Diller

Ders İçerikleri

 

KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

 BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

 

 

ELAZIĞ

HAZİRAN, 2017

 

 

A. Kurum Hakkında Bilgiler

*İletişim Bilgileri

Görevi

Ünvanı, Adı ve Soyadı

E-Posta Adresi

Telefon

BÖLÜM BAŞKANI

ÖĞR. GÖR. YAVUZ ÖZEK

yozek@firat.edu.tr

(0 424) 237 00 00 -6589

        

*Tarihsel Gelişimi

Yüksekokulumuz, 1986-87 Eğitim Öğretim yılında Elazığ Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ve “Turizm ve Otelcilik” programları ile hizmete başlamıştır. Daha sonraları Elazığ Meslek Yüksekokulu Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye ayrılmış ve 1990 tarihinden itibaren yüksekokulumuz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ismiyle eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü olarak eğitim öğretim hayatına 2016-2017 Güz döneminde başlamıştır.

*Mevcut Durum

                        a)Öğrenci

TABLO_27102017.jpg

Şekil  Programınıza ait  1 yıllık dönemine ait toplam öğrenci sayısı

                       

            Ayrıca, 2016 -2017 eğitim öğretim yılı Programımıza kayıtlı olan öğrenci sayısı ise aşağıdaki tabloda detaylı sunulmuştur.

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

ÖĞRETİM TÜRÜ & CİNSİYET

 

Erkek

Kız

 Genel Toplam

İkinci Öğretim

19

32

51

Örgün Öğretim

9

41

50

Genel Toplam

28

73

101

 

b)Personel

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Okutman

Uzman

Araştırma Görevlisi

Öğretim Görevlisi

 

 

 

 

 

 

3

           

c) Altyapı

Sosyal Bilimler MYO’da Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ait üç adet öğretim elemanı odası ve bir adet bölüm sekreteri oda bulunmaktadır. Derslik, arşiv ve diğer kullanıma ait yerler ortak kullanım alanıdır.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon

   Finans, bankacılık ve sigortacılık bilgilerini kavramış, finansal tablolarla ilgili analiz yapabilen, bankacılık sistemine hakim, finansal sistemin temel kavramlarını, amaçlarını ve müşteri ilişkilerini kavrayabilen, finans, bankacılık ve sigortacılık  ile ilgili tüm işlemleri yapabilen  elemanları yetiştirmektir.

Vizyon

 Finans ve bankacılık konusunda bilgi kullanıcılarının gereksinim duyduğu yeniliklerin yaratılması ve uygulanması konusunda gerekli ön görülere sahip olan, değişimi yönetme, uygulama, prosedürleri hazırlamada sürekli sorgulayan ve üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisine ve etik değerlere sahip en iyi elemanları yetiştirmektir.

Temel Değerler

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü misyonu, vizyonu ve bu kapsamdaki stratejileri oluşturan temel değerleri aşağıda belirtilmiştir.

Güvenirlilik

Hoşgörü

Katılımcılık

Liyakat

Sosyal sorumluluk bilinci

Şeffaflık

Yenilikçilik

Dürüstlük

Finans ve Bankacılık ile ilgili kanunlara uyum sağlama

 

Hedefler

Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı, finansal sektörün ihtiyaç duyduğu bankacılık ve sigortacılıkla ilgili işlemleri yapabilen bireyleri sektöre kazandırmaktır. Finansal sektör son yıllarda en çok gelişme gösteren sektörler arasında olduğundan bu sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirip sektöre kazandırmak bölümümüzün temel hedefleri arasındadır.

Eğitim – Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Sosyal Bilimler MYO binası içerisinde Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü,  Bankacılık ve Sigortacılık programı olarak hizmet verilmektedir.

 

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü adına araştırma faaliyetleri yürütülen herhangi bir birim henüz bulunmamaktadır.

 

Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz

Sosyal Bilimler MYO bünyesinde 1 adet bilgisayar laboratuvarı vardır.

 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

 Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümü daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmemiş olduğundan bu kısımda bilgi verilememektedir.

 

B. Kalite Güvencesi Sistemi

a. Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini nasıl belirlemekte, izlemekte ve iyileştirmektedir?

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Fırat üniversitesinin belirlediği misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda Bölüm Başkanın koordinatörlüğünde Bölüm kurulu üyeleriyle birlikte belirlemektedir.

b. Kurum, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl bir strateji izlemektedir?

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için eğitim-öğretim yılı başında bölüm kurulu toplanarak yıl içerisinde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yapılması gerekenler görüşülüp; yılsonunda yapılan değerlendirmelere göre imkân dâhilinde önlemler alınır.

c. Kurumun Kalite Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve kimlerden oluşmaktadır?

Sosyal Bilimler MYO müdürü tarafından belirlenmiş olup, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Kalite Komisyonu üyeleri Bölüm Başkanı ve Bölüm öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

d. Kurumun kalite komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları nedir? Komisyon, kalite güvencesi sürecini nasıl işletmektedir?

Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönetmeliği Madde 10.’da belirtilen verilerin derlenmesi ve birim raporlarının hazırlanması gibi görevleri çalışma takvimine uygun bir şekilde yürütür.

e. İçpaydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri nasıl sağlanmaktadır?

