Diller

Bitirme Projeleri

 

 

KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE ve VERGİ BÖLÜMÜ

MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

 

 

 

ELAZIĞ

HAZİRAN, 2017

A. Kurum Hakkında Bilgiler

*İletişim Bilgileri

Görevi

Ünvanı, Adı ve Soyadı

E-Posta Adresi

Telefon

BÖLÜM BAŞKANI

ÖĞR. GÖR. M. SELÇUK SADAK

mselcuksadak@firat.edu.tr

(0 424) 237 00 00 -6596

 

 

*Tarihsel Gelişimi        

Yüksekokulumuz, 1986-87 Eğitim Öğretim yılında Elazığ Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ve “Turizm ve Otelcilik” programları ile hizmete başlamıştır. Daha sonraları Elazığ Meslek Yüksekokulu Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye ayrılmış ve 1990 tarihinden itibaren yüksekokulumuz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ismiyle eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir. 1990 yılında “Bilgisayarlı Muhasebe” 2002 yılında MEB-YÖK meslek yüksekokulları program geliştirme projesi kapsamında programın ismi ise “Muhasebe” şekilde değiştirilmiştir. 2009 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27/04/2009 tarih ve 1916-012232 sayılı yazıları ile yapılan değişiklik sonucunda ise Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Muhasebe ve Vergi Bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı oluşturulmuştur.

*Mevcut Durum

                        a)Öğrenci

 

muhasebe tablo.jpg

 

Şekil  Programımıza ait  5 yıllık dönemine ait toplam öğrenci sayısı

                       

            Ayrıca, 2016 -2017 eğitim öğretim yılı Programımıza kayıtlı olan öğrenci sayısı ise aşağıdaki tabloda detaylı sunulmuştur.

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

ÖĞRETİM TÜRÜ & CİNSİYET

 

Erkek

Kız

Genel Toplam

Örgün Öğretim

50

65

115

İkinci Öğretim

54

57

111

Genel Toplam

104

122

226

 

b)Personel

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Okutman

Uzman

Araştırma Görevlisi

Öğretim Görevlisi

 

 

 

 

 

 

1

           

c) Altyapı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Muhasebe ve Vergi Bölümüne ait iki adet öğretim elemanı odası ve bir adet bölüm sekreteri odası bulunmaktadır. Derslik, arşiv ve diğer kullanıma ait yerler ortak kullanım alanıdır.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon

Muhasebe ve finans bilgilerini kavramış, finansal tablolarla ilgili tüm işlemleri yapabilen, Türk hukuk sistemine hâkim, işletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile olan ilişkilerini kavrayabilen, finansal muhasebe ile ilgili tüm işlemleri yapabilen muhasebe elemanları yetiştirmektir.

Vizyon

Muhasebe finansman konusunda bilgi kullanıcılarının gereksinim duyduğu yeniliklerin yaratılması ve uygulanması konusunda gerekli ön görülere sahip olan, değişimi yönetme, uygulama, prosedürleri hazırlamada sürekli sorgulayan ve üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisine ve etik değerlere sahip en iyi elemanları yetiştirmektir.

Temel Değerler

Muhasebe ve Vergi Bölümünün misyonu, vizyonu ve bu kapsamdaki stratejileri oluşturan temel değerleri aşağıda belirtilmiştir.

Güvenirlilik

Hoşgörü

Katılımcılık

Liyakat

Sosyal sorumluluk bilinci

Şeffaflık

Yenilikçilik

Dürüstlük

Muhasebe ile ilgili kanunlara uyum sağlama

 

Hedefler

Muhasebe ve Vergi Bölümünün amacı, işletmelerin ihtiyaç duydukları ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanabilen, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilen, ticari faaliyetlerde kullanılan defterlerde (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutabilen, vergi uygulamalarını takip edebilen, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme becerisine sahip nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

 

Eğitim – Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binası içerisinde Muhasebe ve Vergi Bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı olarak hizmet verilmektedir.

 

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Muhasebe ve Vergi Bölümü adına araştırma faaliyetleri yürütülen herhangi bir birim henüz bulunmamaktadır.

 

Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1 adet bilgisayar laboratuvarı vardır.

 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Muhasebe ve Vergi Bölümü daha önce dış değerlendirme sürecinden geçmemiş olduğundan bu kısımda bilgi verilememektedir.

 

B. Kalite Güvencesi Sistemi

 

a. Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini nasıl belirlemekte, izlemekte ve iyileştirmektedir?

Muhasebe ve Vergi Bölümü, Fırat üniversitesinin belirlediği misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda Bölüm Başkanın koordinatörlüğünde Bölüm kurulu üyeleriyle birlikte belirlemektedir.

 

b. Kurum, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl bir strateji izlemektedir?

Muhasebe ve Vergi Bölümü, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için eğitim-öğretim yılı başında bölüm kurulu toplanarak yıl içerisinde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yapılması gerekenler görüşülüp; yılsonunda yapılan değerlendirmelere göre imkân dâhilinde önlemler alınır.

 

c. Kurumun Kalite Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve kimlerden oluşmaktadır?

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu müdürü tarafından belirlenmiş olup, Muhasebe ve Vergi Bölümü Kalite Komisyonu üyeleri Bölüm Başkanı ve Bölüm öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

 

d. Kurumun kalite komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları nedir? Komisyon, kalite güvencesi sürecini nasıl işletmektedir?

Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönetmeliği Madde 10.’da belirtilen verilerin derlenmesi ve birim raporlarının hazırlanması gibi görevleri çalışma takvimine uygun bir şekilde yürütür.

 

e. İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri nasıl sağlanmaktadır?

İç ve dış paydaşların kalite güvence sistemine katılımı ve katkı vermeleri Paydaş analizleri ile sağlanmaktadır. İç Paydaşlar; kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan içindeki kişi, grup veya kuruluşlardır (Yöneticiler, akademik ve idari personel, öğrenciler gibi). Dış Paydaşlar ise, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan dışındaki kişi, grup veya kurumlardır ( Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları gibi).

İç paydaşlar olarak öğrenciler ile akademik ve idari personele memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Öğrencilere uygulanan anketler vasıtasıyla, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinden memnuniyetleri araştırılmaktadır. Elde edilen verilere çeşitli nicel karar yöntemleri uygulanarak eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili potansiyel olumsuzluk kaynakları tespit edilmekte ve eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi için üniversite yöneticilerine bilimsel destek sağlanmaktadır. Akademik ve idari personel anketleri ile de akademik verimliliğin önündeki engelleri kaldırmaya ve çalışma verimini artırmaya yönelik tedbirler belirlenmektedir.

 

C. Eğitim ve Öğretim

 

Programların Tasarımı ve Onayı

 

·         Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve dış paydaş katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?

Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın tasarımında, bölümün öğretim elemanlarının görüşleri alınarak, konu detaylı bir şekilde incelenmekte ve karara bağlanmaktadır. Alandaki gelişmeler yakından gözlemlenmekte, uygulama pratikleri çerçevesinde dış paydaşlardan (mezun öğrenciler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları) toplantı veya anketler yardımıyla geri bildirim alınarak programların eğitim amaçları ve müfredat değişiklikleri yapılmaktadır. Bu çalışma sürecinde Bologna kriterleri de dikkate alınarak düzenleme yapılmaktadır.

 

 

·         Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) nasıl belirlenmektedir?

Programların yeterlilikleri (mezun bilgileri, beceri ve yetkinlikleri) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ölçütleri, Bologna süreci ve mezun öğrenciler ile bu öğrencilerimizin çalıştığı işyerlerinden alınan geri beslemelerle belirlenmektedir. Bu araçlarla, programlara kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim hizmeti alan öğrencilerin tercih ettikleri program çerçevesinde teorik ve pratik kazanımlarını etkin bir biçimde mesleki çalışmalarına yansıtabilecek yetenek, bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. Eğitim programlarının yeterlikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Öğretmen Yeterlikleri ile uyumlu olacak şekilde ilgili programların özellikleri, toplumsal ve mesleki beklentiler, öğrenci özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

·         Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?

Evet. Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır.

 

·         Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?

Evet. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bunun için müfredat, derslerin işlenişi ve program çıktıları dikkate alınarak uyumlu bir süreç planlanmaktadır. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme Bologna kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

(https://obs.firat.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=0182388963111435555388243668421973554537665344163438835535333213221038880333003658221462197311153333631120).

 

·         Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?

Açılması planlanan bir programın hazırlık süreci (dosya hazırlanması ve program teklifi), ilgili alanda uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan dosya, ilgili birimin yetkili kurulunda görüşülerek, Rektörlük Makamına iletilir. Rektörlük Makamı incelenmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak üzere dosyayı Üniversite Eğitim Komisyonuna sevk eder. Komisyon incelemesinden sonra dosya Üniversite Senatosu’na sunulur. Senatonun onayını takiben Rektörlük dosyayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı sonunda program açılmış olur.

 

·         Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir?

Programların eğitim amaçları ve kazanımları başta olmak üzere programlara ilişkin detaylı bilgiler(programın başvuru koşulları, amacı, önemi, kazanımları, mezuniyet durumu, müfredatı, derslerin işlenişi, ders materyalleri, videolar, etkileşimli materyaller vb.) internet sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

 

·         Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri  (AKTS)  belirlenmekte midir?

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), programı hazırlayan birim tarafından belirlenmekte ve bu bilgilerin Bologna kriterlerine uygunluğu Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından denetlenmektedir.

 

·         Öğrencilerin yurt için ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmekte midir?

Uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmiş olup toplam iş yüküne dâhil edilmektedir.

 

 

·         Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir?

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları; ödev sunumları ve staj              sunumları gibi etkinliklerle sağlanmaktadır. Staj öğrencilerimizin bilgiyi uygulayarak ve yaşayarak öğrenmektedirler.

 

·         Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?

Evet. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY), hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Not değerlendirme süreci bağıl değerlendirme sistemi esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim programlarında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda farklı ölçme yöntemleri kullanılmaktadır. Dersler ile stajlarda uygulanan ölçme sistemleri aşağıda belirtilmiştir:

Klasik yazılı sınav

Sözlü sınavlar

Mini sınavlar

Çoktan seçmeli sınavlar

Doğru/yanlış testleri

Sunum yapma

Pratik sınavlar

 

·         Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem (sınavların / notlandırmanın / derslerin tamamlanmasının /mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?

Bütün derslerin haftalık konuları, sınav şekli ve sayısı, ara sınav, yılsonu sınavı, ödev, rapor vb. etkinliklerin başarı notuna katkıları dönem başında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilere ilan edilmektedir. Dersin sorumlu öğretim elemanı, sınavlara ilişkin cevap anahtarlarını ve bu cevaplara ait puanlamaları duyurmakta ve yasal süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmektedir.

 

·         Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?

Evet. “FÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler vardır.

(https://yeni.firat.edu.tr/sites/default/files/Egitim%20Ogretim%20Yonetmeligi%202013.pdf).

·         Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler var mıdır?

Üniversitemiz programlarına kayıtlı, engelli öğrencilerin talebine bağlı olarak okuyucu ve işaretleyici görevlendirilmektedir. Ortopedik engeli bulunan öğrencilere rampalı, asansörlü veya binaların giriş katları sınav yeri olarak tahsis edilmektedir.

Uluslararası öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini koordine etmek amacıyla Rektörlüğümüzce kurulan Uluslararası Öğrenci Ofisi, başvuru işlemlerinden mezuniyetlerine kadar geçen sürecin tamamında uluslararası öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaktadır.

 

            Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

·         Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?

Evet. Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta olup; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonuçları çerçevesinde tercih ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretim Kurulunun Yatay Geçiş kriterleri çerçevesinde kurum içi ve kurum dışı Yatay Geçiş yoluyla öğrenci alımı yapılmakta ve ÖSYM puanı ile geçiş kriterleri uygulanmaktadır.

·         Yeni öğrencilerin kuruma / programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem izlenmektedir?

Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyum sağlamaları için eğitim-öğretim yılı başında bölüm ve programlar kendi içinde tanışma toplantıları düzenlenecektir.

 

·         Başarı öğrencinin kuruma / programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirilmektedir?

Öğrencinin başarısı teşvik edilmektedir. Her dönem sonunda öğrencilerin başarı düzeyi, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO) ile belirlenir. Başarılı öğrenciler arasından, Onur ve Yüksek Onur öğrencileri olanlar (AGNO, 3.00-3.49 arasında olanlara Onur öğrencileri, 3.50-4.00 arasında olanlara Yüksek Onur öğrenciler) öğrenim durum belgesinde belirtilmektedir.

·         Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve akademik gelişmeleri izlenmektedir?

Akademik Danışmanlık hizmetleri, öğrencilerimize eğitim-öğretim süreçlerinde kolaylık sağlamak üzere etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Birimler tarafından görevlendirilen danışmanlar; öğrencinin ders kayıtlarını yönlendirir, derslerdeki başarı durumunu izler, karşılaştığı problemlerin çözümü için yardımcı olmaya çalışır. Danışmanlar bu görevlerini, öğrencilerin eğitim öğretime başlamalarından itibaren öğrenciler mezun oluncaya kadar sürdürür.

 

·         Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenleme bulunmakta mıdır?

Evet. Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimiz uluslararası öğrenci değişim programlarına dahil olmaktadırlar. Öğrenciler danışmanları tarafından Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına teşvik edilmekte ve farklı eğitim kurumlarında (ulusal ve uluslararası) eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu programlara katılan öğrencilerin, dış ülkede aldıkları ve eşdeğer sayılan dersler, birim İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve yetkili kurulların onayından sonra transkriptlerinde orijinal isimleri ile yer almaktadır.

