Diller

Ders Listesi

 

 

 

 

 

KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

YEREL YÖNETİMER PROGRAMI

 

 

 

 

 

 

 

ELAZIĞ

HAZİRAN, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kurum Hakkında Bilgiler

            *İletişim Bilgileri

Görevi

Ünvanı, Adı ve Soyadı

E-Posta Adresi

Telefon

Bölüm Başkanı

Okt. Ziya Kıvanç Kıraç

kkirac@firat.edu.tr

04242370000-6592

Öğrenci İşleri

Şef Tezcan Okan

tokan@firat.edu.tr

04242370000-6562

 

 

 

 

           

 

*Tarihsel Gelişimi

Yüksekokulumuz, 1986-87 Eğitim Öğretim yılında Elazığ Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ve “Turizm ve Otelcilik” programları ile hizmete başlamıştır. Daha sonraları Elazığ Meslek Yüksekokulu Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye ayrılmış ve 1990 tarihinden itibaren yüksekokulumuz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ismiyle eğitim-öğretim hizmetlerine devam etmektedir. 1994 yılında “İşletmecilik” ve “Mahalli İdareler” programları açılmış, 2002 yılında ise bu programların isimleri “İşletme Yönetimi” ve “Yerel Yönetimler” Programı olarak değiştirilmiştir. 2009 yılı itibarı ile her iki program Yönetim ve Organizasyon Bölümüne dahil edilmiştir.

           

*Mevcut Durum

                        a)Öğrenci

yönetim ve organisazyon-1.jpg

yönetim ve organisazyon-2.jpg

 

Şekil  Programınıza ait  5 yıllık dönemine ait toplam öğrenci sayısı

(TÖS: Toplam Öğrenci Sayısı)

 

            Ayrıca, 2016 -2017 eğitim öğretim yılı Programımıza kayıtlı olan öğrenci sayısı ise aşağıdaki tabloda detaylı sunulmuştur.

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PR.

                                                         Erkek                                   Kız                                Genel Toplam

İkinci Öğretim

99

77

176

Örgün Öğretim

99

89

188

Genel Toplam

197

167

364

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ YEREL YÖNETİMLER PR.

                                                    Erkek                                   Kız                          Genel Toplam

İkinci Öğretim

68

31

99

Örgün Öğretim

51

65

116

Genel Toplam

119

96

215

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ BÖLÜM TOPLAMI

                                                         Erkek                                   Kız                                Genel Toplam

İkinci Öğretim

167

108

275

Örgün Öğretim

150

154

304

Genel Toplam

317

262

579

 

 

            b)Personel

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Okutman

Uzman

Araştırma Görevlisi

Öğretim Görevlisi

-

--

-

1

-

-

3

           

c) Altyapı

Bölümümüz Sosyal Bilimler MYO binasında bulunan, 4 Amfi, 12 derslik, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 kütüphaneden ortak yararlanmaktadır ayrıca okul bünyesinde 1 adet kafeterya bulunmaktadır.

 

 

 

 

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon

Dünyada ve Türkiye'de gerek küreselleşme, gerekse Avrupa Birliği süreci paralelinde “yeni yönetim teknikleri” ve "yerelleşme" eğilimleri sonucu Türkiye'de kamu yönetimi ve özel sektörün yetişmiş ara eleman ihtiyaçlarına cevap vermek esastır.

Vizyon

Uluslararası standartlara sahip, AB uyum sürecinde yeterli profile sahip, çağdaş, çevreci, yenilikçi, girişimci, kamu ve özel sektörün tercih ettiği nitelikli elemanlar yetiştiren ve mensubu olmaktan gurur duyulan öncü bir bölüm olmak.

 

Temel Değerler

-Yeniliçilik ve Yaratıcılık

-Katılımcılık

-Bireysel ve Toplumsal değerlere saygı

-Hesap verebilirlik

-Adalet ve Liyakat

-Çevreye duyarlılık

 

Hedefler

Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen  meslek elemanları yetiştirmektir.

Eğitim – Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Bölümümüz bünyesinde İşletme Yönetimi ve Yerel Yönetimler programları hizmet vermektedir.

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Okul bünyesinde 1 adet kütüphane bulunmaktadır.

Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz

Okul bünyesinde bir adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Yeni sektörel gelişmeler ışığında bölüm kurulu senede bir kez değerlendirme yapmaktadır.

 

 

 

B.Kalite Güvencesi Sistemi

a. Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini nasıl belirlemekte, izlemekte ve iyileştirmektedir?

Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Fırat üniversitesinin belirlediği misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda Bölüm Başkanın koordinatörlüğünde Bölüm kurulu üyeleriyle birlikte belirlemektedir

b. Kurum, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl bir strateji izlemektedir?

Yönetim ve Organizasyon Bölümü, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için eğitim-öğretim yılı başında bölüm kurulu toplanarak yıl içerisinde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yapılması gerekenler görüşülüp; yılsonunda yapılan değerlendirmelere göre imkân dâhilinde önlemler alınır.

c. Kurumun Kalite Komisyonu üyeleri nasıl belirlenmiştir ve kimlerden oluşmaktadır?

Sosyal Bilimler MYO müdürü tarafından belirlenmiş olup, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Kalite Komisyonu üyeleri Bölüm Başkanı ve Bölüm öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

d. Kurumun kalite komisyonunun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları nedir? Komisyon, kalite güvencesi sürecini nasıl işletmektedir?

Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönetmeliği Madde 10.’da belirtilen verilerin derlenmesi ve birim raporlarının hazırlanması gibi görevleri çalışma takvimine uygun bir şekilde yürütür.

e. İçpaydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dışpaydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri nasıl sağlanmaktadır?

İç ve dış paydaşların kalite güvence sistemine katılımı ve katkı vermeleri Paydaş analizleri ile sağlanmaktadır. İç Paydaşlar; kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan içindeki kişi, grup veya kuruluşlardır (Yöneticiler, akademik ve idari personel, öğrenciler gibi). Dış Paydaşlar ise, kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen alan dışındaki kişi, grup veya kurumlardır ( Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları gibi).

İç paydaşlar olarak öğrenciler ile akademik ve idari personele memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Öğrencilere uygulanan anketler vasıtasıyla, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinden memnuniyetleri araştırılmaktadır. Elde edilen verilere çeşitli nicel karar yöntemleri uygulanarak eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili potansiyel olumsuzluk kaynakları tespit edilmekte ve eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi için üniversite yöneticilerine bilimsel destek sağlanmaktadır. Akademik ve idari personel anketleri ile de akademik verimliliğin önündeki engelleri kaldırmaya ve çalışma verimini artırmaya yönelik tedbirler belirlenmektedir.

 

C. Eğitim ve Öğretim

            Programların Tasarımı ve Onayı

·         Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın (eğitim programının) tasarımında  iç ve dışpaydaş  katkıları nasıl ve ne seviyede gerçekleşmektedir?

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak kamu ve özel sektöre uzmanlaşmış eleman yetiştirme amacında olan bölümümüz alanındaki güncel değişimleri takip etmekte iç paydaşlarıyla değerlendirmektedir. Müfredat yeniliklere göre güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca uygulamaya yönelik olarak dış paydaşlardan yararlanma hedeflenmektedir.

·         Programların yeterlilikleri (mezun bilgi, beceri ve yetkinlikleri) nasıl belirlenmektedir?