İç ve dış paydaşların kalite güvence sistemine katılımı ve katkı vermeleri Paydaş analizleri ile sağlanmaktadır. İç Paydaşlar; kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan içindeki kişi, grup veya kuruluşlardır (Yöneticiler, akademik ve idari personel, öğrenciler gibi). Dış Paydaşlar ise, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan dışındaki kişi, grup veya kurumlardır ( Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları gibi).

İç paydaşlar olarak öğrenciler ile akademik ve idari personele memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Öğrencilere uygulanan anketler vasıtasıyla, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinden memnuniyetleri araştırılmaktadır. Elde edilen verilere çeşitli nicel karar yöntemleri uygulanarak eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili potansiyel olumsuzluk kaynakları tespit edilmekte ve eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi için üniversite yöneticilerine bilimsel destek sağlanmaktadır. Akademik ve idari personel anketleri ile de akademik verimliliğin önündeki engelleri kaldırmaya ve çalışma verimini artırmaya yönelik tedbirler belirlenmektedir.

 

C. Eğitim ve Öğretim

Programların Tasarımı ve Onayı

 

·         Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın tasarımında, bölümün öğretim elemanlarının görüşleri alınarak, konu detaylı bir şekilde incelenmekte ve karara bağlanmaktadır. Alandaki gelişmeler yakından gözlemlenmekte, uygulama pratikleri çerçevesinde dış paydaşlardan (mezun öğrenciler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları) toplantı veya anketler yardımıyla geri bildirim alınarak programların eğitim amaçları ve müfredat değişiklikleri yapılmaktadır. Bu çalışma sürecinde Bologna kriterleri de dikkate alınarak düzenleme yapılmaktadır.

 

 

·         Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) nasıl belirlenmektedir?

Programların yeterlilikleri (mezun bilgileri, beceri ve yetkinlikleri) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ölçütleri, Bologna süreci ve mezun öğrenciler ile bu öğrencilerimizin çalıştığı işyerlerinden alınan geri beslemelerle belirlenmektedir. Bu araçlarla, programlara kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim hizmeti alan öğrencilerin tercih ettikleri program çerçevesinde teorik ve pratik kazanımlarını etkin bir biçimde mesleki çalışmalarına yansıtabilecek yetenek, bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. Eğitim programlarının yeterlikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Öğretmen Yeterlikleri ile uyumlu olacak şekilde ilgili programların özellikleri, toplumsal ve mesleki beklentiler, öğrenci özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

·         Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?

Evet. Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır.

·         Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?

Evet. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bunun için müfredat, derslerin işlenişi ve program çıktıları dikkate alınarak uyumlu bir süreç planlanmaktadır. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme Bologna kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir (https://obs.firat.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0182388963111435555388243668421973554537665344163438835535333213221038880333003658221462197311153333631120).

 

·         Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?

Açılması planlanan bir programın hazırlık süreci (dosya hazırlanması ve program teklifi), ilgili alanda uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan dosya, ilgili birimin yetkili kurulunda görüşülerek, Rektörlük Makamına iletilir. Rektörlük Makamı incelenmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak üzere dosyayı Üniversite Eğitim Komisyonuna sevk eder. Komisyon incelemesinden sonra dosya Üniversite Senatosu’na sunulur. Senatonun onayını takiben Rektörlük dosyayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı sonunda program açılmış olur.

·         Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir?

Programların eğitim amaçları ve kazanımları başta olmak üzere programlara ilişkin detaylı bilgiler(programın başvuru koşulları, amacı, önemi, kazanımları, mezuniyet durumu, müfredatı, derslerin işlenişi, ders materyalleri, videolar, etkileşimli materyaller vb.) internet sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

 

·         Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri  (AKTS)  belirlenmekte midir?

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), programı hazırlayan birim tarafından belirlenmekte ve bu bilgilerin Bologna kriterlerine uygunluğu Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından denetlenmektedir.

·         Öğrencilerin yurt için ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmekte midir?

Uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmiş olup toplam iş yüküne dahil edilmektedir.

·         Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir?

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları; ödev sunumları ve staj              sunumları gibi etkinliklerle sağlanmaktadır. Staj öğrencilerimizin bilgiyi uygulayarak ve yaşayarak öğrenmektedirler.

 

·         Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?

Evet. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY), hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Not değerlendirme süreci bağıl değerlendirme sistemi esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim programlarında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda farklı ölçme yöntemleri kullanılmaktadır. Dersler ile stajlarda uygulanan ölçme sistemleri aşağıda belirtilmiştir:

-         Klasik yazılı sınav

-         Sözlü sınavlar

-         Mini sınavlar

-         Çoktan seçmeli sınavlar

-         Doğru/yanlış testleri

-      Sunum yapma Pratik sınavlar

 

·         Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem (sınavların / notlandırmanın / derslerin tamamlanmasının /mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?

Bütün derslerin haftalık konuları, sınav şekli ve sayısı, ara sınav, yıl sonu sınavı, ödev, rapor vb. etkinliklerin başarı notuna katkıları dönem başında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilere ilan edilmektedir. Dersin sorumlu öğretim elemanı, sınavlara ilişkin cevap anahtarlarını ve bu cevaplara ait puanlamaları duyurmakta ve yasal süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmektedir.

 

 

·         Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?

Evet. “FÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler vardır.

(https://yeni.firat.edu.tr/sites/default/files/Egitim%20Ogretim%20Yonetmeligi%202013.pdf).

