Diller

Genel Bilgi

 

 

 

 

 

KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

ELAZIĞ

HAZİRAN, 2017

 

 

A.   Kurum Hakkında Bilgiler

 

 

         *İletişim Bilgileri

 

Görevi

Ünvanı, Adı ve Soyadı

E-Posta Adresi

Telefon

BÖLÜM BAŞKANI

ÖĞR. GÖR. FULYA GÜLBAY

fgulbay@fırat.edu.tr

0424 272 00 00-6579

        

*Tarihsel Gelişimi

Yüksekokulumuz, 1986-87 Eğitim Öğretim yılında Elazığ Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ve “Turizm ve Otelcilik” programları ile hizmete başlamıştır. Daha sonraları Elazığ Meslek Yüksekokulu Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye ayrılmış ve 1990 tarihinden itibaren yüksekokulumuz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ismiyle eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir.  

2009 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27/04/2009 tarih ve 1916-012232 sayılı yazıları ile yapılan değişiklik sonucunda ise Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü olmak üzere 5 bölüm ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Pazarlama Programı, Dış Ticaret Programı, İşletme Yönetimi Programı, Yerel Yönetimler Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı olmak üzere 8 program oluşturulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12/04/2011-016121 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Meslek Yüksekokulları bünyesindeki Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünün, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü ile Dış Ticaret Bölümü olmak üzere iki ayrı bölüm olarak düzenlenmesi ile ilgili yazı gereği Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünün, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü ile Dış Ticaret Bölümü olarak ikiye ayrılması sağlanmıştır.

 

           

 

 

 

 

 

*Mevcut Durum

                        a)Öğrenci

 

turizm-1_0.jpg

turizm-2.jpg

 

 

Şekil 1:  Programınıza ait 7 yıllık dönemine ait toplam öğrenci sayısı

                       

            Ayrıca, 2016 -2017 eğitim öğretim yılı Programımıza kayıtlı olan öğrenci sayısı ise aşağıdaki tabloda detaylı sunulmuştur.

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

ÖĞRETİM TÜRÜ & CİNSİYET

 

Erkek

Kız

 Genel Toplam

İkinci Öğretim

26

14

40

Örgün Öğretim

34

13

47

Genel Toplam

60

27

87

 

                b)Personel

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Okutman

Uzman

Araştırma Görevlisi

Öğretim Görevlisi

 

 

 

 

 

 

4

           

c) Altyapı

Sosyal Bilimler MYO’da Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne ait dört adet öğretim elemanı odası ve bir adet bölüm sekreteri oda bulunmaktadır. Derslik, arşiv ve diğer kullanıma ait yerler ortak kullanım alanıdır.

 

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon

Turizm ve Otel İşletmecilik dair konuları irdeleyerek eğitim ve öğretime uygun yönetmelikler, zemin, materyaller, eğitmenler, programlar, planlar, ölçütler, takipler, staj olanakları, danışmanlıklar, mezuniyet sonrası iş olanakları hususlarında araştırma, tespit ve teminler yapmak ve oluşumlar gerçekleştirmektir. 

 

Vizyon

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı olarak vizyonumuz, içinde yaşadığımız yeni yüzyılda gerek dünyada gerek ülkemiz ekonomisinde, başta ekonomik ve teknolojik gelişmeler olmak üzere, kaydedilen gelişmeler çerçevesinde hem akademik açıdan hem de idari ve teknolojik açıdan kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir yapı oluşturmaktır. Bu noktadan hareketle amacımız, dış ticaretin birbirinden ayrılmaz unsurlarını öğrencilerimize, bilgiyi akademik ve sektörel düzeyde birleştiren öğretim elemanları aracılığıyla vermek ve onları iş dünyasında üniversitemizi başarıyla temsil edecek, en az bir yabancı dile hakim, çağdaş bilgilerle donatılmış şekilde yetiştirerek tercih edilir kılmaktır. 

 

Temel Değerler

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü misyonu, vizyonu ve bu kapsamdaki stratejileri oluşturan temel değerleri aşağıda belirtilmiştir.

Güvenirlilik

Hoşgörü

Katılımcılık

Liyakat

Sosyal sorumluluk bilinci

Şeffaflık

Yenilikçilik

Dürüstlük

Turizm ve Otel Lokanta ile ilgili mevzuata uyum sağlama

 

Hedefler

Alanı ile ilgili kavramları özümsemiş, küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yoğun rekabet ortamında, var olan veya potansiyel dış pazarlara yönelen ülkemiz firmalarının dış ticaret hamlesine katkıda bulanabilecek, global düşünüp yerel uygulayabilecek, dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış, çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek dış ticaret ara elemanları yetiştirmektir. 

 

Eğitim – Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Sosyal Bilimler MYO binası içerisinde Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği programı olarak hizmet verilmektedir.

 

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü adına araştırma faaliyetleri yürütülen herhangi bir birim henüz bulunmamaktadır.

 

Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü adına araştırma ve uygulama faaliyetlerine dair herhangi bir birim henüz bulunmamaktadır.

 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü olarak diğer üniversitelerin ilgili bölümlerine uyum, özel sektör ve kamu sektörleriyle beraber çalışma.

 

B. Kalite Güvencesi Sistemi

a. Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini nasıl belirlemekte, izlemekte ve iyileştirmektedir?

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Fırat üniversitesinin belirlediği misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda Bölüm Başkanın koordinatörlüğünde Bölüm kurulu üyeleriyle birlikte belirlemektedir.

b. Kurum, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl bir strateji izlemektedir?

