Diller

Ders Listesi

 

KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

DIŞ TİCARET PROGRAMI

 

 

 

ELAZIĞ

HAZİRAN, 2017

 

A.Kurum Hakkında Bilgiler

         *İletişim Bilgileri

Görevi

Ünvanı, Adı ve Soyadı

E-Posta Adresi

Telefon

BÖLÜM BAŞKANI

ÖĞR. GÖR.ALİ NİHAT ULUKENT

aliulukent@gmil.com

0424 272 00 00-6598

        

*Tarihsel Gelişimi

Yüksekokulumuz, 1986-87 Eğitim Öğretim yılında Elazığ Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ve “Turizm ve Otelcilik” programları ile hizmete başlamıştır. Daha sonraları Elazığ Meslek Yüksekokulu Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye ayrılmış ve 1990 tarihinden itibaren yüksekokulumuz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ismiyle eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir.  2009 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27/04/2009 tarih ve 1916-012232 sayılı yazıları ile yapılan değişiklik sonucunda ise Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü olmak üzere 5 bölüm ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Pazarlama Programı, Dış Ticaret Programı, İşletme Yönetimi Programı, Yerel Yönetimler Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı olmak üzere 8 program oluşturulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12/04/2011-016121 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Meslek Yüksekokulları bünyesindeki Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünün, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü ile Dış Ticaret Bölümü olmak üzere iki ayrı bölüm olarak düzenlenmesi ile ilgili yazı gereği Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünün, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü ile Dış Ticaret Bölümü olarak ikiye ayrılması sağlanmıştır.

        

                 *Mevcut Durum

                        a)Öğrenci

 

dış ticaret tablo.jpg

 

Şekil  Programınıza ait  7 yıllık dönemine ait toplam öğrenci sayısı

(EÖS: Erkek Öğrenci Sayısı   KÖS: Kız Öğrenci Sayısı    TÖS: Toplam Öğrenci Sayısı)

                       

            Ayrıca, 2016 -2017 eğitim öğretim yılı Programımıza kayıtlı olan öğrenci sayısı ise aşağıdaki tabloda detaylı sunulmuştur.

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

ÖĞRETİM TÜRÜ & CİNSİYET

 

Erkek

Kız

 Genel Toplam

İkinci Öğretim

27

21

48

Örgün Öğretim

28

12

40

Genel Toplam

55

33

88

 

                b)Personel

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Okutman

Uzman

Araştırma Görevlisi

Öğretim Görevlisi

 

 

 

 

 

 

2

           

c) Altyapı

Sosyal Bilimler MYO’da Dış Ticaret Bölümüne ait iki adet öğretim elemanı odası ve bir adet bölüm sekreteri odası bulunmaktadır. Derslik, arşiv ve diğer kullanıma ait yerler ortak kullanım alanıdır.

 

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

 

Misyon

            Dış Ticarete dair konuları irdeleyerek eğitim ve öğretime uygun yönetmelikler, zemin, materyaller, eğitmenler, programlar, planlar, ölçütler, takipler, staj olanakları, danışmanlıklar, mezuniyet sonrası iş olanakları hususlarında araştırma, tespit ve teminler yapmak ve oluşumlar gerçekleştirmektir. 

 

Vizyon

Dış Ticaret Programı olarak vizyonumuz, içinde yaşadığımız yeni yüzyılda gerek dünyada gerek ülkemiz ekonomisinde, başta ekonomik ve teknolojik gelişmeler olmak üzere, kaydedilen gelişmeler çerçevesinde hem akademik açıdan hem de idari ve teknolojik açıdan kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir yapı oluşturmaktır. Bu noktadan hareketle amacımız, dış ticaretin birbirinden ayrılmaz unsurlarını öğrencilerimize, bilgiyi akademik ve sektörel düzeyde birleştiren öğretim elemanları aracılığıyla vermek ve onları iş dünyasında üniversitemizi başarıyla temsil edecek, en az bir yabancı dile hakim, çağdaş bilgilerle donatılmış şekilde yetiştirerek tercih edilir kılmaktır. 

Temel Değerler

Dış Ticaret Bölümü misyonu, vizyonu ve bu kapsamdaki stratejileri oluşturan temel değerleri aşağıda belirtilmiştir.