 

·         Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler var mıdır?

Üniversitemiz programlarına kayıtlı, engelli öğrencilerin talebine bağlı olarak okuyucu ve işaretleyici görevlendirilmektedir. Ortopedik engeli bulunan öğrencilere rampalı, asansörlü veya binaların giriş katları sınav yeri olarak tahsis edilmektedir.

Uluslararası öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini koordine etmek amacıyla Rektörlüğümüzce kurulan Uluslararası Öğrenci Ofisi, başvuru işlemlerinden mezuniyetlerine kadar geçen sürecin tamamında uluslararası öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaktadır.

            Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

·         Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?

Evet. Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta olup; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonuçları çerçevesinde tercih ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretim Kurulunun Yatay Geçiş kriterleri çerçevesinde kurum içi ve kurum dışı Yatay Geçiş yoluyla öğrenci alımı yapılmakta ve ÖSYM puanı ile geçiş kriterleri uygulanmaktadır.

·         Yeni öğrencilerin kuruma / programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem izlenmektedir?

Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyum sağlamaları için eğitim-öğretim yılı başında bölüm ve programlar kendi içinde tanışma toplantıları düzenlenecektir.

·         Başarı öğrencinin kuruma / programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirilmektedir?

Öğrencinin başarısı teşvik edilmektedir. Her dönem sonunda öğrencilerin başarı düzeyi, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO) ile belirlenir. Başarılı öğrenciler arasından, Onur ve Yüksek Onur öğrencileri olanlar (AGNO, 3.00-3.49 arasında olanlara Onur öğrencileri, 3.50-4.00 arasında olanlara Yüksek Onur öğrenciler) öğrenim durum belgesinde belirtilmektedir.

·         Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve akademik gelişmeleri izlenmektedir?

Akademik Danışmanlık hizmetleri, öğrencilerimize eğitim-öğretim süreçlerinde kolaylık sağlamak üzere etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Birimler tarafından görevlendirilen danışmanlar; öğrencinin ders kayıtlarını yönlendirir, derslerdeki başarı durumunu izler, karşılaştığı problemlerin çözümü için yardımcı olmaya çalışır. Danışmanlar bu görevlerini, öğrencilerin eğitim öğretime başlamalarından itibaren öğrenciler mezun oluncaya kadar sürdürür.

·         Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenleme bulunmakta mıdır?

Evet. Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimiz uluslararası öğrenci değişim programlarına dahil olmaktadırlar. Öğrenciler danışmanları tarafından Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına teşvik edilmekte ve farklı eğitim kurumlarında (ulusal ve uluslararası) eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu programlara katılan öğrencilerin, dış ülkede aldıkları ve eşdeğer sayılan dersler, birim İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve yetkili kurulların onayından sonra transkriptlerinde orijinal isimleri ile yer almaktadır.

 

Eğitim – Öğretim Kadrosu

·         Eğitim – Öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadrosu bulunmakta mıdır?

Bölümümüzde akademik personel eksiği bulunmamaktadır.

Eğitim – öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl yürütülmektedir?

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler, 2547 sayılı Kanun kapsamında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamda, anabilim dallarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni kadro ve kadroda yükseltme talepleri alınmakta, talepler Dekanlıklar ve Rektörlükçe ilgili kurullarda görüşülmektedir. Basın yolu ile web sayfasında duyurulardan sonra; öğretim yardımcıları için gerekli şartları sağlayanların (diploma notu, ALES ve YDS notu gibi) durumları/dosyaları incelenmekte ve yazılı-sözlü sınav sonrasında göreve atanmaktadır. Öğretim Üyesi atamaları, “FÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” hükümleri çerçevesinde ve yetkili kurulların kararına göre yapılmaktadır (https://yeni.firat.edu.tr/content/atanma-ilkeleri-2014).

 

·         Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Görevlendirmeler, Bölüm Başkanlıklarının teklifi, Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Rektörlük Makamının olurları ile yapılmaktadır.

·         Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri  (çalışma alanı / akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır?

Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri(çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi, öncelikle Bölüm Başkanı ve Bölüm Kurul üyelerinin sorumluluğunda güvence altına alınmaktadır.

 

·         Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?

·         Üniversitemiz akademik personelin kendisini geliştirebilme ve mesleki birikimini artıra bilmesi için yeterli imkanları sunmaktadır.

·         Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar mevcut mudur?

Mevcut değildir.

·         Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik sürdürebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

Eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun nitelik yönünden gelişimi güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda nicelik yönüyle de konu ele alınarak yeterli sayıda öğretim üyesi kadrosu oluşturulması hedeflenmekte ve buna göre gerekli talep ve girişimlerde bulunulmaktadır.

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

·         Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan eğitim öğretim birimleri diğer bölümlerle ortak kullanım alanı olduğundan imkân dâhilinde kullanılmaktadır.

 

·         Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler kullanılmaktadır?

Bölümümüzde eğitim-öğretim süreci boyunca yeni teknolojilerin kullanımı amacıyla online süreçler planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu sebeple mevcut teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bu yeni gelişmelerin yaygınlaştırılması için çaba sarf edilmektedir. Mevcut birimlerindeki çoğu dersliklerde öğretim üyelerinin derslerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için gereken teknolojik ve fiziksel altyapı bulunmakla birlikte bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının kullanımı teşvik edilmektedir.