Programların yeterlilikleri (mezun bilgileri, beceri ve yetkinlikleri) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ölçütleri, Bologna süreci ve mezun öğrenciler ile bu öğrencilerimizin çalıştığı işyerlerinden alınan geri beslemelerle belirlenmektedir. Bu araçlarla, programlara kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim hizmeti alan öğrencilerin tercih ettikleri program çerçevesinde teorik ve pratik kazanımlarını etkin bir biçimde mesleki çalışmalarına yansıtabilecek yetenek, bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. Eğitim programlarının yeterlikleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Öğretmen Yeterlikleri ile uyumlu olacak şekilde ilgili programların özellikleri, toplumsal ve mesleki beklentiler, öğrenci özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

·         Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmakta mıdır?

Evet. Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumu göz önünde bulundurulmaktadır.

 

·         Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmakta mıdır?

Evet. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme yapılmaktadır. Bunun için müfredat, derslerin işlenişi ve program çıktıları dikkate alınarak uyumlu bir süreç planlanmaktadır. Programların yeterlilikleriyle ders öğrenme çıktıları arasında ilişkilendirme Bologna kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir

·         Kurumda programların onaylanma süreci nasıl gerçekleştirilmektedir?

Açılması planlanan bir programın hazırlık süreci (dosya hazırlanması ve program teklifi), ilgili alanda uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan dosya, ilgili birimin yetkili kurulunda görüşülerek, Rektörlük Makamına iletilir. Rektörlük Makamı incelenmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak üzere dosyayı Üniversite Eğitim Komisyonuna sevk eder. Komisyon incelemesinden sonra dosya Üniversite Senatosu’na sunulur. Senatonun onayını takiben Rektörlük dosyayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı sonunda program açılmış olur.

 

·         Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte midir?

Programların eğitim amaçları ve kazanımları başta olmak üzere programlara ilişkin detaylı bilgiler(programın başvuru koşulları, amacı, önemi, kazanımları, mezuniyet durumu, müfredatı, derslerin işlenişi, ders materyalleri, videolar, etkileşimli materyaller vb.) internet sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

 

 

 

Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

 

·         Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri  (AKTS)  belirlenmekte midir?

Programlarda yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS), programı hazırlayan birim tarafından belirlenmekte ve bu bilgilerin Bologna kriterlerine uygunluğu Üniversite Eğitim Komisyonu tarafından denetlenmektedir.

·         Öğrencilerin yurt için ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dahil edilmekte midir?

Uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmiş olup toplam iş yüküne dahil edilmektedir.

 

 

 

·         Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları nasıl teşvik edilmektedir)

       Programların yürütülmesinde öğrencilerin aktif rol almaları; ödev sunumları ve staj sunumları, sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklerle sağlanmaktadır. Staj öğrencilerimizin bilgiyi uygulayarak ve yaşayarak öğrenmektedirler.

 

·         Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY) hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmakta mıdır?

Evet. Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BÖDY), hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Not değerlendirme süreci bağıl değerlendirme sistemi esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim programlarında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda farklı ölçme yöntemleri kullanılmaktadır. Dersler ile stajlarda uygulanan ölçme sistemleri aşağıda belirtilmiştir:

-         Klasik yazılı sınav

-         Sözlü sınavlar

-         Mini sınavlar

-         Çoktan seçmeli sınavlar

-         Doğru/yanlış testleri

-      Sunum yapma Pratik sınavlar

 

·         Doğru, adil ve tutarlı şekilde değerlendirmeyi güvence altına almak için nasıl bir yöntem (sınavların / notlandırmanın / derslerin tamamlanmasının /mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) izlenmektedir?

Bütün derslerin haftalık konuları, sınav şekli ve sayısı, ara sınav, yıl sonu sınavı, ödev, rapor vb. etkinliklerin başarı notuna katkıları dönem başında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilere ilan edilmektedir. Dersin sorumlu öğretim elemanı, sınavlara ilişkin cevap anahtarlarını ve bu cevaplara ait puanlamaları duyurmakta ve yasal süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmektedir.

 

·         Öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler var mıdır?

Evet. “FÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde öğrencinin devamını veya sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler vardır.

(https://yeni.firat.edu.tr/sites/default/files/Egitim%20Ogretim%20Yonetmeligi%202013.pdf

 

·         Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler var mıdır?

Üniversitemiz programlarına kayıtlı, engelli öğrencilerin talebine bağlı olarak okuyucu ve işaretleyici görevlendirilmektedir. Ortopedik engeli bulunan öğrencilere rampalı, asansörlü veya binaların giriş katları sınav yeri olarak tahsis edilmektedir. Uluslararası öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini koordine etmek amacıyla Rektörlüğümüzce kurulan Uluslararası Öğrenci Ofisi, başvuru işlemlerinden mezuniyetlerine kadar geçen sürecin tamamında uluslararası öğrencilere rehberlik hizmeti sunmaktadır.

 

            Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma

·         Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta mıdır?

Evet. Öğrencinin kabulü ile ilgili tüm süreçlerde açık ve tutarlı kriterler uygulanmakta olup; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonuçları çerçevesinde tercih ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretim Kurulunun Yatay Geçiş kriterleri çerçevesinde kurum içi ve kurum dışı Yatay Geçiş yoluyla öğrenci alımı yapılmakta ve ÖSYM puanı ile geçiş kriterleri uygulanmaktadır.

·         Yeni öğrencilerin kuruma / programa uyumlarının sağlanması için nasıl bir yöntem izlenmektedir?

Yeni öğrencilerin kuruma/programa uyum sağlamaları için eğitim-öğretim yılı başında bölüm ve programlar kendi içinde tanışma, danışman hoca destek toplantıları yapılmaktadır

·         Başarı öğrencinin kuruma / programa kazandırılması ve/veya öğrencinin programdaki akademik başarısı nasıl teşvik edilmekte ve/veya ödüllendirilmektedir?

Öğrencinin başarısı teşvik edilmektedir. Her dönem sonunda öğrencilerin başarı düzeyi, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO) ile belirlenir. Başarılı öğrenciler arasından, Onur ve Yüksek Onur öğrencileri olanlar (AGNO, 3.00-3.49 arasında olanlara Onur öğrencileri, 3.50-4.00 arasında olanlara Yüksek Onur öğrenciler) öğrenim durum belgesinde belirtilmektedir.

·         Öğrencilere yönelik akademik danışmanlık hizmetleri ne kadar etkin şekilde sunulmakta ve akademik gelişmeleri izlenmektedir?

Akademik Danışmanlık hizmetleri, öğrencilerimize eğitim-öğretim süreçlerinde kolaylık sağlamak üzere etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Birimler tarafından görevlendirilen danışmanlar; öğrencinin ders kayıtlarını yönlendirir, derslerdeki başarı durumunu izler, karşılaştığı problemlerin çözümü için yardımcı olmaya çalışır. Danışmanlar bu görevlerini, öğrencilerin eğitim öğretime başlamalarından itibaren öğrenciler mezun oluncaya kadar sürdürür.

 

·         Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi  tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenleme bulunmakta mıdır?

Evet. Öğrenci hareketliliğini teşvik etmek üzere ders ve kredi tanınması, diploma denkliği gibi konularda gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimiz uluslararası öğrenci değişim programlarına dahil olmaktadırlar. Öğrenciler danışmanları tarafından Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına teşvik edilmekte ve farklı eğitim kurumlarında (ulusal ve uluslararası) eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu programlara katılan öğrencilerin, dış ülkede aldıkları ve eşdeğer sayılan dersler, birim İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve yetkili kurulların onayından sonra transkript’lerinde orijinal isimleri ile yer almaktadır.

 

Eğitim – Öğretim Kadrosu

·         Eğitim – Öğretim sürecini etkin şekilde yürütebilmek üzere yeterli sayıda ve nitelikte akademik kadrosu bulunmakta mıdır?