Güvenirlilik

Hoşgörü

Katılımcılık

Liyakat

Sosyal sorumluluk bilinci

Şeffaflık

Yenilikçilik

Dürüstlük

Dış Ticaretle ile ilgili mevzuata uyum sağlama

 

Hedefler

Alanı ile ilgili kavramları özümsemiş, küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yoğun rekabet ortamında, var olan veya potansiyel dış pazarlara yönelen ülkemiz firmalarının dış ticaret hamlesine katkıda bulanabilecek, global düşünüp yerel uygulayabilecek, dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış, çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek dış ticaret ara elemanları yetiştirmektir. 

Eğitim – Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Sosyal Bilimler MYO binası içerisinde Dış Ticaret Bölümü, Dış Ticaret programı olarak hizmet verilmektedir.

 

 

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Dış Ticaret Bölümü adına araştırma faaliyetleri yürütülen herhangi bir birim henüz bulunmamaktadır.

 

Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz

Dış Ticaret Bölümü adına araştırma ve uygulama faaliyetlerine dair herhangi bir birim henüz bulunmamaktadır.

 

 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Dış Ticaret Bölümü olarak diğer üniversitelerin ilgili bölümlerine uyum, özel sektörde dış ticaret bağlantısı olan firmalarla eşgüdüm.

 

B.Kalite Güvencesi Sistemi

a. Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini nasıl belirlemekte, izlemekte ve iyileştirmektedir?

Dış Ticaret Bölümü, Fırat üniversitesinin belirlediği misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda Bölüm Başkanın koordinatörlüğünde Bölüm kurulu üyeleriyle birlikte belirlemektedir.

b. Kurum, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl bir strateji izlemektedir?

Dış Ticaret Bölümü, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için eğitim-öğretim yılı başında bölüm kurulu toplanarak yıl içerisinde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yapılması gerekenler görüşülüp; yılsonunda yapılan değerlendirmelere göre imkân dâhilinde önlemler alınır.

c. Kurumun Kalite Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve kimlerden oluşmaktadır?

Sosyal Bilimler MYO müdürü tarafından belirlenmiş olup, Dış Ticaret Bölümü Kalite Komisyonu üyeleri Bölüm Başkanı ve Bölüm öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

 

d. Kurumun kalite komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları nedir? Komisyon, kalite güvencesi sürecini nasıl işletmektedir?

Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönetmeliği Madde 10.’da belirtilen verilerin derlenmesi ve birim raporlarının hazırlanması gibi görevleri çalışma takvimine uygun bir şekilde yürütür.

 

e. İçpaydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dışpaydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri nasıl sağlanmaktadır?

İç ve dış paydaşların kalite güvence sistemine katılımı ve katkı vermeleri Paydaş analizleri ile sağlanmaktadır. İç Paydaşlar; kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan içindeki kişi, grup veya kuruluşlardır (Yöneticiler, akademik ve idari personel, öğrenciler gibi). Dış Paydaşlar ise, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan dışındaki kişi, grup veya kurumlardır ( Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları gibi).

İç paydaşlar olarak öğrenciler ile akademik ve idari personele memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Öğrencilere uygulanan anketler vasıtasıyla, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinden memnuniyetleri araştırılmaktadır. Elde edilen verilere çeşitli nicel karar yöntemleri uygulanarak eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili potansiyel olumsuzluk kaynakları tespit edilmekte ve eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi için üniversite yöneticilerine bilimsel destek sağlanmaktadır. Akademik ve idari personel anketleri ile de akademik verimliliğin önündeki engelleri kaldırmaya ve çalışma verimini artırmaya yönelik tedbirler belirlenmektedir.

 

C. Eğitim ve Öğretim

            Programların Tasarımı ve Onayı

·         Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında  iç ve dışpaydaş  katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?

 

Dış ticaret programın amacı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük ve kambiyo mevzuatı gibi dış ticaretle ilgili iş alanlarında pratik ve teorik bilgilerle donatılmış, kalifiye meslek elemanı yetiştirmektir. Bu programda, öğrencilerin dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duyulduğu gibi bilgisayar kullanabilen elemanlar şeklinde eğitilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum sürecinde mevzuatların uyumlaştırılması süreci nedeniyle iki yıllık program süresince, öğrencilerimiz AB mevzuatı ve entegrasyonu, dış ticaret politikaları konularında da bilgilendirilmekte ve dış ticaret terminolojisi kapsamında mesleki yabancı dil eğitimi verilmektedir.
Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.