 

 

·         Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik öğretim elemanları tarafından danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde periyodik olarak kariyer günleri düzenlenmek suretiyle öğrencilerin kariyerlerine dair bir farkındalığın oluşmasına yardımcı olunmaktadır.

 

·         Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?

Öğrencilerimizin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerine yönelik olarak

Birimlerimizde staj komisyonları oluşturulmuş olup,         öğrencilerimiz bu komisyonlar tarafından yönlendirilmektedir.

 

·         Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?

Bölümümüzde böyle bir hizmet bulunmamaktadır.

 

·         Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?

Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde mevcut bulunmaktadır.

 

·         Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?

Öğrenci gelişimine yönelik Üniversitemiz tarafından sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte; konferans, panel, kongre gibi etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmekte ve desteklenmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci Kulüpleri aracılığında faaliyetler düzenlenmektedir

·         Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi ) yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?

Üniversitede ve Bölümümüzde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini sağlıklı, engelsiz, bağımsız, sosyal ve başarılı bir şekilde tamamlamaları için gerekli tedbirler alınmaktadır.

·         Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

Eğitim-öğretim süreci boyunca Bölümümüz tarafından geri bildirim almaya yönelik akademik, idari personel ve öğrenciyle iletişim kurulmaktadır

           

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

 

·         İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Bölümümüzde akredite olan programın revize edilmesi, süreçte yer alan iç ve dış paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.)sürece katılımı sağlanarak, paydaşlardan sağlanan geri bildirimlerle gerçekleşmektedir.

·         Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi aşamalarına katılabilmektedir?

 

Gözden geçirme faaliyetleri, akredite olan Programımızda program koordinatörü ile bu amaçla program bünyesinde kurulan diğer komisyon marifeti ile yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilmektedir.

·         Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl kullanılmaktadır?

Değerlendirme sonuçları, öğrencinin başarı düzeyi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için öğrenci ve iç paydaşların geri dönüşleri esas alınmaktadır.

·         Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?

Ölçme ve değerlendirme yapılmamaktadır.

·         Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına alınmaktadır?

Ölçme ve değerlendirme henüz yapılamadığından önümüzdeki süreçlerde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

 

Ç. Araştırma ve Geliştirme

         Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

·         Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini belirlenmiş midir?

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini henüz belirlememiştir.

                                                 

·         Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri nelerdir?  Bu hedefler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini henüz belirlememiştir.

 

·         Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir araştırma alanına yönelik olarak mı ele alınmıştır? Kurumun temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya bakışı nasıldır?

-----------------------------------------------------------

·         Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmakta mıdır? Araştırmada öncelikli alanlarında UYGAR merkezleri var mı? Varsa bu merkezlerin hedefleri belirlenmiş, çıktıları izlenmekte ve değerlendirilmekte midir?

-------------------------------------------------------------------------------

·         Araştırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel ve / veya sektörle toplantılar düzenlemekte midir?

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini karara bağlanmamış olup sektördeki uzman kişiler çağırılarak öğrencilerle deneyimlerini paylaşmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel ve / veya sektörle Kariyer Günleri düzenlemektedir.

 

·         Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma hizmet) arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Buna yönelik bir stratejisi var mıdır?

-------

·         Kurum, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?

--------

·         Kurum, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?

-------

·         Kurum, yerel / bölgesel /ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında nasıl bir bağ kurmaktadır?

-------

·         Yapılan araştırmaların bölgesel/ ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyo – kültürel katkısı var mıdır? Nasıl teşvik edilmektedir?

--------

·         Kurumun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik Komisyonu, İntihali önlemeye yönelik yazılımlar, vs.) var mıdır?

--------

·         Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) ödüllendirilmekte midir?

--------

·         Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmakta mıdır?

-------

·         Verilen doktora derecelerin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlama oranları takip ediliyor mu? Kurum tarafından verilen doktora derecesi ile akademik ortamda iş bulan öğrencilerin oranı nedir?

---------

·         Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için fiziki / teknik altyapının ve mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikalara sahip midir?

----------

·         Kurum, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

------------

 

Araştırma Kaynakları

 

·         Kurumun fiziki / teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için ve yeterli midir?

·         ----------------------------------

·         Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler mevcut mudur? Bu kriterler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?

--------

·         Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise ne tür parametreler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı / disiplinli araştırmalar, kurumlar arası ve /veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, çıktı / performans vb.) dikkate alınmaktadır?

---------

·         Kurum, kaynakların etkin / verimli kullanımını sağlamak ve ilave kaynak temin edebilmek için iç/dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl teşvik etmekte ve desteklemektedir?

---------

·         Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterli midir?

---------

·         Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için ne tür destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun gereklerini yerine getirme, lisanlı yazılım kullanımı) sunmaktadır?

----------------

·         Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların (fiziki / teknik altyapı, mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini nasıl sağlamaktadır?

---------------

            Araştırma Kadrosu

·         Kurum, işe alınan / atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını nasıl güvence altına almaktadır?

----------

·         Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir?

----------

·         Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için ne gibi imkânlar sunulmaktadır?

---------

·         Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl değerlendirmektedir?

---------

·         Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak araştırma kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

---------

            Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

·         Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve değerlendirilmekte midir?

----------

·         Araştırma değerlendirilmesinde, Doktora programlarına yönelik bilgiler  ……….