 

Eğitim – Öğretim Kadrosu

·         Eğitim – Öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadrosu bulunmakta mıdır?

Yeterli sayıda akademik kadromuz bulunmamaktadır. Bölümümüzde akademik personele ihtiyaç duyulmaktadır.

 

·         Eğitim – öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl yürütülmektedir?

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler, 2547 sayılı Kanun kapsamında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamda, anabilim dallarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni kadro ve kadroda yükseltme talepleri alınmakta, talepler Dekanlıklar ve Rektörlükçe ilgili kurullarda görüşülmektedir. Basın yolu ile web sayfasında duyurulardan sonra; öğretim yardımcıları için gerekli şartları sağlayanların (diploma notu, ALES ve YDS notu gibi) durumları/dosyaları incelenmekte ve yazılı-sözlü sınav sonrasında göreve atanmaktadır. Öğretim Üyesi atamaları, “FÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” hükümleri çerçevesinde ve yetkili kurulların kararına göre yapılmaktadır (https://yeni.firat.edu.tr/content/atanma-ilkeleri-2014).

 

·         Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Görevlendirmeler, Bölüm Başkanlıklarının teklifi, Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Rektörlük Makamının olurları ile yapılmaktadır.

 

 

·         Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri  (çalışma alanı / akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır?

Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi, öncelikle Bölüm Başkanı ve Bölüm Kurul üyelerinin sorumluluğunda güvence altına alınmaktadır.

 

 

·         Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?

Yeterli akademik personel bulunmadığından gerçekleştirilememektedir.

 

·         Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar mevcut mudur?

Mevcut değildir.

 

·         Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik sürdürebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

Eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun nitelik yönünden gelişimi güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda nicelik yönüyle de konu ele alınarak yeterli sayıda öğretim üyesi kadrosu oluşturulması hedeflenmekte ve buna göre gerekli talep ve girişimlerde bulunulmaktadır.

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

·         Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan eğitim öğretim birimleri diğer bölümlerle ortak kullanım alanı olduğundan imkân dâhilinde kullanılmaktadır.

 

·         Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda ne tür teknolojiler kullanılmaktadır?

Bölümümüzde eğitim-öğretim süreci boyunca yeni teknolojilerin kullanımı amacıyla online süreçler planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu sebeple mevcut teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bu yeni gelişmelerin yaygınlaştırılması için çaba sarf edilmektedir. Mevcut birimlerindeki çoğu dersliklerde öğretim üyelerinin derslerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için gereken teknolojik ve fiziksel altyapı bulunmakla birlikte bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının kullanımı teşvik edilmektedir.

·         Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik öğretim elemanları tarafından danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde periyodik olarak kariyer günleri düzenlenmek suretiyle öğrencilerin kariyerlerine dair bir farkındalığın oluşmasına yardımcı olunmaktadır.

 

·         Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?

Öğrencilerimizin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerine yönelik olarak Birimlerimizde staj komisyonları oluşturulmuş olup, öğrencilerimiz bu komisyonlar tarafından yönlendirilmektedir.

 

·         Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?

Henüz sunulmamaktadır.

 

·         Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?

 

Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde mevcut bulunmaktadır.

 

 

·         Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde

desteklenmektedir?

Öğrenci gelişimine yönelik Üniversitemiz tarafından sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte; konferans, panel, kongre gibi etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmekte ve desteklenmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci Kulüpleri aracılığında faaliyetler düzenlenmektedir.

 

·         Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi ) yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?

Üniversitede ve Bölümümüzde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini sağlıklı, engelsiz, bağımsız, sosyal ve başarılı bir şekilde tamamlamaları için gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

 

·         Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

Eğitim-öğretim süreci boyunca Bölümümüz tarafından geri bildirim almaya yönelik akademik, idari personel ve öğrenciyle iletişim kurulmaktadır

           

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

 

·         İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Bölümümüzde akredite olan programın revize edilmesi, süreçte yer alan iç ve dış paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.)sürece katılımı sağlanarak, paydaşlardan sağlanan geri bildirimlerle gerçekleşmektedir.

 

·         Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi aşamalarına katılabilmektedir?

 

Gözden geçirme faaliyetleri, akredite olan Programımızda program koordinatörü ile bu amaçla program bünyesinde kurulan diğer komisyon marifeti ile yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilmektedir.

 

·         Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl kullanılmaktadır?

Değerlendirme sonuçları, öğrencinin başarı düzeyi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için öğrenci ve iç paydaşların geri dönüşleri esas alınmaktadır.

 

·         Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?

Ölçme ve değerlendirme yapılmamaktadır.

 

·         Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına alınmaktadır?

Ölçme ve değerlendirme henüz yapılamadığından önümüzdeki süreçlerde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

Ç. Araştırma ve Geliştirme

         Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

·         Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini belirlenmiş midir?

Muhasebe ve Vergi Bölümü, araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini henüz belirlememiştir.

 

·         Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri nelerdir?  Bu hedefler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?

Muhasebe ve Vergi Bölümü, araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini henüz belirlememiştir.

 

·         Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir araştırma alanına yönelik olarak mı ele alınmıştır? Kurumun temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya bakışı nasıldır?

Muhasebe ve Vergi Bölümü, araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini henüz belirlememiştir.

 

·         Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmakta mıdır? Araştırmada öncelikli alanlarında UYGAR merkezleri var mı? Varsa bu merkezlerin hedefleri belirlenmiş, çıktıları izlenmekte ve değerlendirilmekte midir?

Muhasebe ve Vergi Bölümü, araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini henüz belirlememiştir.

 

·         Araştırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel ve / veya sektörle toplantılar düzenlemekte midir?

Muhasebe ve Vergi Bölümü, araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini henüz belirlememiştir. Ancak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel ve / veya sektörle Kariyer Günleri düzenlemektedir.

 

·         Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma hizmet) arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Buna yönelik bir stratejisi var mıdır?

-------

·         Kurum, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?

--------

·         Kurum, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?

-------

·         Kurum, yerel / bölgesel /ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında nasıl bir bağ kurmaktadır?

-------

·         Yapılan araştırmaların bölgesel/ ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyo – kültürel katkısı var mıdır? Nasıl teşvik edilmektedir?

--------

·         Kurumun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik Komisyonu, İntihali önlemeye yönelik yazılımlar, vs.) var mıdır?

--------

·         Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) ödüllendirilmekte midir?

--------

·         Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmakta mıdır?

-------

·         Verilen doktora derecelerin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlama oranları takip ediliyor mu? Kurum tarafından verilen doktora derecesi ile akademik ortamda iş bulan öğrencilerin oranı nedir?

---------

·         Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için fiziki / teknik altyapının ve mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikalara sahip midir?