Yeterli sayıda akademik kadromuz bulunmamaktadır.

·         Eğitim – öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler nasıl yürütülmektedir?

Eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler, 2547 sayılı Kanun kapsamında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamda, anabilim dallarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni kadro ve kadroda yükseltme talepleri alınmakta, talepler Dekanlıklar ve Rektörlükçe ilgili kurullarda görüşülmektedir. Basın yolu ile web sayfasında duyurulardan sonra; öğretim yardımcıları için gerekli şartları sağlayanların (diploma notu, ALES ve YDS notu gibi) durumları/dosyaları incelenmekte ve yazılı-sözlü sınav sonrasında göreve atanmaktadır. Öğretim Üyesi atamaları, “FÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” hükümleri çerçevesinde ve yetkili kurulların kararına göre yapılmaktadır (https://yeni.firat.edu.tr/content/atanma-ilkeleri-2014).

 

·         Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usülleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Görevlendirmeler, Bölüm Başkanlıklarının teklifi, Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Rektörlük Makamının olurları ile yapılmaktadır.

 

·         Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri  (çalışma alanı / akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi nasıl güvence altına alınmaktadır?

Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri(çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi, öncelikle Bölüm Başkanı ve Bölüm Kurul üyelerinin sorumluluğunda güvence altına alınmaktadır.

 

·         Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için ne gibi olanaklar sunulmaktadır?

Yeterli akademik personel bulunmadığından gerçekleştirilememektedir.

·         Eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performanslarının izlenmesi ve ödüllendirilmesine yönelik mekanizmalar mevcut mudur?

Hayır.

·         Kurum, eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun, nicelik ve nitelik sürdürebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

Eğitim bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak eğitim-öğretim kadrosunun nitelik yönünden gelişimi güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu kapsamda nicelik yönüyle de konu ele alınarak yeterli sayıda öğretim üyesi kadrosu oluşturulması hedeflenmekte ve buna göre gerekli talep ve girişimlerde bulunulmaktadır.

 

 

Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

·         Kurum, eğitim-öğretimin etkinliğini arttıracak öğrenme ortamlarını (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu,programın özelliğine göre atölye, klinik, laboratuvar, tarım alanları, müze, sergi alanı, bireysel çalışma alanı, vb.) yeterli ve uygun donanıma sahip olacak şekilde sağlamakta mıdır?

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan eğitim öğretim birimleri diğer bölümlerle ortak kullanım alanı olduğundan imkân dâhilinde kullanılmaktadır.

·         Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte midir? Kurumda  ne tür teknolojiler kullanılmaktadır?

Bölümümüzde eğitim-öğretim süreci boyunca yeni teknolojilerin kullanımı amacıyla online süreçler planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu sebeple mevcut teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bu yeni gelişmelerin yaygınlaştırılması için çaba sarf edilmektedir. Mevcut birimlerindeki çoğu dersliklerde öğretim üyelerinin derslerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için gereken teknolojik ve fiziksel altyapı bulunmakla birlikte bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının kullanımı teşvik edilmektedir.

 

·         Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik ne tür destekler sağlanmaktadır?

Katılımcı yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim- öğretimde bulunmak ve ülke düzeyinde yerel ve yerinden yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak hedefiyle kurulmuş olup, eğitim süresince öğrencilere temel ekonomi, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil, bilgisayar  derslerinin yanı sıra kentleşme, siyaset bilimi, yerel yönetimler, işletme, girişimcilik gibi mesleğe yönelik dersler de verilmektedir.  Bilgisayar laboratuvarı ve projeksiyonlu sınıflarda işlenen derslerde teorik ve güncel konular bir arada işlenirken alınan bu eğitim belediyelerde, il özel idarelerinde, valiliklerde ve kaymakamlıklarda işletme yönetimi öğrencileri içinse şirketlerde  yapılan stajlarla pratik olarak da desteklenmektedir. Eğitim süresi içinde yerel kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri, özel sektör temsilcileri ve yerel firma yöneticilerince verilen seminerler ve bu kurumlara yapılan  ziyaretler öğrencilerin alanlarında gelişimine yardımcı olmaktadır.

·         Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren programlar için kurum dışı destek bileşenleri nasıl sağlanmaktadır?

      Öğrencilerimizin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerine yönelik olarak Birimlerimizde staj komisyonları oluşturulmuş olup, öğrencilerimiz bu komisyonlar tarafından yönlendirilmektedir.

 

·         Öğrencilere psikolojik rehberlik, sağlık hizmeti vb. destek hizmetleri sunulmakta mıdır?

Üniversitenin bu konularla ilgili genel hizmetlerden yararlanmaktadır.

·         Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, spor alanları, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcut mudur?

Evet.

·         Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ne ölçüde desteklenmektedir?

Öğrenci gelişimine yönelik Üniversitemiz tarafından sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmekte; konferans, panel, kariyer günleri, geziler, kongre gibi etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri düzenlenmekte ve desteklenmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci Kulüpleri aracılığında faaliyetler düzenlenmektedir.

·         Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkanları ile öğrenci desteğini nasıl sağlamaktadır?

Üniversitede ve Bölümümüzde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini sağlıklı, engelsiz, bağımsız, sosyal ve başarılı bir şekilde tamamlamaları için gerekli tedbirler alınmaktadır.

·         Sunulan hizmetlerin/desteklerin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

Eğitim-öğretim süreci boyunca Bölümümüz tarafından geri bildirim almaya yönelik akademik, idari personel ve öğrenciyle iletişim kurulmaktadır

 

           

Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

 

·         İç paydaşların (öğrenciler ve çalışanlar) ile dış paydaşların (işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar vb.) sürece katılımı sağlanarak programın gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Bölümümüzde akredite olan programın revize edilmesi, süreçte yer alan iç ve dış paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, işveren, iş dünyası ve meslek örgütü temsilcileri, mezunlar, vb.)sürece katılımı sağlanarak, paydaşlardan sağlanan geri bildirimlerle gerçekleşmektedir.

 

·         Gözden geçirme faaliyetleri ne sıklıkta, nasıl ve kimler tarafından yapılmaktadır? Katkı veren paydaşlar nasıl belirlenmektedir? Bu paydaşlar karar verme sürecinin hangi aşamalarına katılabilmektedir?

Gözden geçirme faaliyetleri, akredite olan Programımızda program koordinatörü ile bu amaçla program bünyesinde kurulan diğer komisyon marifeti ile yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilmektedir.

 

·         Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için nasıl kullanılmaktadır?

Değerlendirme sonuçları, öğrencinin başarı düzeyi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için öğrenci ve iç paydaşların geri dönüşleri esas alınmaktadır.

·         Programların eğitim amaçlarına ilişkin hedeflerine ulaştığını; öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğini nasıl izlemekte ve ölçmektedir?

Ölçme ve değerlendirme yapılmamaktadır.

·         Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ilişkin taahhütleri nasıl güvence altına alınmaktadır?

·         Ölçme ve değerlendirme henüz yapılamadığından önümüzdeki süreçlerde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

 

 

 

 

 

Ç. Araştırma ve Geliştirme

         Araştırma  Stratejisi ve Hedefleri

·         Kurumun araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedeflerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini  belirlenmiş midir?

·         Kurumun araştırma stratejisi ve hedefleri nelerdir?  Bu hedefler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?

·         Kurumun araştırma stratejisi bütünsel ve çok boyutlu olarak mı ya da tek bir araştırma alanına yönelik olarak mı ele alınmıştır? Kurumun temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya bakışı nasıldır?