 

·         Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) nasıl belirlenmektedir?

 

Programların yeterlilikleri (mezun bilgileri, beceri ve yetkinlikleri) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ölçütleri, Bologna süreci ve mezun öğrenciler ile bu öğrencilerimizin çalıştığı işyerlerinden alınan geri beslemelerle belirlenmektedir. Bu araçlarla, programlara kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim hizmeti alan öğrencilerin tercih ettikleri program çerçevesinde teorik ve pratik kazanımlarını etkin bir biçimde mesleki çalışmalarına yansıtabilecek yetenek, bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. Eğitim programlarının yeterlikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Öğretmen Yeterlikleri ile uyumlu olacak şekilde ilgili programların özellikleri, toplumsal ve mesleki beklentiler, öğrenci özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

·         Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?

 

Evet. Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır.

 

·         Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?

Evet. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bunun için müfredat, derslerin işlenişi ve program çıktıları dikkate alınarak uyumlu bir süreç planlanmaktadır. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme Bologna kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir

·         Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?

Açılması planlanan bir programın hazırlık süreci (dosya hazırlanması ve program teklifi), ilgili alanda uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan dosya, ilgili birimin yetkili kurulunda görüşülerek, Rektörlük Makamına iletilir. Rektörlük Makamı incelenmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak üzere dosyayı Üniversite Eğitim Komisyonuna sevk eder. Komisyon incelemesinden sonra dosya Üniversite Senatosu’na sunulur. Senatonun onayını takiben Rektörlük dosyayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı sonunda program açılmış olur.

·         Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir?

Programların eğitim amaçları ve kazanımları başta olmak üzere programlara ilişkin detaylı bilgiler(programın başvuru koşulları, amacı, önemi, kazanımları, mezuniyet durumu, müfredatı, derslerin işlenişi, ders materyalleri, videolar, etkileşimli materyaller vb.) internet sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

 

 

 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

 

·         Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri  (AKTS)  belirlenmekte midir?

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), programı hazırlayan birim tarafından belirlenmekte ve bu bilgilerin Bologna kriterlerine uygunluğu Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından denetlenmektedir.

 

·         Öğrencilerin yurt için ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmekte midir?

 

Uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmiş olup toplam iş yüküne dahil edilmektedir.

 

·         Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir)

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları; ödev sunumları ve staj              sunumları, sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklerle sağlanmaktadır. Staj öğrencilerimizin bilgiyi uygulayarak ve yaşayarak öğrenmektedirler.

 

·         Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?

 

Evet. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY), hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Not değerlendirme süreci bağıl değerlendirme sistemi esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim programlarında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda farklı ölçme yöntemleri kullanılmaktadır. Dersler ile stajlarda uygulanan ölçme sistemleri aşağıda belirtilmiştir:

-         Klasik yazılı sınav

-         Sözlü sınavlar

-         Mini sınavlar

-         Çoktan seçmeli sınavlar

-         Doğru/yanlış testleri

-      Sunum yapma Pratik sınavlar

 

 

·         Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem (sınavların / notlandırmanın / derslerin tamamlanmasının /mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?

 

Bütün derslerin haftalık konuları, sınav şekli ve sayısı, ara sınav, yıl sonu sınavı, ödev, rapor vb. etkinliklerin başarı notuna katkıları dönem başında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilere ilan edilmektedir. Dersin sorumlu öğretim elemanı, sınavlara ilişkin cevap anahtarlarını ve bu cevaplara ait puanlamaları duyurmakta ve yasal süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmektedir.

 

·         Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?

Evet. “FÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler vardır.

(https://yeni.firat.edu.tr/sites/default/files/Egitim%20Ogretim%20Yonetmeligi%202013.pdf

 

·         Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler var mıdır?

Üniversitemiz programlarına kayıtlı, engelli öğrencilerin talebine bağlı olarak okuyucu ve işaretleyici görevlendirilmektedir. Ortopedik engeli bulunan öğrencilere rampalı, asansörlü veya binaların giriş katları sınav yeri olarak tahsis edilmektedir.

Uluslararası öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini koordine etmek amacıyla Rektörlüğümüzce kurulan Uluslararası Öğrenci Ofisi, başvuru işlemlerinden mezuniyetlerine kadar geçen sürecin tamamında uluslararası öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaktadır.