----------

·         Kurum, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

------------

 

Araştırma Kaynakları

 

·         Kurumun fiziki / teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için ve yeterli midir?

Muhasebe ve Vergi Bölümünün, fiziki / teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için yeterli değildir.

 

·         Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler mevcut mudur? Bu kriterler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?

--------

·         Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise ne tür parametreler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı / disiplinli araştırmalar, kurumlar arası ve /veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, çıktı / performans vb.) dikkate alınmaktadır?

---------

·         Kurum, kaynakların etkin / verimli kullanımını sağlamak ve ilave kaynak temin edebilmek için iç/dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl teşvik etmekte ve desteklemektedir?

---------

·         Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterli midir?

---------

·         Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için ne tür destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun gereklerini yerine getirme, lisanlı yazılım kullanımı) sunmaktadır?

----------------

·         Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların (fiziki / teknik altyapı, mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini nasıl sağlamaktadır?

---------------

            Araştırma Kadrosu

·         Kurum, işe alınan / atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını nasıl güvence altına almaktadır?

----------

·         Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir?

----------

·         Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için ne gibi imkânlar sunulmaktadır?

---------

·         Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl değerlendirmektedir?

---------

·         Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak araştırma kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

---------

            Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

·         Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve değerlendirilmekte midir?

----------

·         Araştırma değerlendirilmesinde, Doktora programlarına yönelik bilgiler  ……….

-----------

·         Bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkıları

-----------

·         Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu ve bu hedeflerin sağlanmasına katkısı kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve izlenmekte midir?

-----------------

·         Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizma mevcut mudur?

-----------------

·         Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini nasıl gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini nasıl gerçekleştirmektedir?

---------------------

 

 

 

D. Yönetim Sistemi

            Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

·         Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmakta mıdır?

Muhasebe ve Vergi Bölümünün, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmamaktadır.

 

·         Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini nasıl yönetmektedir?

----------

·         İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeyde uygulamaktadır?

Muhasebe ve Vergi Bölümünde görev yapan akademik ve idari personelin görev tanımları yapılmıştır.

 

            Kaynakların Yönetimi

·         İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

Muhasebe ve Vergi Bölümünde yeterli öğretim elemanı yoktur.

 

·         İdari ve destek hizmetleri sunun birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır?

Muhasebe ve Vergi Bölümünde idari ve destek hizmetleri sunan personelin, yaptıkları işin gereği olan yetenekleri kazanmaları ve bunları zaman içerisinde geliştirebilmeleri için hizmet içi eğitimler ve toplantılar düzenlenmektedir.

 

·         Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

------------

·         Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

----------

           

 

            Bilgi Yönetim Sistemi

·         Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır?

Üniversitemizde farklı türden faaliyet ve işlemler için aktif olarak kullanılan farklı Bilgi Yönetim Sistemleri bulunmaktadır ve Muhasebe ve Vergi Bölümü de bu sistemlerden faydalanmaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi: Eğitim-Öğretimle ilgili tüm süreçleri yöneten ve tüm kayıtları güvenli bir şekilde tutan bir yazılım otomasyonudur.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Üniversitemizdeki tüm yazışmaları elektronik ortamda olmasını sağlayan ve bu kayıtları güvenli olarak saklayan bir yazılımdır. Üniversitemiz tüm yükseköğretim kurumları içerisinde söz konusu sisteme tam olarak geçen ve kullanmaya başlayan ilk devlet üniversitesidir. Ayrıca Kayıtlı Elektronik Posta adresi alınarak EBYS entegrasyonu da gerçekleştirilmiştir.

Personel Bilgi Sistemi: Akademik ve İdari tüm personelimizle ilgili tüm özlük, atama, ilerleme vb bilgileri tutan ve saklayan sistemdir.

Lojman Tahsis Sistemi: İlgili mevzuata göre puanlamayı yaparak lojman tahsisatını otomatik olarak gerçekleştiren sistemdir.

Akademik Bilgi Sistemi: Akademik personelimizin yayın, proje, dersleri, akademik faaliyetleri vb her türlü akademik boyutu olan bilgilerini girip web üzerinden paylaşabilecekleri sistemdir.

 

·         Kullanılan bilgi yönetim sistemi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (öğrencilerin; demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.) kapsamaktadır?

Üniversitemizin eğitim öğretim faaliyetlerini yönetmek için kullandığı ve Muhasebe ve Vergi Bölümünün de faydalandığı OBS sisteminde öğrencilere ait tüm bilgiler (kişisel, demografik, başarı oranları vb) bulunmakta ve bunlar raporlanabilmektedir.

 

·         Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (araştırma kadrosunun; ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği, aldığı patentler, sanat eserleri vb.) kapsamaktadır?

--------------

·         Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri vb.) kapsamaktadır?

------------------

 

·         Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi sıklıkta toplanmaktadır?

-----------------

·         Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması) nasıl sağlanmaktadır?

------------------

 

            Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

·         Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiş midir?

Muhasebe ve Vergi Bölümü, üniversite dışından idari destek almamaktadır.

 

·         Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

------------

 

            Kamuoyunu Bilgilendirme

·         Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmakta mıdır?

--------------

·         Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenirliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

--------------

 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

 

·         Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamış mıdır?

-----------------

·         Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş politikası var mıdır?

---------------

E. Sonuç ve Değerlendirme

 

E.1. Güçlü Yönler

 

- Öğretim elemanlarının arasındaki uyum,

- Eğitim-öğretimde güncel teknolojinin takip edilip kullanılıyor olması,

- Öğrencilerin bölümü tercih etmelerinin yoğun olması,

- Öğretim elemanlarının genç, dinamik ve istekli olması,

- Akademisyen-öğrenci diyalogunun iyi olması.

 

E.2. Zayıf Yönler

- Sosyal imkânların yetersizliği

- Mezunlarla olan iletişimin istenilen düzeyde olmaması

- Mezunların iş bulamaması

- Orta öğretimden gelen öğrencilerin eğitim seviyesinin düşük olması

- Sınavsız geçiş nedeniyle bölüme gelen öğrenci kalitesinin düşmesi

- Yetersiz öğretim elemanı sebebiyle staj denetiminde yaşanan problemler

 

E.3. Fırsatlar

- Bölüm içerisinde çatışmanın olmaması

- Diğer bölümler ile iyi ilişkiler ve saygınlık

- Yeni teknolojilere adaptasyon yeteneği

- Öğretim elemanlarının kamu ve özel kesim tecrübelerinin olması

 

E.4. İyileştirmeye Açık Yönler

- Uzaktan Eğitim programlarının arttırılması ve sistemin daha fazla yaygınlaştırılması

- Üniversite sanayi işbirliği

- Bilimsel bilginin ticarileştirilmesi

EKLER:

EK-1: Hedefler

EK-2: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Paydaş Listesi

EK-3: Aktif Öğrenci Sayıları

EK -1: Hedefler

HEDEFLER

FAALİYETLER

 

 

 

 

Hedef  1.1 Farklı sektörlerdeki işletmelerin ( banka, sigorta ve inşaat işletmeleri gibi) muhasebe uygulamaları ve ilgili yasal düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak.