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için eğitim-öğretim yılı başında bölüm kurulu toplanarak yıl içerisinde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yapılması gerekenler görüşülüp; yılsonunda yapılan değerlendirmelere göre imkân dâhilinde önlemler alınır.

c. Kurumun Kalite Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve kimlerden oluşmaktadır?

Sosyal Bilimler MYO müdürü tarafından belirlenmiş olup, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Kalite Komisyonu üyeleri Bölüm Başkanı ve Bölüm öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

d. Kurumun kalite komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları nedir? Komisyon, kalite güvencesi sürecini nasıl işletmektedir?

Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönetmeliği Madde 10.’da belirtilen verilerin derlenmesi ve birim raporlarının hazırlanması gibi görevleri çalışma takvimine uygun bir şekilde yürütür.

e. İçpaydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dışpaydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri nasıl sağlanmaktadır?

İç ve dış paydaşların kalite güvence sistemine katılımı ve katkı vermeleri Paydaş analizleri ile sağlanmaktadır. İç Paydaşlar; kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan içindeki kişi, grup veya kuruluşlardır (Yöneticiler, akademik ve idari personel, öğrenciler gibi). Dış Paydaşlar ise, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan dışındaki kişi, grup veya kurumlardır ( Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları gibi).

İç paydaşlar olarak öğrenciler ile akademik ve idari personele memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Öğrencilere uygulanan anketler vasıtasıyla, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinden memnuniyetleri araştırılmaktadır. Elde edilen verilere çeşitli nicel karar yöntemleri uygulanarak eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili potansiyel olumsuzluk kaynakları tespit edilmekte ve eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi için üniversite yöneticilerine bilimsel destek sağlanmaktadır. Akademik ve idari personel anketleri ile de akademik verimliliğin önündeki engelleri kaldırmaya ve çalışma verimini artırmaya yönelik tedbirler belirlenmektedir.

 

C. Eğitim ve Öğretim

            Programların Tasarımı ve Onayı

·         Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında iç ve dışpaydaş  katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?

Turizm ve otel İşletmeciliği programın amacı, turizm işletmelerine, ilgili iş alanlarında pratik ve teorik bilgilerle donatılmış, kalifiye meslek elemanı yetiştirmektir. Bu programda, öğrencilerin turizm sektöründe ihtiyaç duyulan mesleki bilgilerle donatılmış elemanlar şeklinde eğitilmesi amaçlanmaktadır. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.

 

·         Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) nasıl belirlenmektedir?

Programların yeterlilikleri (mezun bilgileri, beceri ve yetkinlikleri) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ölçütleri, Bologna süreci ve mezun öğrenciler ile bu öğrencilerimizin çalıştığı işyerlerinden alınan geri beslemelerle belirlenmektedir. Bu araçlarla, programlara kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim hizmeti alan öğrencilerin tercih ettikleri program çerçevesinde teorik ve pratik kazanımlarını etkin bir biçimde mesleki çalışmalarına yansıtabilecek yetenek, bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. Eğitim programlarının yeterlikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Öğretmen Yeterlikleri ile uyumlu olacak şekilde ilgili programların özellikleri, toplumsal ve mesleki beklentiler, öğrenci özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir

·         Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?

Evet. Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır

·         Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?

·         Evet. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bunun için müfredat, derslerin işlenişi, uygulama ve program çıktıları dikkate alınarak uyumlu bir süreç planlanmaktadır. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme Bologna kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir

·         Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?

Açılması planlanan bir programın hazırlık süreci (dosya hazırlanması ve program teklifi), ilgili alanda uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan dosya, ilgili birimin yetkili kurulunda görüşülerek, Rektörlük Makamına iletilir. Rektörlük Makamı incelenmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak üzere dosyayı Üniversite Eğitim Komisyonuna sevk eder. Komisyon incelemesinden sonra dosya Üniversite Senatosu’na sunulur. Senatonun onayını takiben Rektörlük dosyayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı sonunda program açılmış olur.

·         Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir?

Programların eğitim amaçları ve kazanımları başta olmak üzere programlara ilişkin detaylı bilgiler(programın başvuru koşulları, amacı, önemi, kazanımları, mezuniyet durumu, müfredatı, derslerin işlenişi, ders materyalleri, videolar, etkileşimli materyaller vb.) internet sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

 

·         Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri  (AKTS)  belirlenmekte midir?

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), programı hazırlayan birim tarafından belirlenmekte ve bu bilgilerin Bologna kriterlerine uygunluğu Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından denetlenmektedir.

·         Öğrencilerin yurt için ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmekte midir?

Uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmiş olup toplam iş yüküne dahil edilmektedir.

·         Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir)

Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları; ödev sunumları ve staj              sunumları, sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklerle sağlanmaktadır. Staj öğrencilerimizin bilgiyi uygulayarak ve yaşayarak öğrenmektedirler.

 

·         Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?

Evet. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY), hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Not değerlendirme süreci bağıl değerlendirme sistemi esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim programlarında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda farklı ölçme yöntemleri kullanılmaktadır. Dersler ile stajlarda uygulanan ölçme sistemleri aşağıda belirtilmiştir:

-         Klasik yazılı sınav

-         Sözlü sınavlar

-         Mini sınavlar

-         Çoktan seçmeli sınavlar

-         Doğru/yanlış testleri

-      Sunum yapma Pratik sınavlar

 

·         Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem (sınavların / notlandırmanın / derslerin tamamlanmasının /mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?

Bütün derslerin haftalık konuları, sınav şekli ve sayısı, ara sınav, yıl sonu sınavı, ödev, rapor vb. etkinliklerin başarı notuna katkıları dönem başında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilere ilan edilmektedir. Dersin sorumlu öğretim elemanı, sınavlara ilişkin cevap anahtarlarını ve bu cevaplara ait puanlamaları duyurmakta ve yasal süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmektedir.