-----------

·         Bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkıları

-----------

·         Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu ve bu hedeflerin sağlanmasına katkısı kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve izlenmekte midir?

-----------------

·         Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizma mevcut mudur?

-----------------

·         Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini nasıl gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini nasıl gerçekleştirmektedir?

---------------------

 

 

 

D. Yönetim Sistemi

            Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

·         Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmakta mıdır?

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünün, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmamaktadır.

 

·         Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini nasıl yönetmektedir?

----------

·         İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeyde uygulamaktadır?

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde görev yapan akademik ve idari personelin görev tanımları yapılmıştır.

 

            Kaynakların Yönetimi

·         İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde iç ve dış paydaşlar en etkin şekilde kullanılmaktadır.

 

·         İdari ve destek hizmetleri sunun birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır?

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde idari ve destek hizmetleri sunan personelin, yaptıkları işin gereği olan yetenekleri kazanmaları ve bunları zaman içerisinde geliştirebilmeleri için hizmet içi eğitimler ve toplantılar düzenlenmektedir.

 

·         Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

------------

·         Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

----------

           

 

            Bilgi Yönetim Sistemi

·         Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır?

·         Bölümümüz üniversitemizin sunmuş olduğu bilgi teknolojilerinden yararlanmaktadır.

 

Öğrenci Bilgi Sistemi: Eğitim-Öğretimle ilgili tüm süreçleri yöneten ve tüm kayıtları güvenli bir şekilde tutan bir yazılım otomasyonudur.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Üniversitemizdeki tüm yazışmaları elektronik ortamda olmasını sağlayan ve bu kayıtları güvenli olarak saklayan bir yazılımdır. Üniversitemiz tüm yükseköğretim kurumları içerisinde söz konusu sisteme tam olarak geçen ve kullanmaya başlayan ilk devlet üniversitesidir. Ayrıca Kayıtlı Elektronik Posta adresi alınarak EBYS entegrasyonu da gerçekleştirilmiştir.

Personel Bilgi Sistemi: Akademik ve İdari tüm personelimizle ilgili tüm özlük, atama, ilerleme vb bilgileri tutan ve saklayan sistemdir.

Lojman Tahsis Sistemi: İlgili mevzuata göre puanlamayı yaparak lojman tahsisatını otomatik olarak gerçekleştiren sistemdir.

Akademik Bilgi Sistemi: Akademik personelimizin yayın, proje, dersleri, akademik faaliyetleri vb her türlü akademik boyutu olan bilgilerini girip web üzerinden paylaşabilecekleri sistemdir.

 

·         Kullanılan bilgi yönetim sistemi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (öğrencilerin; demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.) kapsamaktadır?

Üniversitemizin eğitim öğretim faaliyetlerini yönetmek için kullandığı ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünün de faydalandığı OBS sisteminde öğrencilere ait tüm bilgiler (kişisel, demografik, başarı oranları vb) bulunmakta ve bunlar raporlanabilmektedir.

 

·         Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (araştırma kadrosunun; ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği, aldığı patentler, sanat eserleri vb.) kapsamaktadır?

--------------

·         Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri vb.) kapsamaktadır?

------------------

 

·         Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi sıklıkta toplanmaktadır?

-----------------

·         Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması) nasıl sağlanmaktadır?

------------------

 

            Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

·         Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiş midir?

Muhasebe ve Vergi Bölümü, üniversite dışından idari destek almamaktadır.

 

·         Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

------------

 

            Kamuoyunu Bilgilendirme

·         Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmakta mıdır?

--------------

·         Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenirliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

--------------

 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

 

·         Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamış mıdır?

-----------------

·         Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş politikası var mıdır?

---------------

E. Sonuç ve Değerlendirme

 

E.1. Güçlü Yönler

 

- Öğretim elemanlarının arasındaki uyum,

- Eğitim-öğretimde güncel teknolojinin takip edilip kullanılıyor olması,

- Öğrencilerin bölümü tercih etmelerinin yoğun olması,

- Öğretim elemanlarının genç, dinamik ve istekli olması,

- Akademisyen-öğrenci diyalogunun iyi olması.

 

E.2. Zayıf Yönler

- Sosyal imkânların yetersizliği

- Bölümümüz yeni açılmasından dolayı sektör tarafından yeterince bilgi sahibi olmamaları.

 

 

E.3. Fırsatlar

- Bölüm içerisinde çatışmanın olmaması

- Diğer bölümler ile iyi ilişkiler ve saygınlık

- Yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği

- Öğretim elemanlarının kamu ve özel kesim tecrübelerinin olması

 

E.4. İyileştirmeye Açık Yönler

- Bölümümüzün sektöre tanıtılması sayesinde öğrencilerin staj eğitimlerini yapabilmeleri ve iş bulabilme olanaklarının artırılması

- Üniversite sektör işbirliği

EKLER:

EK-1: Hedefler

EK-2: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Paydaş Listesi

EK-3: Aktif Öğrenci Sayıları

EK -1: Hedefler

HEDEFLER

FAALİYETLER

 

 

 

 

Hedef  1.1 Farklı sektörlerdeki işletmelerin ( banka, sigorta ve inşaat işletmeleri gibi) muhasebe uygulamaları ve ilgili yasal düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak.

Faaliyet 1.1.1.

