyi hava ile ilgili aktiviteler (go for a walk, play tennis, gardening, vb.).

 

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Ticari Matematik

Z

3

0

3

5

 Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak, Oran ve orantıyı hesaplamak, Karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapmak, Maliyeti ve satışı hesaplamak, Faiz hesaplarını uygulamak, Iskonto hesaplarını uygulamak

 

 

 

 

 

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Türk Dili - II

Z

2

0

2

2

Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri. Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması. Türkçe’de genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar). Yazılı kompozisyon türleri (Düşünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları, diğer yazılı anlatım türleri). Sözlü kompozisyon türleri (Tartışmaya dayalı sözlü anlatım türleri). Sözlü kompozisyon türleri(Görüşmeye dayalı sözlü anlatım türleri. Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden yararlanılarak öğrencinin doğru, güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili uygulamalar.

 

 

 

III.DÖNEM

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Büro Yönetimi

Z

3

0

3

4

Genel olarak yönetim ve büro yönetimi. Büro türleri ve şekilleri. Büro çalışanları kavramı. Zaman yönetimi. Zaman ve hareket etüdü. Bürolarda ergonomik tasarım. Bürolarda iş yönetimi. İş basitleştirme teknikleri. Temel kavramlar. Kriz sürecinin aşamaları. Stresi yönetme.

 

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Girişimcilik I

S

2

1

3

3

 A-Girişimcilik ile ilgili kavramlar, B-Girişimciliğin önemi ve gelişimi, C-Girişimcilerdeki özellikler, D-İç ve dış girişimcilik, E-Girişimcilikte motivasyon, F-Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik, G-Buluş, marka ve tasarımların korunması, H-Girişimcilikte iş fikirleri, I-İş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi, İ-İş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları, L-Girişimcilik öyküleri, M-Girişimcilikte örnek olay incelemeleri.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Mesleki Yabancı Dil-I

Z

2

2

3

5

Company jobs and duties, Telephone English and preparing and acting telephone talks out of the students, The parts of a business letter and writing a simple inquiry letter, Receiving visitors to the office, Booking a hotel room, Learning to say holding the line and connecting the line, Writing a reply to the inquiry letters, Letters of complaints, Writing a reply to the letters of complaints, Computer skills- Working with computers, Filing Types, Office Duties, Office Equipments.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Hızlı Okuma ve Yazma Teknikleri

S

2

0

2

3

Hızlı not alma ve ayrıntıları fark etme. Yazılanların düz yazıya çevrilmesi, kısaltmaların açıklanması, düz yazının kısaltmalara dönüştürülmesi. Veri toplama, not tutma ve dikte etme yöntemleri. Okumanın anlamı, okuma ve göz arasındaki ilişki. Okuma hızını engelleyen nedenler. Anlamayı azaltan nedenler. Etkin okuma, beyin, öğrenme ve hatırlama.

 

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

İnsan Kaynakları Yönetimi

S

2

0

2

3

 İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, iş değerleme ve ücret gibi İK fonksiyonları ile ilgili konulara değinilecektir.

 

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

Z

2

0

2

3

Protokol Kavramının Tanımı, anlamı, tarihçesi, protokol mevzuatı. Terbiye, nezaket, görgü ve zerafet kuralları. Protokol listeleri: Ankara'da uygulanan devlet protokol listesi, illerde uygulanan protokol listesi, yabancı konuklar şeref salonu protokol listesi. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar: Toplumsal yaşamda birey toplum ilişkisi ve sosyal roller, toplumsal barış açısından düzenleyici kuralların önemi, halka açık, kapalı ortamlarda uygulanan protokol. İş yaşamını düzenleyen kurallar: İş yaşamında örgüt hiyerarşi ve protokol kuralları, iş yaşamını düzenleyen kuralların, iş tatminine ve çalışma barışına etkisi. Kurum ve kuruluşlarda protokol: Hitaplar, tanışma ve tanıştırmalar, selamlaşma, tokalaşma vb. Yazılı ve sözlü iletişimde protokol: Kartvizit protokolü, mektuplarda hitap şekilleri, imza, konuşma ve dinleme protokolü. Araçlarda protokol. Dış görünüm protokolü. Göreve başlama ve ayrılma protokolü. Açılış, törenler ve konuşmalarda protokol kuralları. Bayrak protokolü. Toplantı protokolü. Davet ve ziyaret protokolü: Yemeklerde, hediyeleşmede, çiçek göndermede vb. Yönetici-sekreter ilişkisinde protokol.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Staj Değerlendirme

Z

0

2

1

6

Kuruluşun organizasyon yapısının öğrenilmesi. Kurum içinde büro otomasyon sistemi ve hızlı okuma ve yazma tekniklerinin geliştirilmesi. Bürolarda kullanılan dosyalama ve arşivleme sistemlerinde teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi. Yönetici asistanlığında iletişimin öneminin kavranması. Toplantı ve sunum hazırlanması ve yönetilmesi ile ilgili bilgilerin uygulamaya geçirilmesi.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

S

2

0

2

3

 Yönetim Bilimi alanında uygulanmış ve uygulanmakta olan yönetim anlayışlarının tanınması. Geleneksle (Klasik) yönetim anlayışı tanımı, özellikleri. Neoklasik (Davranışsal) Yönetim anlayışı tanımı, özellikleri. Modern Yönetim Anlayışı tanımı, özellikleri. Günümüzde uygulanan yönetim yaklaşımları; toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, performans yönetimi, yönetişim tanımları ve özellikleri.