 

            Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

·         Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?

Evet. Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta olup; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonuçları çerçevesinde tercih ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretim Kurulunun Yatay Geçiş kriterleri çerçevesinde kurum içi ve kurum dışı Yatay Geçiş yoluyla öğrenci alımı yapılmakta ve ÖSYM puanı ile geçiş kriterleri uygulanmaktadır.

 

·         Yeni öğrencilerin kuruma / programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem izlenmektedir?

Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyum sağlamaları için eğitim-öğretim yılı başında bölüm ve programlar kendi içinde tanışma, danışman hoca destek toplantıları yapılmaktadır.

 

·         Başarı öğrencinin kuruma / programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirilmektedir?

Öğrencinin başarısı teşvik edilmektedir. Her dönem sonunda öğrencilerin başarı düzeyi, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO) ile belirlenir. Başarılı öğrenciler arasından, Onur ve Yüksek Onur öğrencileri olanlar (AGNO, 3.00-3.49 arasında olanlara Onur öğrencileri, 3.50-4.00 arasında olanlara Yüksek Onur öğrenciler) öğrenim durum belgesinde belirtilmektedir.

 

·         Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve akademik gelişmeleri izlenmektedir?

 

Akademik Danışmanlık hizmetleri, öğrencilerimize eğitim-öğretim süreçlerinde kolaylık sağlamak üzere etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Birimler tarafından görevlendirilen danışmanlar; öğrencinin ders kayıtlarını yönlendirir, derslerdeki başarı durumunu izler, karşılaştığı problemlerin çözümü için yardımcı olmaya çalışır. Danışmanlar bu görevlerini, öğrencilerin eğitim öğretime başlamalarından itibaren öğrenciler mezun oluncaya kadar sürdürür.

 

·         Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi  tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenleme bulunmakta mıdır?

Evet. Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimiz uluslararası öğrenci değişim programlarına dahil olmaktadırlar. Öğrenciler danışmanları tarafından Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına teşvik edilmekte ve farklı eğitim kurumlarında (ulusal ve uluslararası) eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu programlara katılan öğrencilerin, dış ülkede aldıkları ve eşdeğer sayılan dersler, birim İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve yetkili kurulların onayından sonra transkript’lerinde orijinal isimleri ile yer almaktadır.

 

Eğitim – Öğretim Kadrosu

·         Eğitim – Öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadrosu bulunmakta mıdır?

 

Yeterli sayıda akademik kadromuz bulunmamakla birlikte Bölümümüzde akademik personele ihtiyaç duyulmaktadır.

 

·         Eğitim – öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl yürütülmektedir?

 

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler, 2547 sayılı Kanun kapsamında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamda, anabilim dallarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni kadro ve kadroda yükseltme talepleri alınmakta, talepler Dekanlıklar ve Rektörlükçe ilgili kurullarda görüşülmektedir. Basın yolu ile web sayfasında duyurulardan sonra; öğretim yardımcıları için gerekli şartları sağlayanların (diploma notu, ALES ve YDS notu gibi) durumları/dosyaları incelenmekte ve yazılı-sözlü sınav sonrasında göreve atanmaktadır. Öğretim Üyesi atamaları, “FÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” hükümleri çerçevesinde ve yetkili kurulların kararına göre yapılmaktadır (https://yeni.firat.edu.tr/content/atanma-ilkeleri-2014).

 

·         Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usülleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Görevlendirmeler, Bölüm Başkanlıklarının teklifi, Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Rektörlük Makamının olurları ile yapılmaktadır.

 

. Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri  (çalışma alanı / akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır?

 

Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri(çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi, öncelikle Bölüm Başkanı ve Bölüm Kurul üyelerinin sorumluluğunda güvence altına alınmaktadır.

 

 

 

·         Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?

 

Yeterli akademik personel bulunmadığından gerçekleştirilememektedir.

 

·         Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar mevcut mudur?

 

Mevcut değildir.

 

 

·         Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik sürdürebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

 Eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun nitelik yönünden gelişimi güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda nicelik yönüyle de konu ele alınarak yeterli sayıda öğretim üyesi kadrosu oluşturulması hedeflenmekte ve buna göre gerekli talep ve girişimlerde bulunulmaktadır.