Faaliyet 1.1.1.

 

Eğitim- öğretim müfredatının uluslararası normlara uygun hale getirilmesi

Faaliyet 1.1.2.

Ders içeriklerinin sürekli güncelleştirilmesi

 

Faaliyet 1.1.3.

 

Öğretim elemanlarının yasal değişiklikleri takip etmesini teşvik edilmesi.

 

 

Hedef  1.2

Muhasebe ilke ve standartlarındaki muhasebe uygulamalarını yönlendiren düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak.

Faaliyet 1.2.1.

Eğitim- öğretim müfredatının uluslararası normlara uygun hale getirilmesi

 

Faaliyet 1.2.2.

 

Ders içeriklerinin sürekli güncelleştirilmesi

 

Faaliyet 1.2.3.

 

Öğretim elemanlarının yasal değişiklikleri takip etmesini teşvik edilmesi.

 

 

 

 

Hedef  1.3

Muhasebe tekniğini kullanarak, yevmiye ve büyük defter kayıtlarını düzenleyebilmek, vergi ve yasal yükümlülüklere göre dönem sonu işlemlerini gerçekleştirebilmek

Faaliyet 1.3.1.

Mevcut teknolojik değişiklikleri de dikkatte alarak uygulamalı derslerin yapılmasını sağlamak

 

Faaliyet 1.3.2.

Teorik olarak anlatılan derslerin staj uygulamasıyla pratiğe dökülmesini sağlamak

 

Faaliyet 1.3.3.

 

Bilgisayar laboratuvarını ve bilgisayarlarda yüklü ticari muhasebe paket programlarını sürekli güncellemek.

 

EK -2 : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Paydaş Listesi

 

 

Paydaşlar

Paydaş

Durumu

Hizmet

Alanlar

 

Çalışanlar

 

Temel

Ortak

 

Stratejik

Ortak

 

Etkisi

 

Önemi

Akademik Personel

İç Paydaş

 

*

 

 

Güçlü

Yüksek

İdari Personel

İç Paydaş

 

*

 

 

Güçlü

Yüksek

Öğrenciler

İç Paydaş

*

 

 

 

Güçlü

Yüksek

Veliler

Dış Paydaş

*

 

 

 

Güçlü

Yüksek

YÖK

Dış Paydaş

 

 

*

 

Güçlü

Yüksek

Milli Eğitim Bakanlığı

Dış Paydaş

 

 

*

 

Güçlü

Yüksek

Meslek Odaları

Dış Paydaş

 

 

 

0

Güçlü

Yüksek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tümü : *                                 Bazıları : 0

 

EK – 3: Aktif Öğrenci Sayıları

 

Bölüm

Program

Öğrenci Sayısı

MUHASEBE

Muhasebe N.Ö

0

MUHASEBE

Muhasebe İ.Ö

0

MUHASEBE ve VERGİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları N.Ö

115

MUHASEBE ve VERGİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İ.Ö

111

 

TOPLAM

226

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE ve VERGİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2016

 

1.YARIYIL

SBM 171 GENEL MUHASEBE I (3 0 3)                                                                                  AKTS:5        Zorunlu

İşletme faaliyetleri ile muhasebenin ve bilançonun ilişkisini tanımlayabilmek gelir-gider kavramları ile hesap kavramını öğrenebilmek gelir-gider kavramları ile hesap kavramını öğrenebilmek, bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilmek, yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapabilmek, mizan düzenleyebilmek, ülkemizdeki kayıt şekli, ispat edici belgeler ve tek düzen muhasebe sistemini tanımlayabilmek, KDV’yi tanıyıp, beyanname düzenleyebilmek, dönen varlık grubundaki hesaplar ile ilgili işlemlerin defterlere kaydını gerçekleştirebilmek, ticaret işletmelerinde stok alım satımı ile ilgili işlemleri aralıklı ve devamlı envanter yöntemlerini kullanarak defterlere kaydedebilmek, ticaret işletmelerinde stok alım satımı ile ilgili işlemlerin sonucunu hesaplayarak bilanço ve gelir tablosunda raporlayabilmek.

 

SBM 173 İKTİSAT I (3 0 3)                                                                                                       AKTS:5         Zorunlu

İktisat (Ekonomi) bilimi ile ilgili temel kavramları tanıma, ekonominin örgütlenmesini ve ekonomik sistemleri karşılaştırabilme, fiyat teorisi içerisinde, talep ve arz düzeyinin oluşumunu analiz edebilme, talep ve arz esnekliği kavramlarını ve çeşitlerini öğrenebilme, fayda teorisi çerçevesinde tüketici denge analizini, maliyet teorisi çerçevesinde firmanın maliyet türlerini ve denge analizlerini yapabilme, piyasada fiyat oluşumunu ve dengesini anlama, piyasa türlerini sınıflandırma ve piyasa türlerine göre kârlılık analizi yapabilme, üretim faktörleri ve üretim faktörleri piyasası analizlerini yapabilme, milli gelir ile ilgili kavramları tanıma, milli gelir hesaplama yöntemlerini analiz edebilme, para ve para sistemlerini öğrenebilme, enflasyon, çeşitleri ve enflasyonla mücadele yöntemlerini kavrayabilme, istihdam ve işsizlik politikalarını öğrenebilme, dış ticaret politikası ve ödemeler bilançosu ile ekonomik büyüme, kalkınma ve gelir dağılımı politikalarını analiz ederek, Türkiye ekonomisini değerlendirebilme.

 

SBM 175 HUKUKA GİRİŞ (3 0 3)                                                                                             AKTS:5       Zorunlu

Sosyal bilimler alanında ön lisans eğitimi için gerekli hukuk bilgilerine sahip olmak, hukukun temel kavramlarını öğrenmek, eğitim sürecinde alacağı diğer hukuk derslerini doğru anlama becerisi kazanmak, günlük yaşamda kişi olarak, hak ve özgürlüklerini öğrenmek, çalışma yaşamında donanımlı alt yapıya sahip olmak, dünyada tek bir hukuk sistemi olmadığını öğrenmek, kıyaslama yapabilmek, Türk hukuk sisteminin, Avrupa hukuk sisteminin bir parçası olduğunu, ancak farklılıkları olduğunu fark etmek, lisans tamamlaması halinde muafiyet alabilmek, kamu kurumları sınavlarında başarılı olabilmek, entelektüel olabilmek.