 

Eğitim- öğretim müfredatının uluslararası normlara uygun hale getirilmesi

Faaliyet 1.1.2.

Ders içeriklerinin sürekli güncelleştirilmesi

 

Faaliyet 1.1.3.

 

Öğretim elemanlarının yasal değişiklikleri takip etmesini teşvik edilmesi.

 

 

Hedef  1.2

Bankacılık  ilke ve standartlarındaki finans  uygulamalarını yönlendiren düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak.

Faaliyet 1.2.1.

Eğitim- öğretim müfredatının uluslararası normlara uygun hale getirilmesi

 

Faaliyet 1.2.2.

 

Ders içeriklerinin sürekli güncelleştirilmesi

 

Faaliyet 1.2.3.

 

Öğretim elemanlarının yasal değişiklikleri takip etmesini teşvik edilmesi.

 

 

 

 

Hedef  1.3

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü olarak sektördeki değişim düzenleme ve yenilikler hakkında güncellemeleri takip ederek öğrencilere aktarılması

Faaliyet 1.3.1.

Mevcut teknolojik değişiklikleri de dikkatte alarak uygulamalı derslerin yapılmasını sağlamak

 

Faaliyet 1.3.2.

Teorik olarak anlatılan derslerin staj uygulamasıyla pratiğe dökülmesini sağlamak

 

Faaliyet 1.3.3.

 

Bilgisayar laboratuvarını ve bilgisayarlarda yüklü ticari muhasebe paket programlarını sürekli güncellemek.

 

 

 

EK -2 : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Paydaş Listesi

 

 

Paydaşlar

Paydaş

Durumu

Hizmet

Alanlar

 

Çalışanlar

 

Temel

Ortak

 

Stratejik

Ortak

 

Etkisi

 

Önemi

Akademik Personel

İç Paydaş

 

*

 

 

Güçlü

Yüksek

İdari Personel

İç Paydaş

 

*

 

 

Güçlü

Yüksek

Öğrenciler

İç Paydaş

*

 

 

 

Güçlü

Yüksek

Veliler

Dış Paydaş

*

 

 

 

Güçlü

Yüksek

YÖK

Dış Paydaş

 

 

*

 

Güçlü

Yüksek

Milli Eğitim Bakanlığı

Dış Paydaş

 

 

*

 

Güçlü

Yüksek

Meslek Odaları

Dış Paydaş

 

 

 

0

Güçlü

Yüksek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tümü : *                                 Bazıları : 0

 

EK – 3: Aktif Öğrenci Sayıları

 

Bölüm

Program

Öğrenci Sayısı

FİNANS,BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

101

 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı(Normal Öğretim )

50

 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı(İkinci Öğretim)

51

 

TOPLAM

101

 

 

 

 

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

1.       SINIF GÜZ DÖNEMİ

 

AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (KREDİ: 2, AKTS: 2)ZORUNLU

Bu ders ilk olarak, Türk Devrim tarihi yazınına ilişkin temel kavramları, Rönesans, Reform dönemlerini, Sanayi devrimini ve Osmanlı modernleşme sürecini gözlemlemektedir. Bunların yanında, Birinci Dünya Savaşı’nın neden ve sonuçlarını değerlendirmektedir. Ardından, ulusal kurtuluş mücadelesini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bu süreçteki rolünü incelemektedir. Son olarak, Saltanatın kaldırılması ve Lozan Antlaşması süreçlerine dikkat çekmektedir.

 

SBF171 GENEL MUHASEBE I (Kredi: 3, AKTS: 5) ZORUNLU

Muhasebe bilgilerinin çift taraflı muhasebe tekniğine göre yevmiye ve büyük deftere kayıtlanmasına ilişkin kuralların öğretilerek, bilanço ve gelir tablosu düzenleme yeteneğinin kazandırılması.

 

SBF173 İKTİSAT-I (Kredi: 3, AKTS: 5) ZORUNLU

Bu dersin amacı öğrencinin ekonomi bilimi ile ilgili kavramları tanıması, mikro ekonomik birimlerin (birey ve firma) davranışlarını inceleyerek, mal ve hizmet piyasalarıyla, üretim faktörleri piyasasında fiyatın nasıl oluştuğunu, makro ekonominin teorik temellerini kavramasını, makro düzeydeki ekonomik yapıyı ve bu yapının işleyişini anlamasını, toplulaştırılmış ekonomik olaylarda ortaya çıkan sorunları ve çözüm yollarını analiz edebilmesini sağlamaktır.

 

SBF175 HUKUKA GİRİŞ (Kredi: 3, AKTS: 5) ZORUNLU

Bu dersle amaçlanan öğrencinin, hukukun tanımı, dünyadaki başlıca hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olması, hukukun yazılı ve yazısız kurallarını, hukuk kurallarının temel niteliklerini, hukuk dallarını öğrenmesi, hak kavramı ve bağlantılı konular hakkında bilgi sahibi olmasıdır.

 

SBF177 GENEL İŞLETME (Kredi: 3, AKTS: 5) ZORUNLU

Bu ders ile öğrencinin işletme kuruluş işlemlerini yaparak yönetim faaliyetlerine katılması amaçlanmaktadır.