·         Kurum, araştırmada öncelikli alanları ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmakta mıdır? Araştırmada öncelikli alanlarında  UYGAR merkezleri var mı? Varsa bu merkezlerin hedefleri belirlenmiş, çıktıları izlenmekte ve değerlendirilmekte midir?

·         Araştırmada öncelikli alanları ile ilgili, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, bilimsel ve / veya sektörel toplantılar düzenlemekte midir?

·         Kurumun araştırma faaliyetleri ve diğer akademik faaliyetleri (eğitim-öğretim, topluma hizmet) arasında nasıl bir etkileşim bulunmaktadır? Buna yönelik bir stratejisi var mıdır?

·         Kurum, araştırma stratejisinin bir parçası olarak kurumlar arası araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu tür araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?

·         Kurum, araştırma stratejisi olarak disiplinler arası ve/veya çok disiplinli araştırma faaliyetlerini desteklemekte midir? Bu araştırmalara uygun platformlar geliştirmekte midir? Ve bu tür araştırmaların çıktılarını nasıl izlemekte ve değerlendirmektedir?

·         Kurum, yerel / bölgesel /ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında nasıl bir bağ kurmaktadır?

·         Yapılan araştırmaların bölgesel/ ulusal açıdan değerlendirildiğinde ekonomik ve sosyo – kültürel katkısı var mıdır? Nasıl teşvik edilmektedir?

·         Kurumun, araştırmada etik değerleri benimsetme ile ilgili girişimleri (Etik Komisyonu, İntihali önlemeye yönelik yazılımlar, vs.) var mıdır?

·         Araştırmaların çıktıları (proje raporu, yayın, patent vb.) ödüllendirilmekte midir?

·         Araştırma fırsatları ile ilgili kurum içi gerekli bilgi paylaşımı yapılmakta mıdır?

·         Verilen doktora derecelerin çeşitliliği ve doktora öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak işe başlama oranları takip ediliyor mu? Kurum tarafından verilen doktora derecesi ile akademik ortamda iş bulan öğrencilerin oranı nedir?

·         Kurum, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için fiziki / teknik altyapının ve mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikalara sahip midir?

·         Kurum, öncelikleri kapsamındaki araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

 

Araştırma Kaynakları

 

·         Kurumun fiziki / teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için ve yeterli midir?

·         Kurum içi kaynakların araştırma faaliyetlerine tahsisine yönelik açık kriterler mevcut  mudur? Bu kriterler nasıl belirlenmekte ve hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?

·         Araştırma faaliyetlerine kurum içi kaynak tahsisine yönelik öncelikler mevcut ise ne tür parametler (kurumun araştırma öncelikleri ile uyum, çok ortaklı / disiplinli araştırmalar, kurumlar arası ve /veya uluslararası ortaklıklar, lisansüstü çalışmalar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme,çıktı / performans vb.) dikkate alınmaktadır?

·         Kurum, kaynakların etkin / verimli kullanımını sağlamak ve ilave kaynak temin edebilmek için iç/dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışından kaynak teminini nasıl teşvik etmekte ve desteklemektedir?

·         Kurum dışından sağlanan mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterli midir?

·         Kurum, araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için ne tür destekler (Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun gereklerini yerine getirme, lisanlı yazılım kullanımı) sunmaktadır?

·         Kurum, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan kaynakların (fiziki / teknik altyapı, mali kaynaklar) sürdürülebilirliğini nasıl sağlamaktadır?

            Araştırma Kadrosu

·         Kurum, işe alınan / atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını nasıl güvence altına almaktadır?

·         Araştırma kadrosunun yetkinliği nasıl ölçülmekte ve değerlendirilmektedir?

·         Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için ne gibi imkanlar sunulmaktadır?

·         Atama ve yükseltme sürecinde araştırma performansını nasıl değerlendirmektedir?

·         Araştırma bileşeni kapsamındaki hedeflere ulaşmayı sağlayacak araştırma kadrosunun, nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilirliğini nasıl güvence altına almaktadır?

            Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

·         Kurumun araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve değerlendirilmekte midir?

·         Araştırma değerlendirilmesinde, Doktora programlarına yönelik bilgiler  ……….

·         Bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkıları

·         Kurumun  mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumu ve bu hedeflerin sağlanmasına katkısı kalite göstergesi olarak değerlendirilmekte ve izlenmekte midir?

·         Araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik mekanizma mevcut mudur?

·         Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini nasıl gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini nasıl gerçekleştirmektedir?

 

D.Yönetim Sistemi

            Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

·         Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmakta mıdır?

·         Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini nasıl yönetmektedir?

·         İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeyde uygulamaktadır?

            Kaynakların Yönetimi

·         İnsan kaynaklarının yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

·         İdari ve destek hizmetleri sunun birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere nasıl bir sistem kullanılmaktadır?

·         Mali kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

·         Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi nasıl ve ne kadar etkin olarak gerçekleştirilmektedir?

           

            Bilgi Yönetim Sistemi

·         Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere nasıl bir bilgi yönetim sistemi kullanılmaktadır?

·         Kullanılan bilgi yönetim sistemi, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (öğrencilerin; demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb.) kapsamaktadır?

·         Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak hangi konuları (araştırma kadrosunun; ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği, aldığı patentler, sanat eserleri vb.) kapsamaktadır?

·         Mezunlara yönelik olarak hangi konuları (mezunların; istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri vb.) kapsamaktadır?

·         Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler nasıl ve hangi sıklıkta toplanmaktadır?

·         Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması) nasıl sağlanmaktadır?

            Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

·         Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiş midir?

·         Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

            Kamuoyunu Bilgilendirme

·         Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmakta mıdır?

·         Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenirliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

 

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

 

·         Kurum, kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkan tanıyacak şekilde tasarlamış mıdır?

·         Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş politikası var mıdır?

 

 

E. Sonuç ve Değerlendirme

 

E.1. Güçlü Yönler

E.2. Zayıf Yönler

E.3. Fırsatlar

E.4. İyileştirmeye Açık Yönler

 

 

EKLER :

EK-1 : Hedefler

EK-2 : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ……………….Programı Paydaş Listesi

EK-3 : Aktif Öğrenci Sayıları

 

 

 

 

 

 

 

EK - : Hedefler

HEDEFLER

FAALİYETLER

 

 

 

 

Hedef  1.1

Faaliyet 1.1.1.

 

 

Faaliyet 1.1.2.

 

 

Faaliyet 1.1.3.

 

 

 

 

Hedef  1.2

 

Faaliyet 1.2.1.

 

 

Faaliyet 1.2.2.

 

 

Faaliyet 1.2.3.

 

 

 

 

 

 

Hedef  1.3

Faaliyet 1.3.1.

 

 

Faaliyet 1.3.2.

 

 

Faaliyet 1.3.3.

 

 

 

 

Hedef  1.4

 

Faaliyet 1.4.1.

 

 

Faaliyet 1.4.2.

 

 

Faaliyet 1.4.3.

 

 

 

Varsa devam eder….

 

 

 

 

 

EK - : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ………………………………….Bölümü Paydaş Listesi

 

 

Paydaşlar

Paydaş

Durumu

Hizmet

Alanlar

 

Çalışanlar

 

Temel

Ortak

 

Stratejik

Ortak

 

Etkisi

 

Önemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tümü : *                                 Bazıları : 0

 

EK – 3 : Aktif Öğrenci Sayıları

 

Bölüm

Program

Öğrenci Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

1. YARIYIL

SBİ 101: İŞLETME 1:  (3-0)                                                                                               AKTS: 6    Zorunlu

İşletmecilik biliminde kullanılan kavramlar, işletme türlerinin çeşitleri, sınıflandırılması, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi, işletmecilikteki temel ilkeler, kuruluş, kapasite türleri, yönetim organizasyon ve işlevi, pazarlama, muhasebe, halkla ilişkiler, reklam gibi konuların işlenmesi.