 

 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

·         Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu,programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan eğitim öğretim birimleri diğer bölümlerle ortak kullanım alanı olduğundan imkân dâhilinde kullanılmaktadır.

 

 

·         Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda  ne tür teknolojiler kullanılmaktadır?

 

Bölümümüzde eğitim-öğretim süreci boyunca yeni teknolojilerin kullanımı amacıyla online süreçler planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu sebeple mevcut teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bu yeni gelişmelerin yaygınlaştırılması için çaba sarf edilmektedir. Mevcut birimlerindeki çoğu dersliklerde öğretim üyelerinin derslerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için gereken teknolojik ve fiziksel altyapı bulunmakla birlikte bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının kullanımı teşvik edilmektedir.

 

·         Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?

 

İthalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük ve kambiyo mevzuatı gibi dış ticaretle ilgili iş alanlarında pratik ve teorik bilgilerle donatılmış, kalifiye meslek elemanı yetiştirmektir. Bu programda, öğrencilerin dış ticaret işlemlerinde ihtiyaç duyulduğu gibi bilgisayar kullanabilen elemanlar şeklinde eğitilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizin dış ticaretinin önemli bir bölümünü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yapması ve AB’ye uyum sürecinde mevzuatların uyumlaştırılması süreci nedeniyle iki yıllık program süresince, öğrencilerimiz AB mevzuatı ve entegrasyonu, dış ticaret politikaları konularında da bilgilendirilmekte ve dış ticaret terminolojisi kapsamında mesleki yabancı dil eğitimi verilmektedir.

Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.

·         Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?

Öğrencilerimizin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerine yönelik olarak

Birimlerimizde staj komisyonları oluşturulmuş olup,        öğrencilerimiz bu komisyonlar tarafından yönlendirilmektedir.

 

·         Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?

 

Üniversitenin bu konularla ilgili genel hizmetlerden yararlanmaktadır.

·         Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?

Evet mevcuttur.

·         Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?

 

Öğrenci gelişimine yönelik Üniversitemiz tarafından sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte; konferans, panel, kariyer günleri, geziler, kongre gibi etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmekte ve desteklenmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci Kulüpleri aracılığında faaliyetler düzenlenmektedir.

 

·         Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi ) yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkanları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?

Üniversitede ve Bölümümüzde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini sağlıklı, engelsiz, bağımsız, sosyal ve başarılı bir şekilde tamamlamaları için gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

 

·         Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

 

Eğitim-öğretim süreci boyunca Bölümümüz tarafından geri bildirim almaya yönelik akademik, idari personel ve öğrenciyle iletişim kurulmaktadır

 

           

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

 

·         İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

 

Bölümümüzde akredite olan programın revize edilmesi, süreçte yer alan iç ve dış paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.)sürece katılımı sağlanarak, paydaşlardan sağlanan geri bildirimlerle gerçekleşmektedir.

 

·         Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi aşamalarına katılabilmektedir?

 

Gözden geçirme faaliyetleri, akredite olan Programımızda program koordinatörü ile bu amaçla program bünyesinde kurulan diğer komisyon marifeti ile yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilmektedir.

 

·         Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl kullanılmaktadır?

 

Değerlendirme sonuçları, öğrencinin başarı düzeyi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için öğrenci ve iç paydaşların geri dönüşleri esas alınmaktadır.

 

·         Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?

 

Ölçme ve değerlendirme yapılmamaktadır.

 

·         Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına alınmaktadır?

 

 

Ölçme ve değerlendirme henüz yapılamadığından önümüzdeki süreçlerde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

 

 

Ç. Araştırma ve Geliştirme

         Araştırma  Stratejisi ve Hedefleri

·         Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini  belirlenmiş midir?

·         Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri nelerdir?  Bu hedefler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?

·         Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir araştırma alanına yönelik olarak mı ele alınmıştır? Kurumun temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya bakışı nasıldır?

·         Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmakta mıdır? Araştırmada öncelikli alanlarında  UYGAR merkezleri var mı? Varsa bu merkezlerin hedefleri belirlenmiş, çıktıları izlenmekte ve değerlendirilmekte midir?

·         Araştırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel ve / veya sektörel toplantılar düzenlemekte midir?

·         Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma hizmet) arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Buna yönelik bir stratejisi var mıdır?

·         Kurum, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?