 

SBF179 BANKACILIĞA ve SİGORTACILIĞA GİRİŞ (Kredi: 3, AKTS: 4) ZORUNLU

Bu ders kapsamında amaçlanan, Bankanın tanımı, temel bankacılık kavramları Bankacılığın dünyada ve ülkemizde tarihi gelişim süreci, Cumhuriyet dönemi Türk bankacılığı, banka tür ve sistemleri ile Sigortanın doğuşu, dünyada ve ülkemizde tarihi gelişim süreci sigorta sisteminin işleyişi hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

TRD109 TÜRK DİLİ I (Kredi: 2, AKTS: 2) ZORUNLU

Çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimize ana dil sevgisini ve bilincini geliştirmek dil düşünce bağlantısını vurgulamak bilimsel alanda üretken, yaratıcı ve ana dilini doğru kullanabilen çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmaktır.

 

YDİ101 İNGİLİZCE I (Kredi: 2, AKTS: 2) ZORUNLU

Öğrencilere Main Way 1 kitap içeriğine uygun CEF A-1 düzeyinde İngilizce okuma, anlama, yazma, konuşma, dinleme becerilerinin doğru bir şekilde kazandırılması.

 

 

2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

 

 

SDD201 STAJ DEĞERLENDİRME (Kredi: 1, AKTS: 6) ZORUNLU

Teorik bilgileri, mesleki alanda iş yerinde uygulayabilme.

 

SBF271 FİNANSAL YÖNETİM (Kredi: 3, AKTS: 4) ZORUNLU

Bu dersin amacı, öğrencilerin İşletmelerde finansal yönetimin önemini, temel unsurlarının verilmesini, öğrencileri işletmelerde finansal kararları ve modern uygulamaları yapabilecek düzeye gelmesini sağlamaktır.

 

SBF273 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Kredi: 3, AKTS: 4) ZORUNLU

İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında, bir işletmenin çalışanları ile ilgili tüm konularda öğrenciye perspektif kazandırmak.

 

SBF275 BİREYSEL BANKACILIK (Kredi: 3, AKTS: 4) ZORUNLU

Bu dersin amacı, bankacılık sektörünün en önemli ve karlı iş kolu olan bireysel bankacılıkla ilgili temel bilgilerin verilmesi ve bireysel bankacılık hizmeti alınmasını sağlayacak bilgileri aktartmak,  çeşitli güncel, gerçek uygulamalarla pekiştirmek.

 

SBF277 BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTALARI (Kredi: 3, AKTS: 3) ZORUNLU

Bu ders kapsamında, hayat ve sağlık sigortaları ile ilgili temel bilgileri, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda vermek, bu alanda nitelikli ve donanımlı insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

 

SBF279 GİRİŞİMCİLİK-I (Kredi: 3, AKTS: 3)SEÇMELİ

Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

 

SBF281 BORÇLAR HUKUKU (Kredi: 3, AKTS: 3)SEÇMELİ

Öğrenci dersin sonunda: Borç ilişkisini, borçtan sorumluluk kavramını, sözleşme kavramını, şeklini, konusunu öğrenir. İrade bozukluğuna yol açan nedenleri, temsil kavramını ve hukukta borç doğuran nedenleri öğrenir. Borcu sona erdiren nedenleri öğrenir. İş yaşamında en çok karşılaşılan sözleşme türlerini öğrenir.

 

SBF283 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ (Kredi: 3, AKTS: 3)SEÇMELİ

Dersin amacı, sosyal politikanın en kapsamlı aracı olarak sosyal güvenlikle ilgili temel bilgileri vermek.

 

SBF285 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ (Kredi: 3, AKTS: 3)SEÇMELİ

Kriz ve stresle ilgili temel kavramların öğrenilmesini sağlamak, karşılaşılacak kriz ortamında ne yapılması ve nasıl yönetilmesi gerektiğini öğretmek, stresi kontrol etme bilincini vermek.

 

1.SINIF BAHAR DÖNEMİ

 

AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (Kredi: 2, AKTS: 2) ZORUNLU

Bu ders, ulusal mücadelenin ardından, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren devrimleri incelemektedir. Ayrıca, Atatürk dönemine ilişkin dış politika uygulamalarını analiz etmektedir. Bunun yanında, Türk devriminin temel dinamikleri ve Atatürk ilkelerinin, ulus-devlet inşasındaki rolü de değerlendirilmektir.

 

TRD110 TÜRK DİLİ II (Kredi: 2, AKTS: 2) ZORUNLU

Öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak. Okunan veya dinlenen bir metnin anlaşılabilmesi için gerekli öğretileri sağlamak, edebî ve bilimsel metinleri inceleyip not çıkarma becerisini kazandırmak, çeşitli klasik ve güncel metinlerle sözvarlığının gelişmesine katkıda bulunmak, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, topluluk önünde sunum yapabilme becerisini kazandırmak, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirtip, dilimizin ilk eserlerini tanıtmak, Türkçenin ses ve şekil yapısını kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak, sözlü ve yazılı edebî türleri tanıtmak.

 

YDİ102 İNGİLİZCE II (Kredi: 2, AKTS: 2) ZORUNLU

Öğrencilere Main Way 1 kitap içeriğine uygun CEF A-1 düzeyinde İngilizce okuma, anlama, yazma, konuşma, dinleme becerilerinin doğru bir şekilde kazandırılması.