SBİ 103: GENEL MUHASEBE 1: (3-0)                                                                               AKTS: 6    Zorunlu

Muhasebenin tanımı, işlevleri, tarafları, bilanço ve hesap kavramları, tek düzen muhasebe sistemleri, muhasebede kullanılan yasal kayıtlar, bilanço kullanımı, gelir tablosu hesapları.

SBİ 105: HUKUKA GİRİŞ:   (3-0)                                                                                         AKTS: 4   Zorunlu

Hukuk kavramı, sınıflandırılması, devletin hukuka bağlılığı, hakkın korunması ve alınması, kamulaştırma hukukunun kaynakları, hukuk devleti, sosyal hukuk devleti, hak, hakların doğması ve sona ermesi, borç, tasarruf, hakkın iyi kullanılması, kötüye kullanılması, alınması, şahıs kavramı, nişanlanma, evlenme, miras, mirasçılar.

SBİ 107: İKTİSATA GİRİŞ:  (3-0)                                                                                       AKTS: 4   Zorunlu

Ekonominin kurumları, kaynakların kıtlığı, arz talep, pazarlar, denge gibi mikroekonominin temel kavramları ile elastikiyet, müşteri tercihi, maliyetler, tam rekabet, monopol, oligopol gibi kavramların incelenmesi.

MAT 163: TEMEL MATEMATİK (3-0)                                                                              AKTS: 4     Zorunlu

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, “EKOK” ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları; oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları, reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi, denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler. Veri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri.

AİT 101: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I     (2-0)    AKTS: 2    Zorunlu

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından  Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları.

 

TRD 109: TÜRK DİLİ-I (2-0)                                                                  AKTS:2                                      Zorunlu

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi.

 

YDİ 101: YABANCI DİL-I       (2 0)                                                                                         AKTS: 2      Zorunlu

Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.)  içermektedir.

 

 

2. YARIYIL

SBİ 102: İŞLETME II: (3-0)                                                                                                  AKTS: 4        Zorunlu

İşletme yönetimi ile ilgili kavramların, uygulamaların, teorilerin incelenmesi.

SBİ 104: GENEL MUHASEBE II: (3-0)                                                                             AKTS: 6        Zorunlu

Muhasebede bilanço, gelir gider tablosu, envanter, amortisman, kapital ve özsermaye kaynakları gibi temel ilkeler.

SBİ 106: İSTATİSTİK   (2-2)                                                                                          AKTS: 4        Zorunlu

İstatistiğin tarihsel gelişimi, istatistiğin tanımı ve önemi, temel kavramlar, verilerin toplanması, verilerin sunumu ve yorumlanması, merkezi eğilim ölçüleri, dağılış ölçüleri,   basıklık ve çarpıklık katsayıları, kutu grafiği.  Olasılıkla ilgili temel kavramlar, tesadüfi değişken, tesadüfi değişkenin beklenen değeri ve  varyans.

ENF 111 BİLGİSAYAR  ( 1-2)                                                                                              AKTS: 4    Zorunlu

Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri.

 

AİT 102: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II    (2-0)                                           AKTS: 2    Zorunlu

Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye.

 

TRD 110: TÜRK DİLİ-II     (2-0)                                                                                         AKTS: 2     Zorunlu

Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri

 

YDİ 102:  YABANCI DİL-II       (2 0)                                                                                  AKTS:2   Zorunlu

Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.

 

SBİ108: HALKLA İLİŞKİLER :  (2-0)                                                                                     AKTS: 3    Seçmeli*

Halkla ilişkiler kavramı ile ilgili bilgi. Örgütleri tanıma ve tanıtma amaçlarını gerçekleştiren halkla ilişkiler etkinlik ilkelerini kavrayabilme. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan teknikleri uygulayabilme.

SBİ 110: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ   (2-0)                                                                     AKTS: 3      Seçmeli*

Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik Modeli, ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri.

SBİ 112: SEKTÖREL LOJİSTİK UYGULAMALARI    (2-0)                                                  AKTS: 3       Seçmeli*

Uluslararası lojistik uygulamalarının türleri ve kapsamı. Sanayi ve hizmet sektöründe lojistik uygulamaları.

SBİ 114: KAMU MALİYESİ:    (2-0)                                                                                      AKTS: 3      Seçmeli*

Özel Ekonomi ve Kamu Ekonomisi ile kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, üretim kararlarının alınması ve üretim gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması kamu gelirleri ve çeşitleri ile kamu gelirleri içinde en önemlisini teşkil eden vergi kavramı.

* 4 adet seçmeli dersten 2 tanesi seçilir.

 

3. YARIYIL

SBİ 201: FİNANSAL YÖNETİM  (3-0)                                                                                  AKTS: 4         Zorunlu

Finansmanla İlgili Temel Kavramlar ve Finansal Analiz Araçları (Oranlar) İşletme Sermayesi Yönetimi Yatırım (Sermaye) Bütçelemesi ve Yatırım Kararları, Kaynak Maliyeti.

SBİ 203: YÖNETİM VE ORGANİZASYON  (3-0)                                                                AKTS: 3         Zorunlu

Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Yönetim Teorisinin Gelişimi, Yönetim Fonksiyonları, Organizasyonların Kuruluş Şekli ve Yönetim Uygulamalarıyla İlgili Çeşitli Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi.

SBİ 205: PARA VE BANKA  (3-0)                                                                                        AKTS: 3         Zorunlu

Para, banka ve finansal piyasalar, Para piyasası, Sermaye piyasası, Türkiye’de finansal sistem ve bankacılık, Mevduat sigorta sistemleri.

SBİ 207: TİCARİ MATEMATİK  (3-0)                                                                                   AKTS: 3       Zorunlu

Günümüz iş dünyasında kullanılan ticari işlemler ile ilgili ortalama hesabı, oran orantı uygulamaları, yüzde faiz ve iskonto hesapları ile  amortisman uygulamaları gibi temel bilgiler ve kavramlar.

SBİ 209: TİCARET HUKUKU  (3-0)                                                                                        AKTS: 3       Zorunlu

Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukukunun kavramlarının uygulamasının incelenmesi.

 

SBİ 225: STAJ DEĞERLENDİRMESİ: (0-2)                                                                              AKTS: 8     Zorunlu

30 işgününü kapsayan staj süresince öğrenilen bilgilerin öğrenciler tarafından sunulması ve değerlendirilmesi.

SBİ 211: PAZARLAMA İLKELERİ: (2-1)                                                                                AKTS: 3     Seçmeli*

Modern pazarlama misyonunu oluşturabilme. Hedef pazarı belirleyebilme ve yeni mamul geliştirilmesinde izlenecek süreci kavrayabilme. Mamulün hayat seyrinde izlenecek pazarlama stratejilerini kavrayabilme. Fiyat, tutundurma ve da ğıtım kanallarını kavrayabilme. Pazarlama araştırmasını ve uluslararası pazarlamayı kavrayabilme.

SBİ 213: KREDİ İŞLEMLERİ : (2-0)                                                                                        AKTS: 3     Seçmeli*

Türk Bankacılık Sistemi ve temel büyüklükler Banka bilançosunun açıklanması. Kredi çeşitleri Nakit (ticari, bireysel), gayri nakit krediler Kaynağına göre, vadesine göre krediler, Kredilendirme süreci Mali analiz ve İstihbarat çalışmaları Kredi analizinin amaçları.