·         Kurum, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?

·         Kurum, yerel / bölgesel /ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında nasıl bir bağ kurmaktadır?

·         Yapılan araştırmaların bölgesel/ ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyo – kültürel katkısı var mıdır? Nasıl teşvik edilmektedir?

·         Kurumun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik Komisyonu, İntihali önlemeye yönelik yazılımlar, vs.) var mıdır?

·         Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) ödüllendirilmekte midir?

·         Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmakta mıdır?

·         Verilen doktora derecelerin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlama oranları takip ediliyor mu? Kurum tarafından verilen doktora derecesi ile akademik ortamda iş bulan öğrencilerin oranı nedir?

·         Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için fiziki / teknik altyapının ve mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikalara sahip midir?

·         Kurum, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

 

Araştırma Kaynakları

 

·         Kurumun fiziki / teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için ve yeterli midir?

·         Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler mevcut  mudur? Bu kriterler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?

·         Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise ne tür parametler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı / disiplinli araştırmalar, kurumlar arası ve /veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme,çıktı / performans vb.) dikkate alınmaktadır?

·         Kurum, kaynakların etkin / verimli kullanımını sağlamak ve ilave kaynak temin edebilmek için iç/dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl teşvik etmekte ve desteklemektedir?

·         Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterli midir?

·         Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için ne tür destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun gereklerini yerine getirme, lisanlı yazılım kullanımı) sunmaktadır?

·         Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların (fiziki / teknik altyapı, mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini nasıl sağlamaktadır?

            Araştırma Kadrosu

·         Kurum, işe alınan / atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını nasıl güvence altına almaktadır?

·         Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir?

·         Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için ne gibi imkanlar sunulmaktadır?

·         Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl değerlendirmektedir?

·         Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak araştırma kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

            Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

·         Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve değerlendirilmekte midir?

·         Araştırma değerlendirilmesinde, Doktora programlarına yönelik bilgiler  ……….

·         Bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkıları

·         Kurumun  mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu ve bu hedeflerin sağlanmasına katkısı kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve izlenmekte midir?

·         Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizma mevcut mudur?

·         Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini nasıl gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini nasıl gerçekleştirmektedir?

 

D.Yönetim Sistemi

            Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

·         Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmakta mıdır?

·         Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini nasıl yönetmektedir?

·         İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeyde uygulamaktadır?

            Kaynakların Yönetimi

·         İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

·         İdari ve destek hizmetleri sunun birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır?

·         Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

·         Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

           

            Bilgi Yönetim Sistemi

·         Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır?

·         Kullanılan bilgi yönetim sistemi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (öğrencilerin; demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.) kapsamaktadır?

·         Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (araştırma kadrosunun; ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği, aldığı patentler, sanat eserleri vb.) kapsamaktadır?

·         Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri vb.) kapsamaktadır?

·         Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi sıklıkta toplanmaktadır?

·         Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması) nasıl sağlanmaktadır?

            Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

·         Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiş midir?

·         Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

            Kamuoyunu Bilgilendirme

·         Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmakta mıdır?

·         Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenirliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

 

·         Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkan tanıyacak şekilde tasarlamış mıdır?

·         Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş politikası var mıdır?

 

 

E. Sonuç ve Değerlendirme

 

E.1. Güçlü Yönler

E.2. Zayıf Yönler

E.3. Fırsatlar

E.4. İyileştirmeye Açık Yönler

 

 

EKLER :

EK-1 : Hedefler

EK-2 : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ……………….Programı Paydaş Listesi

EK-3 : Aktif Öğrenci Sayıları

 

 

 

 

 

 

 

EK - : Hedefler

HEDEFLER

FAALİYETLER

 

 

 

 

Hedef  1.1

Faaliyet 1.1.1.

 

 

Faaliyet 1.1.2.

 

 

Faaliyet 1.1.3.

 

 

 

 

Hedef  1.2

 

Faaliyet 1.2.1.

 

 

Faaliyet 1.2.2.

 

 

Faaliyet 1.2.3.

 

 

 

 

 

 

Hedef  1.3

Faaliyet 1.3.1.

 

 

Faaliyet 1.3.2.

 

 

Faaliyet 1.3.3.

 

 

 

 

Hedef  1.4

 

Faaliyet 1.4.1.

 

 

Faaliyet 1.4.2.

 

 

Faaliyet 1.4.3.