 

SBM 177 GENEL İŞLETME (3 0 3)                                                                                          AKTS:5         Zorunlu

İşletme tanımını kavramak, işletmelerin amaçları, işlevleri, kuruluşu ve büyümesi ile ilgili genel bilgilere sahip olmak, yönetim kavramını ve temel yönetim işlevlerini genel hatlarıyla bilmek, pazarlama ilkeleri, hakkında genel bilgi sahibi olmak, iş etiğinin önemini açıklayabilmek, üretim ve bilgi sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olmak, finansal yönetim hakkında genel bilgi sahibi olmak, insan kaynakları yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, halkla ilişkiler yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, ar-ge faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak.

SBM 179 TİCARİ MATEMATİK (3 0 3)                                                                                  AKTS:4        Zorunlu

Ondalık yüzdelik, bindelik sayılarla işlem yapabilmek, oran ve orantı problemlerini çözebilmek, maliyet kar/ zarar problemlerini çözebilmek, basit faiz ve balig problemlerini çözebilmek, bileşik faiz problemlerini çözebilmek, dönemsel faiz problemlerini çözebilmek, iskonto problemlerini çözebilmek, senet değiştirme problemlerini çözebilmek, alaşım problemlerini çözebilmek, karışım problemlerini çözebilmek.

AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I (2 0 2)                                                        AKTS:2       Zorunlu

 

İmparatorluktan “Milli Devlete” geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” fikrini anlamak, güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilmek, sosyal politika, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili genel bilgilere sahip olmak, farklı kaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, sosyal ilişkiler ve liderlik becerilerine sahip olmak, milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak, türk modernleşme sürecinin temellerini anlayabilmek.

 

TRD 109 TÜRK DİLİ I (2 0 2)                                                                                                   AKTS:2       Zorunlu

 

Türkçeyi doğru ve iyi kullanabilme, dil kültür -toplum ilişkisini göstererek dil bilincini geliştirebilme, türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bugünkü durumunu ve yayılma alanlarını örnek verebilme, türk dilinin özelliklerini, işleyişini, kurallarını örneklerle uygulayabilme, meslek ve bilim alan terimlerinin türkçe karşılıklarını kullanabilme, türk dilini inceleyebilme, türk dili ve edebiyatına bilim açısından katkıda bulunabilme, türk dilinin geçmişini ve bugününü karşılaştırabilme.

 

YDİ 107 İNGİLİZCE I (2 0 2)                                                                                                     AKTS:2       Zorunlu

 

Anahtar kelimeler yardımı ile verilen zamanları ayırt etme ve kullanabilme, farklı zamanlarda olumlu- olumsuz ve soru cümleleri oluşturabilme, cümledeki karışık ögeleri ingilizce cümle yapısına göre doğru sıralayabilme, temel konularda diyaloglar oluşturabilme, yeni kelimeler öğrenebilme, artan kelime bilgisi ile cümle, paragraf ve metin düzeyinde okuduğunu anlayabilme, ilgili konularda verilen kalıpların yardımıyla paragraf ve metin düzeyinde yazma becerilerinin geliştirebilme.

 

2.YARIYIL

SBM 172 GENEL MUHASEBE II (3 0 3)                                                                                 AKTS:5        Zorunlu

Mali olayların kayda alınması için muhasebe tekniğini kullanarak defter tutmak, duran varlık grubundaki hesapların işleyişine ilişkin kayıtları düzenleyebilmek, kısa vadeli yabancı kaynak hesaplarına ilişkin işlemlerin yapabilmek, uzun vadeli yabancı kaynak hesaplarına ilişkin işlemlerin kaydını yapabilmek, öz kaynak hesaplarına ilişkin işlemlerin kaydını yapabilmek, bilanço ve gelir tablosu hesapları ile ilgili muhasebe içi ve muhasebe dışı envanter işlemlerini gerçekleştirmek, ülkemizdeki mevzuata göre dönem sonu işlemlerini tamamlayarak bilanço ve gelir tablosu düzenlemek, tek düzen muhasebe sistemindeki maliyet gelir gider hesaplarını kullanarak dönem sonucunu hesaplamak, 7/a ve 7/b seçeneklerini karşılaştırabilme.

 

SBM 174 İKTİSAT II (3 0 3)                                                                                                      AKTS:5         Zorunlu

Makro Ekonomi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme. Makro Ekonominin Doğuşu ve Gelişimine katkı sağlayan teorileri öğrenebilme. Toplam Talep, Toplam Arz, Toplam Harcama ve Özdeşlikleri analiz edebilme. Milli Gelir ile ilgili kavramları tanıma, Milli Gelir Hesaplama yöntemlerini analiz edebilme. Tasarruf/Yatırım ile harcama ilişkilerini analiz edebilme. Para ve para sistemlerini analiz ederek, Merkez Bankası ve Para politikası araç ve uygulamalarını öğrenebilme

 

SBM 176 BORÇLAR HUKUKU (3 0 3)                                                                                   AKTS:4        Zorunlu

Borç ilişkisini tanımlar, sorumluluk kavramını tanımlar, sözleşme kavramını tanımlar, sözleşmenin şeklini ve konusunu belirler, gabin, irade bozukluğu ve muvazaa kavramını açıklar, temsil kavramını ve türlerini tanımlar, hukuksal işlemi ve türlerini tanımlar, haksız fiil kavramını ve tazminat davasını tanımlar, sebepsiz zenginleşme kavramını tanımlar, borcun sona erme sebeplerini açıklar.

 

 

AİT 102 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ II (2 0 2)                                                      AKTS:2       Zorunlu

 

İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” fikrini anlamak, güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneği kazandırmak, sosyal politika, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak, farklı kaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak, yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, sosyal ilişkiler ve liderlik becerilerine sahip olmak, milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak, Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayarak dersler çıkarmak.

 

TRD 110 TÜRK DİLİ II (2 0 2)                                                                                                  AKTS:2       Zorunlu

 

Duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini, yaşadıklarını, sözlü ve yazılı anlatabilme, meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme, sözcük dağarcığının geliştirilmesi yazı türlerini uygulayabilme, sözlü ve yazılı metinlerinin uygulanabilmesi, Türkçe bilim sanat ve kültür yayınlarını okuyup anlayabilme, Türk dünya edebiyatı ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinleri karşılaştırabilme, bilim, sanat ve kültür alanında Türkçe metinler üretebilme.

 

YDİ 108   İNGİLİZCE II (2 0 2)                                                                                                  AKTS:2       Zorunlu

 

Öğrenciler basit günlük diyalogları gerçekleştirebilecekler, öğrenciler basit yapılar ve kelime bilgisiyle günlük konular hakkında konuşabilecekler, öğrenciler kısa, basit yabancı dil metinlerinin ana fikrini anlayabilecekler, öğrenciler otantik metinleri (örn. formlar, talimatlar, broşürler, ilanlar) anlayabilecekler, öğrenciler sözlük yardımıyla kartpostallar ve kişisel mektuplar yazabilecek ve bunları cevaplayabilecekler.