 

·         Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?

Evet. “FÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler vardır.

(https://yeni.firat.edu.tr/sites/default/files/Egitim%20Ogretim%20Yonetmeligi%202013.pdf

·         Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler var mıdır?

Üniversitemiz programlarına kayıtlı, engelli öğrencilerin talebine bağlı olarak okuyucu ve işaretleyici görevlendirilmektedir. Ortopedik engeli bulunan öğrencilere rampalı, asansörlü veya binaların giriş katları sınav yeri olarak tahsis edilmektedir.

Uluslararası öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini koordine etmek amacıyla Rektörlüğümüzce kurulan Uluslararası Öğrenci Ofisi, başvuru işlemlerinden mezuniyetlerine kadar geçen sürecin tamamında uluslararası öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaktadır.

 

            Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

·         Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?

Evet. Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta olup; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonuçları çerçevesinde tercih ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretim Kurulunun Yatay Geçiş kriterleri çerçevesinde kurum içi ve kurum dışı Yatay Geçiş yoluyla öğrenci alımı yapılmakta ve ÖSYM puanı ile geçiş kriterleri uygulanmaktadır.

·         Yeni öğrencilerin kuruma / programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem izlenmektedir?

 

Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyum sağlamaları için eğitim-öğretim yılı başında bölüm ve programlar kendi içinde tanışma, danışman hoca destek toplantıları yapılmaktadır.

 

 

·         Başarı öğrencinin kuruma / programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirilmektedir?

 

Öğrencinin başarısı teşvik edilmektedir. Her dönem sonunda öğrencilerin başarı düzeyi, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO) ile belirlenir. Başarılı öğrenciler arasından, Onur ve Yüksek Onur öğrencileri olanlar (AGNO, 3.00-3.49 arasında olanlara Onur öğrencileri, 3.50-4.00 arasında olanlara Yüksek Onur öğrenciler) öğrenim durum belgesinde belirtilmektedir.

 

·         Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve akademik gelişmeleri izlenmektedir?

 

Akademik Danışmanlık hizmetleri, öğrencilerimize eğitim-öğretim süreçlerinde kolaylık sağlamak üzere etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Birimler tarafından görevlendirilen danışmanlar; öğrencinin ders kayıtlarını yönlendirir, derslerdeki başarı durumunu izler, karşılaştığı problemlerin çözümü için yardımcı olmaya çalışır. Danışmanlar bu görevlerini, öğrencilerin eğitim öğretime başlamalarından itibaren öğrenciler mezun oluncaya kadar sürdürür.

 

·         Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi  tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenleme bulunmakta mıdır?

 

Evet. Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimiz uluslararası öğrenci değişim programlarına dahil olmaktadırlar. Öğrenciler danışmanları tarafından Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına teşvik edilmekte ve farklı eğitim kurumlarında (ulusal ve uluslararası) eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu programlara katılan öğrencilerin, dış ülkede aldıkları ve eşdeğer sayılan dersler, birim İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve yetkili kurulların onayından sonra transkript’lerinde orijinal isimleri ile yer almaktadır.

 

Eğitim – Öğretim Kadrosu

·         Eğitim – Öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadrosu bulunmakta mıdır?

 

Yeterli sayıda akademik kadromuz bulunmaktadır.

 

·         Eğitim – öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl yürütülmektedir?

 

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler, 2547 sayılı Kanun kapsamında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamda, anabilim dallarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni kadro ve kadroda yükseltme talepleri alınmakta, talepler Dekanlıklar ve Rektörlükçe ilgili kurullarda görüşülmektedir. Basın yolu ile web sayfasında duyurulardan sonra; öğretim yardımcıları için gerekli şartları sağlayanların (diploma notu, ALES ve YDS notu gibi) durumları/dosyaları incelenmekte ve yazılı-sözlü sınav sonrasında göreve atanmaktadır. Öğretim Üyesi atamaları, “FÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” hükümleri çerçevesinde ve yetkili kurulların kararına göre yapılmaktadır (https://yeni.firat.edu.tr/content/atanma-ilkeleri-2014).

 

·         Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usülleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Görevlendirmeler, Bölüm Başkanlıklarının teklifi, Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Rektörlük Makamının olurları ile yapılmaktadır.

 

·         Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri  (çalışma alanı / akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır?

Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri(çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi, öncelikle Bölüm Başkanı ve Bölüm Kurul üyelerinin sorumluluğunda güvence altına alınmaktadır.

 

·         Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?

Olanaklar yetersizdir.

·         Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar mevcut mudur?

Mevcut değildir.

 

·         Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik sürdürebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

Eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun nitelik yönünden gelişimi güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda nicelik yönüyle de konu ele alınarak yeterli sayıda öğretim üyesi kadrosu oluşturulması hedeflenmekte ve buna göre gerekli talep ve girişimlerde bulunulmaktadır.

 

 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

·         Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu,programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan eğitim öğretim birimleri diğer bölümlerle ortak kullanım alanı olduğundan imkân dâhilinde kullanılmaktadır.

 

·         Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda  ne tür teknolojiler kullanılmaktadır?

Bölümümüzde eğitim-öğretim süreci boyunca yeni teknolojilerin kullanımı amacıyla online süreçler planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu sebeple mevcut teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bu yeni gelişmelerin yaygınlaştırılması için çaba sarf edilmektedir. Mevcut birimlerindeki çoğu dersliklerde öğretim üyelerinin derslerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için gereken teknolojik ve fiziksel altyapı bulunmakla birlikte bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının kullanımı teşvik edilmektedir.