 

SBF172 GENEL MUHASEBE II (Kredi: 3, AKTS: 5) ZORUNLU

Bu ders kapsamında amaçlanan, Tek Düzen Hesap Planına göre bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişi ve kayıt yöntemleri kullanılarak ülkemizdeki kayıt tekniğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

SBF174 İKTİSAT II (Kredi: 3, AKTS: 5) ZORUNLU

Öğrencinin, makro ekonominin teorik temellerini kavramasını, makro düzeydeki ekonomik yapıyı ve bu yapının işleyişini anlamasını, toplulaştırılmış ekonomik olaylarda ortaya çıkan sorunları ve çözüm yollarını analiz edebilmesini sağlamaktır.

 

SBF176 TİCARİ MATEMATİK (Kredi: 3, AKTS: 4) ZORUNLU

Bu ders kapsamında, iş yaşamında sıkça karşılaşılan temel matematiksel problemleri çözebilmek ve sayısal kararlarda değerleri muhakeme etme alışkanlığı kazanmasını sağlamaktır.

 

SBF178 BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ (Kredi: 3, AKTS: 5)SEÇMELİ

Bankaların varlık ve yükümlülüklerinin yönetiminde var olan olası risk türlerinin tanıtılması ve bunlarla ilgili ölçüm ve yönetim seçeneklerinin tanıtılması. Bu kapsamda yasal zorunluluklar ve bankacılık sisteminin korunması için yapılması gereken uygulamaların açıklanması.

 

SBF180 BANKA VE SİGORTA MEVZUATI (Kredi: 3, AKTS: 5)SEÇMELİ

Bankacılık Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak. Sigorta hukukunun genel prensiplerini kavrayıp, sigorta sisteminin işleyişi ve sigorta sözleşmelerinin özelliklerini öğrenmek.

 

2.SINIF BAHAR DÖNEMİ

 

SBF272 MALİ TABLOLAR ANALİZİ (Kredi: 3, AKTS: 5) ZORUNLU

Bu ders ile öğrencinin mali tablo ve raporları düzenlemesi ve yorumlaması amaçlanmaktadır.

 

SBF274 BANKACILIK VE SİGORTACILIKTA HİZMET PAZARLAMASI (Kredi: 3, AKTS: 4) ZORUNLU

Banka ve sigorta sektörünün fonksiyonlarını bilir. Sigorta pazarlama ve satışının ülke ekonomisine ve toplumun sosyo-ekonomik hayatına etkilerini öğrenir. O nedenle sigorta pazarlaması ve satışıyla ilgili önemli bilgileri kavrayarak hayata geçirmeye çalışır.

 

SBF276 TİCARİ BANKACILIK (Kredi: 3, AKTS: 4) ZORUNLU

Bu dersin amacı; Türk mali sistemi ve özellikle bankacılık konusunda bilgi sağlamak ve genel bir anlayış oluşturmaktır.  Bu çerçevede, mali piyasalar ve bankacılık kavramları, mali piyasayı oluşturan kurumlar, temel kavramlar, piyasaların işleyiş biçimleri ve mali politika uygulamaları içindeki yerleri, güncel gelişmelerle birlikte ele alınacak ve yasal gelişmeler tartışılacaktır.

 

SBF278 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (Kredi: 3, AKTS: 4) ZORUNLU

Öğrencinin; ihracat ve ithalat işlemlerini yapabilme, teslim ve ödeme şekilleri ile kambiyo, gümrük ve diğer dış ticaret rejimlerini öğrenmesi amaçlanmıştır.

 

SBF280 ŞİRKETLER MUHASEBESİ (Kredi: 3, AKTS: 4) ZORUNLU

Türkiye de şirketler, şirket kuruluşu, sermaye artırma, azaltma, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri hakkında bilgi kazandırmak.

 

SBF282 GİRİŞİMCİLİK-II (Kredi: 3, AKTS: 3)SEÇMELİ

Dersin amacı, öğrencileri girişimcilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan iş planı yazımı konusunda bilgilendirmek, bir iş fikri geliştirmelerini sağlamak ve bu iş fikrini iş planına dönüştürmek için gerekli araştırmaları yapmalarını, teknikleri kullanmalarını ve sınıf önünde sunmalarını sağlamaktır.

 

SBF284 TİCARET HUKUKU (Kredi: 3, AKTS: 3) SEÇMELİ

Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri konu alan bir hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerle ilgili olarak üretimle tüketim arasındaki sürece konu olurken, diğer yandan da üretimin ve tüketimin kendisini de konu alır. Bu dersteki amaç ticaret hukuk alanındaki öğrencilere eğitim yaptırmak, bu yolda onların bilgi ve becerilerini arttırmaktır.

 

SBF286 REASÜRANS YANGIN VE TARIM SİGORTALARI (Kredi: 3, AKTS: 3) SEÇMELİ

Dersin amacı, Reasürans, Yangın ve Tarım sigortaları hakkında teknik bilgi alt yapısının oluşturulması. Teklifname, poliçe örnekleri ve hasar dosyalarının incelenmesi yoluyla uygulamanın örneklenmesi.

 

SBF290 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (Kredi: 3, AKTS: 3) SEÇMELİ

Bu ders kapsamında amaçlanan, toplam kalite yönetimi anlayışı ve Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili konuları kavratmak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimi uygulayacak ve kalite yönetim sistemi kuracak donanıma sahip kılmaktır.

 

Türkçe