 

 

 

Varsa devam eder….

 

 

 

 

 

EK - : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ………………………………….Bölümü Paydaş Listesi

 

 

Paydaşlar

Paydaş

Durumu

Hizmet

Alanlar

 

Çalışanlar

 

Temel

Ortak

 

Stratejik

Ortak

 

Etkisi

 

Önemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tümü : *                                 Bazıları : 0

 

EK – 3 : Aktif Öğrenci Sayıları

 

Bölüm

Program

Öğrenci Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDATI

I. YARIYIL

Ders Kodu

Müfredat Ders Adı

Türü

Kredi

T

U

L

AKTS

YDİ107

İNGİLİZCE I

Z

2

2

0

0

2

TRD109

TÜRK DİLİ I

Z

2

2

0

0

2

AİT101

ATA.İLK.VE İNK.TARİHİ I

Z

2

2

0

0

2

SBD177

TEMEL HUKUK

Z

3

3

0

0

5

SBD179

İKTİSAT I

Z

3

3

0

0

5

SBD173

GENEL İŞLETME

Z

3

3

0

0

4

SBD175

GENEL MUHASEBE

Z

3

3

0

0

4

SBD171

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

Z

3

3

0

0

6

TOPLAM AKTS

30

               

II. YARIYIL

Ders Kodu

Müfredat Ders Adı

Türü

Kredi

T

U

L

AKTS

YDİ108

İNGİLİZCE II

Z

2

2

0

0

2

TRD110

TÜRK DİLİ II

Z

2

2

0

0

2

AİT102

ATATÜRK İLK.VE İNK TARİHİ II

Z

2

2

0

0

2

SBD172

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II

Z

3

3

0

0

6

SBD178

TİCARET HUKUKU

Z

3

3

0

0

5

SBD180

İKTİSAT II

Z

3

3

0

0

5

SBD174

İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

S

3

2

1

0

4

SBD176

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

S

3

2

1

0

4

SBD182

DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR

S

3

2

1

0

4

SBD184

İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ

S

3

2

1

0

4

TOPLAM AKTS

30

 

 

           

III. YARIYIL

Ders Kodu

Müfredat Ders Adı

Türü

Kredi

T

U

L

AKTS

SDD201

STAJ DEĞERLENDİRMESİ

Z

2

0

3

0

6

SBD271

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR

Z

3

3

0

0

3

SBD277

MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)

Z

4

3

1

0

6

SBD273

ULUSLARARASI HUKUK VE AB HUKUKU

Z

3

3

0

0

3

SBD275

DIŞ TİCARET BELGELERİ

Z

3

2

1

0

3

SBD283

TÜRKİYE'NİN TİCARET YAPTIĞI ÜLKELERİN İNCELENMESİ

S

2

2

0

0

3

SBD287

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

S

2

2

0

0

3

SBD281

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

S

3

2

1

0

3

SBD289

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

S

2

2

0

0

3

SBD285

ELEKTRONİK TİCARET

S

2

2

0

0

3

SBD279

GİRİŞİMCİLİK-I

S

3

2

1

0

3

TOPLAM AKTS

30

               

IV. YARIYIL

Ders Kodu

Müfredat Ders Adı

Türü

Kredi

T

U

L

AKTS

SBD278

MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)

Z

4

3

1

0

6

SBD272

DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK MEVZUATI

Z

3

3

0

0

4

SBD284

DIŞ TİCARET FİNANSMANI VE KAMBİYO

Z

3

3

0

0

4

SBD294

DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ VE SİGORTA

Z

3

3

0

0

4

SBD290

TÜRK EKONOMİ TARİHİ

S

2

2

0

0

3

SBD282

İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK

S

3

2

1

0

3

SBD274

ULUSLAR ARASI İKTİSAT VE PAZARLAMA

S

2

2

0

0

3

SBD276

TÜRK İHRACATINDA ÖNCÜ SEKTÖR İNCELEMELERİ

S

3

2

1

0

3

SBD286

SERBEST BÖLGELER

S

2

2

0

0

3

SBD288

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

S

3

2

1

0

3

SBD280

GİRİŞİMCİLİK-II

S

3

2

1

0

3

SBD292

BANKACILIK VE FON YÖNETİMİ

S

3

2

1

0

3

TOPLAM AKTS

30

 

 

 

Türkçe