 

·         Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?

İlde bulunan turizm işletmelerinde öğrencilerimizin uygulamalı olarak mesleki gelişimlerini sağlamakla birlikte kariyer ilgili iş alanlarında pratik ve teorik bilgilerle donatılmış, kalifiye meslek elemanı yetiştirmektir.

·         Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?

Öğrencilerimizin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerine yönelik olarak

Birimlerimizde staj komisyonları oluşturulmuş olup,        öğrencilerimiz bu komisyonlar tarafından yönlendirilmektedir.

 

 

·         Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?

Üniversitenin bu konularla ilgili genel hizmetlerden yararlanmakla birlikte meslek Yüksekokulumuzdaki görevli öğretim elemanı öğrencilerin psikolojik rehberlik faaliyetlerine yardımcı olmaktadır.

 

·         Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?

Evet mevcuttur.

·         Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?

Öğrenci gelişimine yönelik Üniversitemiz tarafından sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte; konferans, panel, kariyer günleri, geziler, kongre gibi etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmekte ve desteklenmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci Kulüpleri aracılığında faaliyetler düzenlenmektedir.

 

·         Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi ) yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkanları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?

Üniversitede ve Bölümümüzde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini sağlıklı, engelsiz, bağımsız, sosyal ve başarılı bir şekilde tamamlamaları için gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

·         Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

·         Eğitim-öğretim süreci boyunca Bölümümüz tarafından geri bildirim almaya yönelik akademik, idari personel ve öğrenciyle iletişim kurulmaktadır

 

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

 

·         İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Bölümümüzde akredite olan programın revize edilmesi, süreçte yer alan iç ve dış paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.)sürece katılımı sağlanarak, paydaşlardan sağlanan geri bildirimlerle gerçekleşmektedir.

 

·         Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi aşamalarına katılabilmektedir?

Gözden geçirme faaliyetleri, akredite olan Programımızda program koordinatörü ile bu amaçla program bünyesinde kurulan diğer komisyon marifeti ile yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilmektedir.

 

·         Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl kullanılmaktadır?

Değerlendirme sonuçları, öğrencinin başarı düzeyi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için öğrenci ve iç paydaşların geri dönüşleri esas alınmaktadır.

 

·         Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?

Ölçme ve değerlendirme yapılmamaktadır.

 

·         Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına alınmaktadır?

Ölçme ve değerlendirme henüz yapılamadığından önümüzdeki süreçlerde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

 

Ç. Araştırma ve Geliştirme

         Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

·         Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini belirlenmiş midir?

·         Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri nelerdir?  Bu hedefler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?

·         Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir araştırma alanına yönelik olarak mı ele alınmıştır? Kurumun temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya bakışı nasıldır?

·         Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmakta mıdır? Araştırmada öncelikli alanlarında UYGAR merkezleri var mı? Varsa bu merkezlerin hedefleri belirlenmiş, çıktıları izlenmekte ve değerlendirilmekte midir?

·         Araştırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel ve / veya sektörel toplantılar düzenlemekte midir?

·         Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma hizmet) arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Buna yönelik bir stratejisi var mıdır?

·         Kurum, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?

·         Kurum, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?

·         Kurum, yerel / bölgesel /ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında nasıl bir bağ kurmaktadır?

·         Yapılan araştırmaların bölgesel/ ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyo – kültürel katkısı var mıdır? Nasıl teşvik edilmektedir?

·         Kurumun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik Komisyonu, İntihali önlemeye yönelik yazılımlar, vs.) var mıdır?

·         Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) ödüllendirilmekte midir?

·         Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmakta mıdır?

·         Verilen doktora derecelerin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlama oranları takip ediliyor mu? Kurum tarafından verilen doktora derecesi ile akademik ortamda iş bulan öğrencilerin oranı nedir?

·         Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için fiziki / teknik altyapının ve mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikalara sahip midir?

·         Kurum, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

 

Araştırma Kaynakları

 

·         Kurumun fiziki / teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için ve yeterli midir?

·         Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler mevcut mudur? Bu kriterler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?

·         Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise ne tür parametler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı / disiplinli araştırmalar, kurumlar arası ve /veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, çıktı / performans vb.) dikkate alınmaktadır?

·         Kurum, kaynakların etkin / verimli kullanımını sağlamak ve ilave kaynak temin edebilmek için iç/dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl teşvik etmekte ve desteklemektedir?

·         Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterli midir?

·         Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için ne tür destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun gereklerini yerine getirme, lisanlı yazılım kullanımı) sunmaktadır?

·         Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların (fiziki / teknik altyapı, mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini nasıl sağlamaktadır?

            Araştırma Kadrosu

·         Kurum, işe alınan / atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını nasıl güvence altına almaktadır?

·         Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir?

·         Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için ne gibi imkanlar sunulmaktadır?

·         Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl değerlendirmektedir?

·         Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak araştırma kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

            Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

·         Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve değerlendirilmekte midir?

·         Araştırma değerlendirilmesinde, Doktora programlarına yönelik bilgiler  ……….

·         Bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkıları

·         Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu ve bu hedeflerin sağlanmasına katkısı kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve izlenmekte midir?

·         Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizma mevcut mudur?

·         Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini nasıl gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini nasıl gerçekleştirmektedir?

 

D. Yönetim Sistemi

            Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

·         Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmakta mıdır?

·         Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini nasıl yönetmektedir?

·         İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeyde uygulamaktadır?

            Kaynakların Yönetimi

·         İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

·         İdari ve destek hizmetleri sunun birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır?

·         Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

·         Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

           

           

 

Bilgi Yönetim Sistemi

·         Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır?