SBİ 215:DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ: (2-0)                                                                               AKTS: 3     Seçmeli*

Dış ticaretin tarihsel gelişimi, dış ticaret teorisi, ihracat pazarlaması, dış ticareti etkileyen uluslar arası çevresel faktörler, dış ticarette ödemeler, dış ticareti etkileyen sosyoekonomik, politik, psikolojik, ekonomik, finansal, yasal ve insan faktörleri.

SBİ 217: GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ: (2-0)                                         AKTS: 3    Seçmeli*

Küçük işletme açabilmek için gerekli prosedürler, endüstrilerin yapısı, üretim, fiyatlama, iş geliştirme, planlama, finansal sorunları çözme, organize etme, kuruluş yeri seçme, küçük işletmeler ile ilgili yasal düzenlemeler, personel seçimi, yönetim biçimleri, strateji geliştirme, iş geliştirme, büyüme, pazarlama, muhasebe, finans.

SBİ 219: İCRA VE İFLAS HUKUKU: (2-0)                                                                              AKTS: 3     Seçmeli*

İcra-iflas Hukuku'na giriş, icra teşkilatı, genel haciz yolu, ilamlı ve ilamsız icra, ödeme emri ve itiraz yolları, itirazın kaldırılması usülleri, menfi tespit ile istirdat davaları, haciz, haczedilemeyen mallar, ihtiyati haciz yolları, mal beyanı, istihkak davaları, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması safhası ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu.

SBİ 221: E-TİCARET: (2-0)                                                                                                     AKTS: 3     Seçmeli*

Elektronik isletmeye giriş. Eisletme teknolojileri Internet, güvenlik, ödeme ve mimari. Tüketici odaklı isletmecilik, şirket içi eisletme, bilişim tabanlı isletme. E isletmenin ekonomisi. E isletme stratejisi.

SBİ 223: PAKET PROGRAMLAR I: (2-0)                                                                              AKTS: 3     Seçmeli*

Kelime İşlemci Programı, Elektronik Tablolama Programı, Sunu Hazırlama Programı, Internet ve E-Posta Yönetimi.

SBİ 229: BANKA MUHASEBESİ: (2-0)                                                                                  AKTS: 3     Seçmeli*

Banka tek düzen hesap planı, Yatırım işlemleri, Mevduat, Sermaye, Faiz gelirleri, Fatura işlemleri Havale işlemleri.

SBİ 231: MALİYE SİSTEMİ ANALİZİ: (2-0)                                                                           AKTS: 3     Seçmeli*

Maliye politikası araçları, ekonomik büyüme ve gelir dağılımı üzerindeki etkileri. Vergi sistemi ile teşvik sistemlerinin etkileri.

SBİ 233: MESLEKİ YABANCI DİL I: (2-0)                                                                              AKTS: 3     Seçmeli*

İşletme Yönetimi alanında kullanılan İngilizce kavramlar. İngilizce Kelimeleri mesleki alanlarda kullanabilme.

SBİ 235: SATIŞ YÖNETİMİ: (2-0)                                                                                          AKTS: 3     Seçmeli*

Temel Kavramlar, Satış Gücünün Organizasyonu ve Satış Faaliyetleri, Satışçıların Seçimi, Eğitimi ve Ücretlendirilmesi, Satış Konuşması Süreci, Satışın Takibi ve Kontrolü.

* 11 adet seçmeli dersten 2 tanesi seçilir.

 

4. YARIYIL

SBİ 202: İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU: (3-0)                                                              AKTS:4     Zorunlu

Temel kavramlar ve sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi, iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin hukuki yapısı, işten ayrılma ve tazminatlar, çalışma saatleri, fazla çalışma, işçi örgütleri, grev ve lokavt.

SBİ 204: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: (3-1)                                                                   AKTS: 5    Zorunlu

Personel yönetiminin işlevleri ve gelişimi, personel sorunları, personel programı planlaması, emir komuta sistemi, personel kontrolü, personel sağlanması ve işe yerleştirme, personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, ücretleme yöntemi, yönlendirme.

SBİ 208: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ: (3-0)                                                                                    AKTS: 5   Zorunlu

Örgütsel davranış modeli. Örgütlerde karar davranışı: Karar verme, karar türleri, etkin karar vermenin şartları ve grup kararları. Örgütlerde Çatışma: Çatışmanın tanımı ve kaynakları, çatışmanın önemi, çatışma kaynakları, çatışmanın sonuçları, çatışma yönetimi ve sorun çözmenin duygusal yönü. Örgütlerde hayal kırıklığı ve iş tatmini. Örgütlerin yönetiminde stres: Bireysel ve örgütsel stres, stresin sebepleri ve sonuçları. Gruplar ve grup davranışı. Birey-örgüt bütünleşmesinde davranışsal yaklaşımlar. 

SBİ 210: MALİYET MUHASEBESİ : (3-0)                                                                                AKTS:4     Zorunlu

Muhasebenin tanımı, maliyet muhasebesinin amaçları, maliyet muhasebesinin genel muhasebe ile ilişkisi, harcama, gider ve maliyet kavramı, gider türlerine göre ayırım, üretim giderlerinin değişimi, gider türlerine ilişkin ülkemizdeki uygulama, toplum bir örnek çözümü, çözülecek emsal örnekler, hammadde giderleri, üretim maliyeti, gider taşıyıcıları ile ilgili sorunlar, fire ve artıklara ilişkin sorunlar, maliyet sistemleri, sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi, standart maliyet sistemi.

 

SBİ 206: ÜRETİM YÖNETİMİ: (2-0)                                                                                      AKTS: 3     Seçmeli*

Üretim yönetimine giriş, temel kavramlar ve tarihçe, üretim sisteminin kurulması, ürün tasarımı, talep tahminleri, üretim planlaması, kuruluş öncesi kararlar, kuruluş yeri seçimi, teknoloji, kapasite, fabrika içi yerleşme, üretimin yürütülmesi, programlama, tek üretimin planlanması, prodüktivite ve standartlaştırma, bakım ve onarım, üretim sisteminin denetlenmesi, miktar açısından denetim, maliyetlerin denetimi, kalite denetimi, stokların denetimi, üretim sistemi, üretim sisteminin planlanmasına genel bakış, üretim sisteminin yönetimi, üretim sisteminin kontrolü.

SBİ 212: TÜRK VERGİ SİSTEMİ: (2-0)                                                                                  AKTS: 3     Seçmeli*

Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezaları, Türk vergi sistemi, gelir vergisi ve uygulaması, kurumlar vergisi ve uygulaması, emlak vergisi ve uygulaması, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi ve harçlar.

SBİ 214: İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ: (2-0)                                                                  AKTS: 3     Seçmeli*

İş Sağlığının Sosyal Boyutu, İşyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları Ve Belgeler, İşyerinde Meslek Hastalıklarını Oluşturan Fiziksel Ve Kimyasal Faktörler, SSK Mevzuatına Göre Sağlık Mevzuatı, işyerinde Ortak Sağlık Birimi, Gürültünün, Titreşimin Sağlığa Etkileri Ve Önlemleri, İşyerinde Gürültü Haritasının Düzenlenmesi, İş Ortamında Tozlar, Gazlar Ve Etkileri, İş sağlığının hukuksal boyutu.

SBİ 216: SUNUM  TEKNİKLERİ: (2-0)                                                                                      AKTS: 3     Seçmeli*

İletişim kavramının irdelenmesi, İletişimde, sunumun etkililiğini artıran araçların öneminin belirtilmesi. Yazılı, sözlü ve görsel iletişimde etkili sunum yollarının altının çizilmesi.