 

 

IV.DÖNEM

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Elektronik Ticaret

S

1

2

2

3

Elektronik ticaretin tanımı, amaçları ve araçları. Elektronik ticaretin türleri, boyutu, getirdiği değişimler. Elektronik ticarette dikkat edilecek noktalar. Elektronik ticarette ödeme araçları. Elektronik ticaretin tarafları ve elektronik ticarette müşteri kavramı. Elektronik ticarette tüketicilerin korunması sorunu ve Türkiye’deki durum. Elektronik ticaretin olumlu ve olumsuz etkileri. Elektronik ticarette güvenlik sistemleri. Elektronik ticarette hukuki düzenlemeler. Elektronik ticarette belge düzeni ve muhasebe işlemleri. Elektronik ticarette tahsil çeşitlerine göre satışlar ve muhasebe kayıtları. E-Ticaret sitelerinde uygulama ve örnekler.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Örnek Olay Analizi

Z

2

1

3

3

Büro iletişimi ve iletişim çatışmalarının önlenmesi. Büro yöneticisinin görevleri ve örnek olay analizi. Yetki ve sorumluluk kavramı, dikkat edilmesi gereken hususlar ve örnek olay analizi. Telefonla etkili iletişim ve uygulama. Ergonomik tasarım ve uygulama analizi. Dosyalama ve arşivleme teknikleri ve uygulama analizi.  Büro makinelerinin kullanımı ve yaşanan sorunlar ile ilgili uygulama. Büro formlarının düzenlenmesi, koordinasyonu uygulama analizi. Büro formlarının değerlendirilmesi ve örnek olay analizi.  İşlerin önceliklerinin belirlenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar, örnek olay analizi. Yazışma örnekleri, yazışmalarda yaşanan sorunlar ve uygulama analizi. Toplantı organizasyonu ve uygulama analizi.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Mesleki Yabancı Dil-II

Z

2

2

3

5

Greetings, Introducing oneself, Occupations, Nationalities, Countries, Giving information about people and possessions, Asking for and telling dates and time, Describing places, Giving directions, Expressing abilities, 'There is- there are' , Talking about routines and habits, Expressing likes and dislikes, Frequency adverbs, Expressing future plans, Permission and Request, Expressing obligations, making suggestions and giving advice. Talking about present and past, talking about past, comparing things and using adjectives and adverbs.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Mesleki Yazışmalar

Z

3

0

3

4

Yazışmaların önemi ve yazışmaların niteliksel özellikleri hakkında bilgilendirme. Yazışmalarda dil bilgisi ve imla kuralları. Yazı yazma süreci. Resmi yazıların 1. derece bölümleri. Resmi yazıların 2. derece bölümleri. Resmi yazı türleri. İş yazılarının bölümleri iş yazılarının 2. derece bölümleri. İş yazısının türleri.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Örgütsel Davranış

Z

3

0

3

4

Örgütsel psikolojinin tanımı ve kuramsal gelişimi. İletişim düzeninin tanımı ve işleyişi. Örgütsel araç olarak iletişim düzeni. Bir psiko-sosyal araç olarak iletişim düzeni. Grup dinamiği. Motivasyon. Motivasyonda özendirici araçlar. Motivasyon araştırmasında kullanılan psikolojik yöntemler. Yönetimde stres. Değişim yönetimi. Etkin liderlik. Zaman planlaması. Yönetime katılma.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Sunu Teknikleri

S

2

1

3

3

Teknolojik temel bilgiler. Power-point hakkında temel bilgiler. Power-point kullanımının avantajları. Yönetim, üretim, satış planlamasında bilgisayar kullanımı. Sunu, tanıtım toplantısı, toplantı notları, slayt düzenleme. Sunu, tanıtım toplantısı, toplantı notları, slayt düzenleme.

 

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

S

2

0

2

4

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları çerçevesinde Türk hukukunun mevcut sorunlara yaklaşımı, toplu iş ilişkileri, sosyal güvenlik alanındaki düzenlemeler bu ders kapsamında ele alınıp incelenecektir.

 

DERS ADI

Z/S

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS

Girişimcilik II

S

2

1

3

3

 A-Girişimcilik ile ilgili kavramlar, B-Girişimciliğin önemi ve gelişimi, C-Girişimcilerdeki özellikler, D-İç ve dış girişimcilik, E-Girişimcilikte motivasyon, F-Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik, G-Buluş, marka ve tasarımların korunması, H-Girişimcilikte iş fikirleri, I-İş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi, İ-İş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları, L-Girişimcilik öyküleri, M-Girişimcilikte örnek olay incelemeleri.

 

 

Türkçe