·         Kullanılan bilgi yönetim sistemi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (öğrencilerin; demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.) kapsamaktadır?

·         Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (araştırma kadrosunun; ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği, aldığı patentler, sanat eserleri vb.) kapsamaktadır?

·         Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri vb.) kapsamaktadır?

·         Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi sıklıkta toplanmaktadır?

·         Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması) nasıl sağlanmaktadır?

            Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

·         Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiş midir?

·         Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

            Kamuoyunu Bilgilendirme

·         Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmakta mıdır?

·         Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenirliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

 

·         Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkan tanıyacak şekilde tasarlamış mıdır?

·         Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş politikası var mıdır?

 

 

 

 

 

 

E. Sonuç ve Değerlendirme

 

E.1. Güçlü Yönler

E.2. Zayıf Yönler

E.3. Fırsatlar

E.4. İyileştirmeye Açık Yönler

 

EKLER :

EK-1 : Hedefler

EK-2 : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ……………….Programı Paydaş Listesi

EK-3 : Aktif Öğrenci Sayıları

 

EK - : Hedefler

HEDEFLER

FAALİYETLER

 

 

 

 

Hedef  1.1

Faaliyet 1.1.1.

 

 

Faaliyet 1.1.2.

 

 

Faaliyet 1.1.3.

 

 

 

 

Hedef  1.2

 

Faaliyet 1.2.1.

 

 

Faaliyet 1.2.2.

 

 

Faaliyet 1.2.3.

 

 

 

 

 

 

Hedef  1.3

Faaliyet 1.3.1.

 

 

Faaliyet 1.3.2.

 

 

Faaliyet 1.3.3.

 

 

 

 

Hedef  1.4

 

Faaliyet 1.4.1.

 

 

Faaliyet 1.4.2.

 

 

Faaliyet 1.4.3.

 

 

 

Varsa devam eder….

EK - : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ………………………………….Bölümü Paydaş Listesi

 

 

Paydaşlar

Paydaş

Durumu

Hizmet

Alanlar

 

Çalışanlar

 

Temel

Ortak

 

Stratejik

Ortak

 

Etkisi

 

Önemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tümü : *         Bazıları : 0

EK – 3 : Aktif Öğrenci Sayıları

 

Bölüm

Program

Öğrenci Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

T.C

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA ve İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2016)

 

1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ

 

SBT 181 GENEL MUHASEBE                                                                                          AKTS :4                 Zorunlu

Muhasebe tanımını yapabilme, hesap kavramını öğrenebilme, hesap planı oluşturma, bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme, yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapabilme, mizan düzenleyebilme, kdv’yi tanıyıp, beyanname düzenleyebilme, varlık hesaplarını tanıyıp, kaydetme, kaynak hesaplarını tanıyıp, kaydetme, stok hesapları ile ilgili kayıtları yapabilme.

SBT 183 ÖN BÜRO HİZMETLERİ                                                                                     AKTS :5            Zorunlu

Ön büro hizmetlerini tanıyabilme, Kişisel hazırlık yapabilme, İş organizasyonu yapabilme, Ön büro işlemlerinin yürütülmesini sağlayabilme, Diğer departmanlarla koordinasyonu sağlayabilme, Ön büroda kullanılan sistemleri tanıyabilme, Rezervasyon C/ın, C/out işlemleri yapabilme, Müşteri hesapları ve özelliklerini uygulayabilme.

SBT 185 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ                                                                      AKTS :5           Zorunlu

Yiyecek içecek işletmelerini kavrayabilme, yiyecek içecek işletmelerinin yönetim yapısını kavrayabilme, yiyecek içecek işletmelerinin organizasyon yapılarını kavrayabilme, beslenmedeki temel bilgileri kavrayabilme, menü kavramını kavrayabilme, mutfak planlaması yapma becerisi kazanabilme, servis planlaması becerini kazanabilme, yiyecek içecek maliyet kontrolünü kavrayabilme.

SBT 187 GENEL TURİZM                                                                                                      AKTS :5           Zorunlu

Turizmle ilgili kavramları öğrenebilme, turizm işletmelerini öğrenebilme, seyahat işletmelerini öğrenebilme, ulaştırma işletmelerini öğrenebilme, turizmin ekonomik yönünü öğrenebilme, Türkiye ekonomisi ve turizmi öğrenebilme, dünya ve Türkiye’de turizm sektöründeki gelişmeleri öğrenebilme

 

SBT 189 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ                                                                           AKTS :5            Zorunlu

 

İş organizasyonu yapabilme, kat hizmetlerinde vardiya devir işlemlerini yapabilme, kat hizmetlerinde insan kaynaklarını yönetebilme, kat hizmetleri yönetiminde temizliği uygulayabilme kat hizmetlerinde çamaşır hizmetleri ve çamaşırhane yönetimini öğrenebilme, kat hizmetleri yönetiminde denetim gerçekleştirebilme, kat hizmetleri yönetiminde dekorasyon tasarlayabilme, kat hizmetleri yönetiminde mesleki sağlık ve güvenlik hakkında bilgi sahibi olabilme.

 

AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I                                                 AKTS :2            Zorunlu

 

İmparatorluktan “Milli Devlete” geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek, Mustafa kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” fikrini anlamak, güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilmek, sosyal politika, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili genel bilgilere sahip olmak, farklı kaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak, yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, sosyal ilişkiler ve liderlik becerilerine sahip olmak, milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak, Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayabilmek.