 

SBM 178 KAMU MALİYESİ (2 1 3)                                                                                       AKTS:5        Seçmeli

Kamu ekonomik faaliyetlerini sınıflandırabilmek, piyasa ekonomisi ve devletin ekonomiye müdahale nedenleri konusunda hakkında bilgi sahibi olabilmek, kamu giderlerinin özellikleri ve etkileri hakkında teorik bilginin kazandırılabilmesi, kamu gelirlerinin niteliği ve başlıca çeşitleri ile ilgili bilgi sahibi olabilmek, vergilerin tarihsel gelişimi ve vergilemenin haklılığını göstermeye çalışan teoriler hakkında bilgi sahibi olabilmek, vergilemeye ilişkin temel kavramlar ve vergi türleri hakkında bilgi sahibi olabilmek, bütçe kavramı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olabilmek, bütçe süreci konusunda bilgi sahibi olabilmek.

 

SBM 180 TİCARİ BİLGİ ve BELGELER (2 1 3)                                                                            AKTS:5     Seçmeli

 

Ticari iş ve tacir kavramını bilir. Şirket türlerinin nasıl kurulduklarını ve yapısını bilir. Kıymetli evrakları bilir.

 

3.YARIYIL

SDD 201 STAJ DEĞERLENDİRME (0 2 1)                                                                              AKTS:6        Zorunlu

İş yerini, üst ve ast ilişkisini tanıyabilme, iş yeri içi ve iş yeri çevresini tanıyabilme, muhasebe uygulaması yapabilme, belgeleri tanıyabilme, muhasebe fişlerini düzenleyebilme, defterler ve mizanları kullanabilme, beyannameleri ve mali tabloları düzenleyebilme, vergi mevzuatını kavramak ve uygulamaları yapabilme, iş ve sosyal güvenlik uygulaması yapabilme, iş yeri mali analizini yapabilme.

 

 

 

SBM 271 MALİYET MUHASEBESİ (3 0 3)                                                                             AKTS:4        Zorunlu

 

Maliyet, gider, harcama kavramlarını tanımak, Tekdüzen Hesap Planında maliyet muhasebesi sürecini 7-A, 7-B seçeneklerine göre uygulamak, üretim işletmelerinde, üretim giderlerini öğrenmek, üretim, hizmet ve ticaret işletmelerinde, gider yerleri ve giderlerin dağıtım sürecini uygulamayı öğrenmek, üretim, hizmet ve ticaret işletmelerinde satışların maliyeti tablosunu düzenlemeyi öğrenmek, maliyet yöntemlerinden “Sipariş Maliyet” yöntemini tanımak ve uygulamak, maliyet yöntemlerinden “Standart Maliyet” yöntemini tanımak ve uygulamak, maliyet yöntemlerinden “Safha Maliyet” yöntemini tanımak ve uygulamak, maliyet yöntemlerinden “Fiili Maliyet” yöntemini tanımak ve uygulamak, bütçe ve maliyet muhasebesi ilişkisini ve yönetim muhasebesine geçiş sürecini tanımak.

SBM 273 FİNANSAL YÖNETİM (3 0 3)                                                                                 AKTS:4        Zorunlu

Örgütsel yapı içinde finansal yönetimin yerini açıklayabilme, finansal piyasaların işleyişini anlayabilme, lojistik, üretim ve satışla ilgili nakit akışı planlamasını yapabilme, fon kaynaklarını kavrayabilme, kurum içinde ve dışında finansal açıdan etkin iletişim becerisi kazanabilme, finansmanla ilgili mevzuatı takip edebilme, işletmede mevcut ve muhtemel finansal problemleri çözebilme, risk yönetiminin iş hayatındaki önemini kavrayabilme.

 

SBM 275 PAKET PROGRAMLAR I (2 1 3)                                                                             AKTS:4        Zorunlu

Muhasebe paket programlarını kurabilme, işletme (şirket) açabilme, muhasebe fişlerini düzenleyebilme, işletmenin açılış işlemlerini yapabilme, dönem içi muhasebe işlemlerini yapabilme, dönem sonu muhasebe işlemlerini yapabilme, işletmenin gelir tablosunu düzenleyebilme, işletmenin bilanço tablosunu düzenleyebilme, işletmenin beyannamelerini düzenleyebilme, ön muhasebe sürecinde; stok, cari ve fatura modülünü kullanabilme, ticari işletmede muhasebe monografi uygulamasını yapabilme.

 

SBM 277 VERGİ HUKUKU (3 0 3)                                                                                        AKTS:3        Zorunlu

Vergiyi tanımlayabilerek, vergi hukukunun konusu, kapsamı hukuk sistemi içindeki yerini açıklayabilirler hukukun sınıflandırılmasını yaparak, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisini açıklayabilmek, vergi hukukunun kaynaklarını inceleyebilirler vergi mükellefi, ödevleri, vergi sorumlusu
ve mükellef arasındaki farkları, sorumluluk hallerini ve bunların ayırımını yapabilirler, verginin konusunu, tarh şekillerini ve vergilendirme sürecini açıklayabilirler, vergi hukukundaki süreleri inceleyerek sınıflandırılmasını yapabilir ve sonuçlarını açıklayabilirler, vergi idaresinin yapısı, vergi denetiminin önemi ve gereği hakkında bilgi sahibi olurlar, vergi suçu ve cezası kavramını inceleyerek vergi suç ve cezalarını bilirler, vergi cezalarında gerçek ve tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu açıklayarak cezaların ortadan kalkma şekilleri hakkında bilgi sahibi olurlar, vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargı yoluyla çözüm yollarını açıklayarak, vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi, Danıştay süreçlerini kavrarlar.

 

SBM 279 GİRİŞİMCİLİK I (2 1 3)                                                                                                 AKTS:3     Seçmeli

 

Girişimcilik kavramı ve özellikleri, girişimcilikte başarı faktörleri ve başarısızlık nedenleri, işletmelerin kuruluş süreci ve amaçları, işletmelerin hukuksal yapıları ve türleri, büyüklük ve diğer ölçütlere göre işletmeler, KOBİ’ler ve KOBİ’lerin ortak özellikleri, küçük işletmelerde yönetim işlevi ve yeni yönetim yaklaşımları, küçük işletmelerde üretim işlevi ve yeni üretim sistemleri, küçük işletmelerde pazarlama işlevi ve yeni pazarlama yöntemleri, küçük işletmelerde finansman işlevi ve yeni finansman yöntemleri, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları, güçlü ve zayıf yönleri, küçük işletmelere destek sağlayan kuruluşlar, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları, girişimcilere ve yetkililere öneriler.