SBİ 218: İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ: (2-0)                                                              AKTS: 3     Seçmeli*

Teşvikin tanımı, teşviklerin sınıflandırması ve uygulama gerekçeleri, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk imajının yerleştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası, KOSGEB destekleri.

SBİ 220: ULUSLARARASI FİNANS: (2-0)                                                                             AKTS: 3     Seçmeli*

Uluslararası Finans kavramı. Döviz Piyasaları, Sermaye piyasaları. Kur sistemleri. Uluslararası bankacılık ve Eximbank.Dış ticaretin finansmanı ve akreditif.

SBİ 222: FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI: (2-0)                                                                  AKTS: 3     Seçmeli*

SPK değerleme yöntemleri, repo, tahvil, hisse senetleri, İMKB VE piyasalar.

SBİ 224:KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ: (2-0)                                                                    AKTS: 3     Seçmeli*

Kalite , yönetim ve süreç kavramları, çevre standartları ve süreç yönetim sistemi.

SBİ 228:PAKET PROGRAMLAR II: (2-0)                                                                              AKTS: 3     Seçmeli*

Cari kart açma, cari fiş uygulamaları. Sipariş ve irsaliye modülünün kullanılması. Kasa, banka çek ve senet modülleri. E-Beyanname.Bordro SGK ve TİK raporları ile ilgili uygulamalar.

SBİ 230: DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ: (2-0)                                                     AKTS: 3     Seçmeli*

Dış ticari işlemlerin muhasebesi ile ilgili uygulamaların ve kuralların anlatılması.

SBİ 232: MESLEKİ YABANCI DİL II: (2-0)                                                                             AKTS: 3     Seçmeli*

İşletme Yönetimi alanında İngilizce metinler üzerinden okuma ve yazma pratikleri ile konuşma denemeleri.

SBİ 234: MASAÜSTÜ YAYINCILIK: (2-0)                                                                             AKTS: 3   Seçmeli*

Masaüstü yayıncılıkta ana kavramlar, Adobe uygulamaları.

SBİ 236:  SATIŞ TEKNİKLERİ: (2-0)                                                                                       AKTS: 3 Seçmeli*

Müşteri profilini belirleme, müşteri ilişkilerini geliştirme, beden dili ve iletişim, program teknikleri, kampanyalar.

SBİ 238: STRATEJİK YÖNETİM: (2-0)                                                                                    AKTS: 3 Seçmeli*

Stratejik yönetim çerçevesi; vizyon ve misyon tanımlama; dış/çevresel analiz ve fırsat ve tehditlerin tarifi; iç/organizasyonel analiz ve güçlü ve zayıf yönlerin tarifi; hedef/amaç belirleme; strateji belirleme, değerlendirme ve seçmede kullanılan araçlar; organizasyonel hedefleri gerçekleştirme ve strateji oluşturma ve uygulamada kullanılan organizasyonel sistemler ve süreçlerin incelenmesi; hedef yayılımı

*14 adet seçmeli dersten 4 tanesi seçilir.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1.YARIYIL:

SBY 101: GENEL İŞLETME (2-0)                                                       AKTS:4     Zorunlu

Zorunlu İşletme bilimindeki kavramlar, izlenen amaçlar, işletmenin çevre ile ilişkileri sorumlulukları, işletmenin yapısal fonksiyonel analizi ve temel ilkeleri. İşletmenin büyüklüğü, kapasitesi, yönetim ve organizasyonu, finansmanı, üretim pazarlama işleri, halkla ilişkileri ve muhasebe işleri.

SBY 103: GENEL MUHASEBE  (3-0)                                                   AKTS:4      Zorunlu

 Muhasebenin tanımı, işlevleri, tarafları, bilanço ve hesap kavramları, tekdüze düzen muhasebe sistemleri, muhasebede kullanılan yasal kayıtlar, bilanço kullanımı, gelir tablosu hesapları.

SBY 105: HUKUKA GİRİŞ   (2-0)                                                          AKTS: 3    Zorunlu

Hukuk kavramı, sınıflandırılması, hak kavramı kullanımı ve çeşitleri, borç kavramı, mülkiyet kavramı ve diğer hukuk dallarının tanıtımı.

SBY 107: TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI  (3-0)                       AKTS: 4    Zorunlu

Toplum, Toplumsal Yapı Ve Toplumsal Kurumlar, Türkiye’de Toplumsal Sınıflar, Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk: Temel Göstergeler: Milli Gelir, Gelir Dağılımı, Yoksulluk, İşgücüne Katılım, İşsizlik, Sosyal Güvenlik, Modern Türkiye’de Uygulanan İktisadi Politikalar, Göç ve Kentleşme, Aile yapısı, Sivil Toplum ve Türkiye’de Demokratikleşme.

SBY 109: YÖNETİM BİLİMİ   (3-0)                                                        AKTS: 5    Zorunlu

Evrensel yönetim teorileri, fonksiyonları ile söz konusu yönetim fonksiyonlarını, kamu yönetimindeki kullanımı ve sorunları incelemektedir. Öğrencilere verilen formasyon ile, hem özel hem de kamu sektöründe, özellikle yönetim unsurlarını ve ilkelerini çok iyi bilmeleri sağlanarak, ilerde başarılı bir yönetici olmaları için gereken alt yapı kurulmaya çalışılmaktadır.

AİT 101: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I     (2-0)    AKTS: 2    Zorunlu

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından  Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları.

 

TRD 109: TÜRK DİLİ-I (2-0)                                                                  AKTS:2       Zorunlu

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi.

 

YDİ 101: YABANCI DİL-I       (2 0)                                                       AKTS: 2      Zorunlu

Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.)  içermektedir.

 

ENF 111 BİLGİSAYAR  ( 1-2)                                                                 AKTS: 4    Zorunlu

Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri.

2.YARIYIL:

SBY 102: İKTİSATA GİRİŞ  (3-0)                                                          AKTS: 4    Zorunlu

Ekonominin kurumları, kaynakların kıtlığı, seçimi, arz, talep gibi mikroekonominin temel kavramları, müşteri tercihi, müşteri dengesi, firma teorisi, tam rekabet, monopol, oligopoli gibi kavramların incelenmesi.

SBY 104: ANAYASA HUKUKU  (3-0)                                                     AKTS: 5   Zorunlu

Anayasa kavramı, devlet, demokrasi, siyasal rejimler.  Parlementerizm ve modern Devlet düzenlerinden örnekler.  Sened-i İttifaktan başlamak üzere tüm Türk Devleti anayasalarının kronolojik sıra ile incelenmesi.

SBY 106 SİYASET BİLİMİ:   (3-0)                                                         AKTS: 4      Zorunlu

Siyaset kavramının tanıtımı, Klasik siyaset bilimi bağlamında devlet, modern zamanlar ve iktidar. Meşruiyet teorileri, Egemenlik, seçim sistemleri, siyasal partiler. Demokrasi kavramı ve halkın yönetime etkisi bağlamında kamuoyu ve siyasal katılma kavramları.

SBY 108: KAMU YÖNETİMİ:   (3-0)                                                      AKTS: 5     Zorunlu

Evrensel yönetim teorileri, fonksiyonları ile söz konusu yönetim fonksiyonlarını, kamu yönetimindeki kullanımı ve sorunları. İdari yapının tanımı ve özellikleri ve çeşitleri, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulama örnekleri. İdari yapının merkezi ve yerel yönetimlerdeki çeşitleri. Ülke bürokrasisinin bilimsel olarak yapısı, kamu personel mevzuatı, merkezden taşraya kadar idari yapı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Danıştay, Sayıştay, Vali ve Valiliğe bağlı tüm birimler. Yerel yönetimler Mesleki ve hizmet kuruluşlarının yönetim yapıları. İdari ve siyasi yargı, ombudsman.