 

 

 

 

 

 

TRD 109 TÜRK DİLİ  I                                                                                                        AKTS :2           Zorunlu

 

Türkçeyi doğru ve iyi kullanabilme, dil kültür -toplum ilişkisini göstererek dil bilincini geliştirebilme, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bugünkü durumunu ve yayılma alanlarını örnek verebilme, Türk dilinin özelliklerini, işleyişini, kurallarını örneklerle uygulayabilme, meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme, Türk dilini inceleyebilme Türk dili ve edebiyatına bilim açısından katkıda bulunabilme, Türk dilinin geçmişini ve bugününü karşılaştırabilme.

YDİ 107 İNGİLİZCE I                                                                                                     AKTS :2            Zorunlu

Anahtar kelimeler yardımı ile verilen zamanları ayırt etme ve kullanabilme, farklı zamanlarda olumlu- olumsuz ve soru cümleleri oluşturabilme, cümledeki karışık ögeleri İngilizce cümle yapısına göre doğru sıralayabilme, temel konularda diyaloglar oluşturabilme, yeni kelimeler öğrenebilme, artan kelime bilgisi ile cümle, paragraf ve metin düzeyinde okuduğunu anlayabilme, ilgili konularda verilen kalıpların yardımıyla paragraf ve metin düzeyinde yazma becerilerinin geliştirebilme.

 

2.YARIYIL BAHAR DÖNEMİ

 

SBT 182 OTEL İŞLETMECİLİĞİ                                                                                   AKTS :5            Zorunlu

Otel işletmelerinin sınıflandırılmasını açıklayabilme, otel işletmelerinin sınıflandırılmasını açıklayabilme, otel işletmelerinin kuruluş yeri seçimini açıklayabilme, otel işletmelerinde uygun fiyatın tespitini yapabilme, otel işletmelerinde organizasyon yapısını açıklayabilme, otel işletmelerinin kuruluş yeri seçimi, otel işletmelerinde finansmanı açıklamak, otel işletmelerinin yönetim ve yönetim fonksiyonlarını öğrenebilme, otel işletmelerinde personelin eğitimi ve gelişimini sağlayabilme.

 

SBT 184 TURİZM COĞRAFYASI                                                                                   AKTS :5            Zorunlu

 

 İç Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzelliklerini tanıyabilme,  doğu Anadolu bölgesi fiziki coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme,  Güney Doğu Anadolu bölgesi fiziki coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme,  Karadeniz bölgesi fiziki coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme,  Akdeniz bölgesi fiziki coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme,  Ege bölgesi fiziki coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme,  Marmara bölgesi fiziki coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme

 

SBT 186 GIDA  TEKNOLOJİSİ VE PERSONEL HİJYENİ                                                    AKTS :4             Zorunlu

 

Öğrencilerin, gıda teknolojisi ile ilgili temel kavramları kavrayabilme, hazır gıda teknolojisinde hammaddeler, bileşimleri ile gıda bozulma etkenlerinin ve kontrolünün sağlayabilme, öğrencilerin, gıda muhafaza yöntemleri kavrayabilme, öğrencilerin, tüm gıda ürünlerinin kalite kontrol yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilme, besinleri dondurarak saklayabilme, besinleri tuz ve baharat ile saklayabilme.Hijyen ve sanitasyonun tanımı ve önemini kavrayabilme, Toplu beslenme sistemlerinde hijyen ve sanitasyon ilişkisi, Besinlerin satın alınmasında ve depolanmasında hijyen, Besinlerin servisinde hijyen, Besinlerin bozulma nedenlerini öğrenebilme, HACCP’in tanımını ve önemini kavrayabilme, Ambalajın önemini kavrayabilme, Gıda katkı maddelerinin kullanım ve sınıflandırılmasını öğrenebilme.

AİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II                                              AKTS :2            Zorunlu

İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecini gerekçeleri ile birlikte anlamak ve değerlendirmek, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması” fikrini anlamak, güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirebilme yeteneği kazandırmak, sosyal politika, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgilere sahip olmak, farklı kaynaklardan bilgi edinimi ve analiz edebilme yeteneğini kazanmak, yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, sosyal ilişkiler ve liderlik becerilerine sahip olmak, milli değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak, Türk modernleşme sürecinin temellerini anlayarak dersler çıkarmak.

 

 

TRD 110 TÜRK DİLİ II                                                                                                             AKTS :2           Zorunlu

Duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini, yaşadıklarını, sözlü ve yazılı anlatabilme, meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilme, sözcük dağarcığının geliştirilmesi, yazı türlerini uygulayabilme, sözlü ve yazılı metinlerinin uygulanabilmesi, Türkçe bilim sanat ve kültür yayınlarını okuyup anlayabilme.

YDİ 108 İNGİLİZCE II                                                                                                       AKTS :2           Zorunlu

Öğrenciler basit günlük diyalogları gerçekleştirebilecekler, öğrenciler basit yapılar ve kelime bilgisiyle günlük konular hakkında konuşabilecekler, öğrenciler kısa, basit yabancı dil metinlerinin ana fikrini anlayabilecekler, öğrenciler otantik metinleri (örn. formlar, talimatlar, broşürler, ilanlar) anlayabilecekler, öğrenciler sözlük yardımıyla kartpostallar ve kişisel mektuplar yazabilecek ve bunları cevaplayabilecekler.

SBT 188 OTEL ve OTOMASYON SİSTEMLERİ                                                                   AKTS :5             Seçmeli        

Programlarla ilgili tanımları kavrayabilme, Rezervasyon işlemeleri yapabilme, Anlaşmalı fiyatları öğrenebilme, Muhasebe işlemlerini kavrayabilme, Seyahat Acente kartları açabilme, Depozit ve kredi kartı alımını kavrayabilme, Oda paylaşımlarını gerçekleştirebilme, Raporlama yapabilme.