 

SBM 281 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (2 1 3)                                                                             AKTS:3        Seçmeli

Dış ticarette temel kavramları öğrenebilme. dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme, dış ticarette teslim şekillerinin öğrenilmesi, dış ticarette ödeme şekillerinin öğrenebilme, ihracat süreci tanıma ve ihracat yapabilme, ihracatta tahsil, hesap kapatma ve terkin işlemlerini yapabilme, ithalat süreci tanıma ve ithalat yapabilme, ithalatta vergilerini tanıma ve hesaplamayı öğrenme, kambiyo işlemleri ve kullanılan belgeleri öğrenme, diğer dış ticaret rejimlerini tanıma.

 

SBM 283 KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ (2 1 3)                                                  AKTS:3        Seçmeli

Muhasebede kullanılan belgeler ve defterleri öğrenme, tekdüzen hesap planını uygulayabilme, satın alma ve fiyatlama yöntemlerini öğrenme, konaklama maliyetini hesaplayabilme, satın alma muhasebe işlemlerini yapabilme, satış muhasebe işlemlerini yapabilme, kat hizmetleri ve maliyetini düzenleme, dönem sonu muhasebe işlemlerini yapabilme, mali tabloları düzenleyebilme, konaklama işletmelerinde teşvik işlemlerini yapabilme.

 

 

4.YARIYIL

SBM 272 PAKET PROGRAMLAR II (2 1 3)                                                                               AKTS:5         Zorunlu

 

Muhasebe paket programında üretim, personel, hizmet, e-beyanname ve finans modüllerini kurabilme, üretim modülünde stok, cari, fatura ve reçete kartlarını açabilme, üretim reçetesi ve iş emirlerini düzenleyebilme, üretim maliyetlerini çıkarma ve muhasebe denetimini yapabilme, personel modülünde personel kartlarını ve personel sicil kartları tanımlayabilme, personel ve bordro giderlerini düzenleme ve muhasebe fişlerinde izleyebilme, hizmet işletmelerinde muhasebe ve maliyet süreci düzenleyebilme, finans modülünde cari, fatura, çek, senet kartlarını düzenleme ve muhasebe sürecini uygulayabilme, finans modülünde banka kartlarını düzenleme ve banka işlemlerinin muhasebe entegrasyonunu yapabilme, işletmenin beyannamelerini e-beyanname süreci ile düzenleyebilme.

 

SBM 274 TÜRK VERGİ SİSTEMİ (3 0 3)                                                                                   AKTS:4        Zorunlu

Gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergilerin ayırımını yapabilirler, gelir, harcama ve servet kavramını açıklayabilmek, gelirin unsurlarını ve özelliklerini açıklayabilirler, mükellef ve mükellefiyet türleri hakkında bilgi sahibi olurlar, kazanç türlerini tespit şekillerini bilirler, vergileri hesaplarlar, vergi beyannamelerini düzenleyebilirler, hesaplanan vergilerin beyan ve tahakkuk işlemlerini gerçekleştirirler.

 

SBM 276 FİNANSAL TABLO ANALİZİ (3 0 3)                                                                          AKTS:4        Zorunlu

Temel mali tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilmek, ek mali tabloları düzenleyebilmek, sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip olarak, mali analiz tekniklerini uygulayabilmek, mali analiz tekniklerini uygularken eleştirel düşünebilme, sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlayarak analiz etme yeterliliğine sahip olmak, mali analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilmek, mali tablo bilgilerine dayanarak ileriye yönelik kararlar alabilmek, takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğini kazanabilmek, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olabilmek.

 

SBM 278 ŞİRKETLER MUHASEBESİ (3 0 3)                                                                             AKTS:4        Zorunlu

Şirket çeşitlerini tanıma, şirket kuruluşunu öğrenme, T.T.K. Şirket İşlemlerini kavrama, sermaye artırma işlemini yapabilme, sermaye azaltma işlemini yapabilme, şirket birleşme ve kapanma işlemleri yapabilme, kar dağıtımı işlemini yapabilme, şirketlerde tasfiye işlemi yapabilme. 

 

SBM 280 TİCARET HUKUKU (3 0 3)                                                                                     AKTS:4        Zorunlu

Ticaret hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, tacir olmanın hukuksal sonuçlarını öğrenmek, ticaret şirketlerini tanıma ve şirket ortaklarının hak ve sorumluluklarını öğrenmek, günlük yaşamda kullanılan kıymetli evrakın ne anlama geldiği ve kullanımın yaratabileceği muhtemel sonuçları öğrenmek, nitelikli şirket çalışanı olabilmek, meslek sınavlarında başarılı olabilmek, lisans tamamlamada muafiyet alabilmek, sosyal bilimler mezunu bir kişinin sahip olması gereken entelektüel birikime sahip olmak.

 

 

 

 

SBM 282 GİRİŞİMCİLİK II (2 1 3)                                                                                                 AKTS:3     Seçmeli

 

Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimci düşünce biçiminin temelleri, girişimci kişiliğin tespit edilmesi, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, yaratıcı sorun çözme teknikleri, inovasyon, iş planı kavramı ve iş planı ögeleri, birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçların belirlenmesi, iş planı kavramı ve iş planı ögeleri, pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi, iş planı kavramı ve iş planı ögeleri (üretim/hizmet planı), üretimin planlanması, yönetim fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu, insan kaynakları yönetimi, finansal kaynak bulma, yatırım planlaması, finansal tabloların hazırlanması ve finansal yönetim unsurları, pazar araştırması ve pazarlama planına yönelik araştırmalar, üretim planına yönelik araştırmalar, yönetim planına yönelik araştırmalar, finansal plana yönelik araştırmalar, iş planı ögeleri ve bütüncül bakış açısı, örnek iş uygulamaları, sürdürülebilirlik, değişimi yönetebilme ve büyüme, bilgi yönetimi, iş planı hazırlamak, iş planı hazırlamak ve uygulamak

 

SBM 284 İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2 1 3)                                                            AKTS:3        Seçmeli

Çalışma hayatında işçi işveren ilişkilerinden sorumlu olduğu pozisyonlarda ve muhasebe işlemlerini yaparken mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemleri yürütebilmek, işçi ve işveren ilişkilerini belirleyebilmek iş sözleşmesi düzenleyebilmek, iş sözleşmesinin türlerine ilişkin hak ve borçları kavrayabilmek, iş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirebilmek, iş ilişkisini sonlandırabilmek, sendika ile ilgili işlemleri yürütebilmek, bütün yaşamında karşılaşabileceği riskleri sosyal güvenlik sistemi ve Türkiye uygulamaları içinde çözebilmek.

 

SBM 286 İNSAN KAYNAKLARI (2 1 3)                                                                                       AKTS:3     Seçmeli

 

İnsan kaynakları fonksiyonlarının işleyişi ile ilgili yeterli bilgi edinebilme, insan kaynakları fonksiyonları arasındaki etkileşimin kavranması, insan kaynakları fonksiyonları ile ilgili uygulama örnekleri ile edinilen bilgilerin pratiğe aktarılmasının kolaylaştırılması.

Türkçe