SBT 190 ZİYAFET ve İKRAM HİZMETLERİ                                                                      AKTS :5           Seçmeli

Ziyafet anlaşması yapmak, ziyafet öncesi hazırlıklar yapmak, ziyafet servisini yapmak,  Outside catering organizasyonu yapmak, Outside catering destek hizmetlerini organize etmek, müzik/ eğlence aktivitelerini organize etmek, Outside catering servisini yapmak, talepleri değerlendirmek/yardımcı olmak.

 

 

3.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ

 

SBT 301 STAJ DEĞERLENDİRME                                                                                 AKTS :6            Zorunlu

Derslerde öğrenilen konuların uygulamasını yapabilme, çalışma hayatına uyum sağlayabilme, teori ile uygulamayı bir arada pekiştirebilme, turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili iş süreçlerini uygulayabilme, çalışma disiplinini sağlayabilme iş süreçlerindeki sorunlara çözüm önerileri getirebilme, turizm ve otel işletmeciliğinde sektörle uygulamaları kavrayabilme, güncel ekonomik gelişmelerin turizm otel işletmeciliğine etkisini kavrayabilme.

SBT 303 TURİZM PAZARLAMASI                                                                                      AKTS :4           Zorunlu

Turizm pazarlama kavramını açıklayabilme, pazar bölümlendirmesini ve hedef pazar seçim uygulamalarını açıklayabilme, turizmde pazarlama karmasını tanıyabilme, turizm pazarlaması planlamasını kavrayabilme, turizm pazarlamasının işletme içerisindeki yerini kavrayabilme, elektronik ortamda pazarlamayı öğrenebilme, örnek olay analizi yapabilme.

 SBT 305 YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROLÜ                                                 AKTS :4            Zorunlu

Maliyetler ile ilgili tanımlamaları kavrayabilme, maliyet yaklaşımlarını açıklayabilme ve örnekleyebilme, turizm işletmelerinde maliyetlerin dağılımını yorumlayabilme, maliyet hesaplanmasını öğrenip uygulayabilme, karma maliyetleri tanıyabilme, maliyetleme ve satış ilişkisini kurabilme, turizm ürününün fiyatlamasını etkileyecek unsurları yorumlayabilme, başabaş noktasını açıklayabilme, iş analizi yapabilme, maliyetlerin turizm işletmelerine olan etkisini açıklayabilme.

SBT 307 MESLEKİ YABANCI DİL I                                                                                    AKTS :4            Zorunlu

Kendini ve çalıştığı yeri tanıtabilme, turizmle ilgili konu ve terimleri kullanabilme, yabancı dilde telefon görüşmeleri yapabilme, problem çözme ile ilgili cümle yapılarını kullanabilme ve müşteri şikâyetlerini yönetebilme, müşterilerle ve işletmelerle uluslararası yazışma yapabilme ve yazılı iletişim kurabilme, rezervasyon işlemlerini yabancı dilde yapabilme, yabancı dilde sözlü iletişim kurabilme, yabancı dilde yemek siparişi alabilme ve açıklama yapabilme.

 

 

SBT 309 TURİZM MEVZUATI                                                                                              AKTS :3            Zorunlu

Hukuk ve hukukun kaynakları hakkında temel bilgileri kavrayabilme, turizm hukukunun kaynaklarını ve kavramlarını kavrayabilme, turizmde örgütlenmeye yönelik yasal düzenlemeleri tanıyabilme, turizm yatırımlarının yönlendirilmesine yönelik hukuksal düzenlemeleri kavrayabilme, turizmi teşvik yasalarını tanıyabilme, turistik tesisler yönetmeliğini tanıyabilme, seyahat acenteleri ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrayabilme, turizm hukukunda uygulanan sözleşmeleri yapabilme, turistin ve işletmelerin hak ve yükümlülüklerini kavrayabilme.

SBT 311  SEYAHAT ACENTACILIĞI  ve TUR OPERATÖRLÜĞÜ                            AKTS :3           Seçmeli

Seyahat Acentelerinin kurulma amacının bilme, seyahat acentelerinin sektöre sunduğu katma değerlere vakıf olabilme, seyahat acentelerinin sınıflandırmasını yapabilme seyahat acentalarının kendi içlerinde ki farklılıklarını ve sunmuş oldukları hizmetlere göre sınıflandırılmasını yapabilme, turizm sektörünün bilişenlerini anlama ve aralarında ki bağı ve iletişimi anlayabilme, turizm ürününün, son tüketiciye sunulması esnasında geçirdiği evreleri tanıma ve anlayabilme, turizm pazarlama ağın bilme ve kavrayabilme, turizm pazarlama bileşenlerini bilme ve tanıyabilme, paket tur hazırlaya bilme ve paket tur hakkında bilgi sahibi olabilme.

SBT 305 REKREASYON ve ANİMASYON                                                             AKTS:3                Seçmeli

Zaman ve boş zaman kavramları, boş zaman ve rekreasyon kavramları, rekreasyonun çeşitli alanlarla ilişkisi, zaman eğitimi, boş zamanın değerlendirilmesi, boş zaman ve oyun kuramları, aktif tatiller, eğlence ve dinlence yönetimi, eğlencede liderlik, animasyon kavramı, eğlence aktivitelerinin programlanması, eğlence aktivitelerinin programlanması, rekreasyon-animasyon planlama ilkeleri, rekreaktif alanlarda planlama ve yönetim, rekreaktif alanlarda personel eğitimi ve boş zaman planlaması, boş zaman değerlendirmenin sosyolojik açıdan değerlendirilmesi, boş zaman değerlendirmesi ile ilgili örnekler, animasyon ile ilgili örnekler.

 

SBT 317 KONUKLA İLETİŞİM                                                                              AKTS:3                  Seçmeli

İletişim ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma, iletişimin işlevi, amacı ve uygulanması konusunda bilgi sahibi olma, iletişim çeşitlerini bilme ve uygulayabilme, dinlemenin iletişimdeki önemini anlama ve uygulayabilme, iletişim engellerini kavrama ve çözme becerisini kavrayabilme sözlü, sözsüz (beden dili) ve yazılı, görsel ve elektronik iletişim becerileri geliştirebilme, örgütsel iletişimle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma, örgütsel iletişim türleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olma.

 

4.YARIYIL BAHAR DÖNEMİ

 

SBT 302 KONGRE ve SEMİNER ORGANİZASYONU                                             AKTS:5                Zorunlu

Toplantı çeşitleri ve özelliklerini kavrayabilme, Toplantı ve Kongre düzenleyicilerini kavrayabilme, Toplantı Planlaması ve yönetimini açıklayabilme, Toplantı Bütçelerinin Planlanması ve Kontrolünü kavrayabilme, Toplantı Yönetiminde iletişim ve iletişim araçlarının önemini kavrayabilme, Yiyecek içecek ve Banket hizmetlerini açıklayabilme, Toplantı Sektörünün Geleceği ve Eğilimleri yorumlayabilme, Fuar organizasyonlarını kavrayabilme, Ortaya çıkabilecek sorunları analiz edip, çözüm üretebilme becerisi.

 

SBT 304 MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ                                                               AKTS :4           Zorunlu

Mutfak Tanımı, çeşitleri ve tarihsel gelişimini kavrayabilme, mutfak hizmetlerinin
yönetimi, organizasyonu, görev tanımları ve verim, mutfak hizmetlerinde görev alan personelin sınıflandırması ve özellikler, mutfak organizasyonunu öğrenmek,  mutfakta görev alan elemanların özelliklerini ve görevlerini öğrenmek hijyen ve gıda güvenlik sistemlerini kavramak, mönü planlama ve besin maddelerini tanımak, uluslararası mutfak standartlarında pişirme usulleri hakkında bilgi sahibi olmak, mutfak maliyetlerini kavramak.

 

 

 

 

SBT 306 MESLEKİ YABANCI DİL II                                                                                  AKTS :4            Zorunlu

İş başvurusu yapabilme ve CV oluşturabilme, işle ilgili İngilizce verilen talimatları kavrayabilme, yabancı dilde telefon görüşmeleri yapabilme, sorunlu telefon rezervasyonları alabilme, müşterilerle ve işletmelerle uluslararası yazışma yapabilme ve yazılı iletişim kurabilme, rezervasyon işlemlerini İngilizce olarak yapabilme, yabancı dilde sözlü iletişim kurabilme, resepsiyona şikâyette bulunan müşterilerle İngilizce iletişim kurabilme, müşteri ödemeleriyle İngilizce olarak ilgilenebilme.

SBT 308 TURİZM ve ÇEVRE                                                                                               AKTS :4            Zorunlu

Pazarlama ve ilgili terimleri kavrayabilme, pazarlama bileşenlerini açıklayabilme, tüketim pazarlamasını kavrayabilme, satış ve pazarlama ilişkisini yorumlayabilme, satış ve tanıtım planlaması becerisi edinme, tanıtım ve satış ile ilgili örnekler verebilme, turizm tanıtımında ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirebilme, tanıtım ile ilgili yeni projeksiyonlar üretebilme.

SBT 310 BESLENME İLKELERİ ve MENÜ PLANLAMA                                                  AKTS :4            Zorunlu

Beslenmeyi tanımlayabilme, yeterli ve dengeli beslenmeyi açıklayabilme, besin ve besin öğelerini gruplandırarak örneklerle açıklayabilme,  besin öğelerinin vücudumuzdaki işlevlerini açıklayabilme,  besin öğelerinin kaynaklarını ve besinlerdeki miktarlarını açıklayabilme, besin öğelerinin günlük gereksinimlerini bilme ve alınması gereken miktarları hesaplayabilme,  besinlerin enerji değerlerini hesaplayabilme,  besin öğelerini sınıflandırabilme. Menü planlamak, menü maliyeti hesaplamak, menü kartı hazırlamak, içecek menüleri oluşturmak, porsiyon maliyetlerini hesaplamak, satış fiyatını oluşturmak, özel menüleri oluşturmak, yemekleri reçeteleri oluşturmak.

 

SBT 312 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ                                                                                                        AKTS:3             Seçmeli

İlk yardım tedbirlerini almak, çalışma emniyetini sağlamak.

 

SBT 314 İNSAN KAYNAKLARI                                                                                                                          AKTS:3                  Seçmeli

 

İnsan kaynakları fonksiyonlarının işleyişi ile ilgili yeterli bilgi edinebilme, insan kaynakları fonksiyonları arasındaki etkileşimin kavranması, insan kaynakları fonksiyonları ile ilgili uygulama örnekleri ile edinilen bilgilerin pratiğe aktarılmasının kolaylaştırılması.

 

SBT 322 GÜNCEL TURİZM SORUNLARI                                                                    AKTS :3                   Seçmeli

Turizmde güncel sorunları açıklayabilme, turizmde güncel sorunları kavrayabilme, krizlerin turizm üzerindeki etkilerini yorumlayabilme, turizmde tüketici sorunlarını açıklayabilme, turizmde tanıtım sorunlarını yorumlayabilme, turizm planlamasını yorumlayabilme, turizmde yeni sistemleri öğrenebilme, ortaya çıkan sorunlara çözüm getirebilme becerisi kazanma.

Türkçe