 

AİT 102: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II    (2-0)       AKTS: 2    Zorunlu

Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye.

 

TRD 110: TÜRK DİLİ-II     (2-0)                                                               AKTS: 2     Zorunlu

Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri

 

YDİ 102:  YABANCI DİL-II       (2 0)                                                          AKTS:2   Zorunlu

Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.

 

SBY 110: ÇEVRE BİLİMLERİ (2-0)                                                        AKTS:3   Seçmeli*

Çevre kavramı, önemi, tarihçesi, dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamalarının incelenmesi. Dünyadaki Çevrecilik faaliyetleri uluslararası antlaşmalar. Türkiye’de çevre sorunları ve öneriler.

 

SBY 112: ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMI  (2-0)                                AKTS: 3   Seçmeli*

Modern yönetim yaklaşımları. Sistem yaklaşımı ve durumsallık yaklaşımı bağlamında örgüt teorileri. Postmodernizm –siyaset ilişkisi temelinde devletler ve  yönetim.

 

SBY 114: DOĞAL AFETLERDE KRİZ YÖNETİMİ (2-0)                 AKTS: 3   Seçmeli*

Doğal afet kavramı, Doğal afetlerin ülke, bölge ve kentler üzerine ekonomik ve sosyal etkileri. Türkiye’de meydana gelmesi olası doğal afet olayları ve alınabilecek tedbirler. İlgili kanun, tüzük ve yönetmelikler.

 

SBY 116:   YEREL YÖNETİMLER VE STKLAR  (2-0)                      AKTS: 3   Seçmeli*

Türkiye’de sivil toplumun tarihsel kökenlerinin ve gelişiminin incelenmesi; Devlet ve sivil toplum ilişkilerinin teorik çerçevesi; Türkiye’de güçlü devlet geleneği karşısında sivil toplum; Demokrasinin pekişmesi ve sivil toplum kuruluşları; 1980 sonrası gelişmeler; Sivil toplumda çeşitlilik; Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının kategorik ayrıştırılması; Faaliyet alanları; Avrupa Birliği üyelik sürecinde sivil toplum kuruluşları ve Yerel Yönetimler.

*Yukarıdaki 4 adet seçmeli dersten 2 tanesi seçilir.

 

3. YARIYIL

SBY 201: YEREL YÖNETİMLER   (3-1)                                        AKTS: 5        Zorunlu

Yerel Yönetim kavramı, teorisi, ülkemizdeki yerel yönetim uygulaması,  il özel idareleri, Belediyeler, Büyük Şehir Belediyeleri, Köylerin mali ve organik yapısı. İlgili kanunlar ve uygulamaları.

SBY 203: KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI  (3-1)                AKTS: 4     Zorunlu

Kentleşme nedenleri, Kentleşme ve kalkınma, Azgelişmiş ülkeler ve aşırı kentleşme, Kentleşme ve siyasal davranışlar, Kentleşme politikaları, Türkiye de kentleşme Kent ve kent tanımları, Kent kuramları, Kent planlaması kuramları, Bölge gelişmesi için planlama, Konut ve konut politikaları, Gecekondu olgusu.

SBY 205: KAMU PERSONEL REJİMİ  (3-0)                                   AKTS: 4       Zorunlu

Personel yönetimi ile ilgili kavramlar, personel yönetiminin önemi ve kapsamı, personel yönetiminde yararlanılan başlıca bilim dalları ve yönetim kavramları, personel bölümünün örgütteki yeri, yapısı ve personel yöneticisi, personel yönetimi ve başlıca işlevleri.

SBY 223 STAJ DEĞERLENDİRMESİ: (0-2)                                     AKTS:  8      Zorunlu

30 işgününü kapsayan staj süresince öğrenilen bilgilerin öğrenciler tarafından sunulması ve değerlendirilmesi.

 

SBY 207: HIZLI OKUMA VE YAZMA TEKNİKLERİ (2-1)              AKTS: 3    Seçmeli*

Okuma, yazma, dinleme, konuşma, görsel okuma ve sunu, anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçlüklerinin tanılanması ve giderilmesi; okuma metinlerinin yapısı; bilgilendirici ve hikaye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve yazma; metinlerden anlam kurma, metinlerle ilgili sorular ve türleri; okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi.

SBY 209: KENT PLANLAMA  (2-1)                                                       AKTS: 3    Seçmeli*

Kent planlaması kavramı dünyadan ve Türkiye’den kent planlaması örnekleri. Üst ve alt planlama ölçekleri. İmar hakkı hesaplamaları.

 

SBY 211: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ   (2-1)                              AKTS: 3      Seçmeli*

Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik Modeli, ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemleri.

 

SBY 213: KRİZ VE STRES YÖNETİMİ   (2-1)                                  AKTS: 3      Seçmeli*

Kriz ve Stres kavramları, Kriz yönetimi ile ilgili yaklaşımlar. Stres yönetiminde parametreler. Kriz ve stres yönetimi arasındaki ilişki.

 

SBY 215: YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ   (2-1)                              AKTS: 3     Seçmeli*

İşletme verilerinin işlenmesi, ofis otomasyonu, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller. Elektronik veri transferi, tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri.

SBY 217: E-DEVLET    (2-1)                                                                    AKTS: 3    Seçmeli*

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin bir sonucu olarak kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teori ve uygulamaları.

 

SBY 219: YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER (2-1)    AKTS: 3      Seçmeli*

Yerel Yönetimlerde halkla ilişkilerin tanımı, içeriği, uyulması gereken ilkeler, kullanılan yöntemler, ilgili teoriler, reklam, pazarlama, propaganda gibi kavramların incelenmesi ve personelin, iletişimin önemi ile taşınması gereken özelliklerin incelenmesi

SBY 221: KENT HİZMETLERİ   (2-1)                                                 AKTS: 3       Seçmeli*

Kentlerde ve özellikle anakentlerde merkezi ve yerel idarelerin kamu hizmeti sunumları, çeşitli ülke örnekleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınmakta. Belediyelerin işletmelerinin ve şirketlerinin çeşitli usullerle kentsel hizmet sunumları incelenmektedir. Kentleşme ve kentsel alanda konut sorunu ve konut politikalarının gelişimi irdelenmektedir.

SBY 225: STRATEJİK YÖNETİM    (2-1)                                            AKTS: 3       Seçmeli*

Stratejik yönetim çerçevesi; vizyon ve misyon tanımlama; dış/çevresel analiz ve fırsat ve tehditlerin tarifi; iç/organizasyonel analiz ve güçlü ve zayıf yönlerin tarifi; hedef/amaç belirleme; strateji belirleme, değerlendirme ve seçmede kullanılan araçlar; organizasyonel hedefleri gerçekleştirme ve strateji oluşturma ve uygulamada kullanılan organizasyonel sistemler ve süreçlerin incelenmesi; hedef yayılımı.

 

*Yukarıdaki 9 adet seçmeli dersten 3 tanesi seçilir.

 

4. YARIYIL:

SBY 202: İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALARI  (2-2)             AKTS:5      Zorunlu

Her türlü işletme tesis, birleşik tesis, eğlence yeri, işyeri, yapı ruhsatı, ruhsat alma şartları, kamuya ait tesis ve yapılar ile sanayi tesislerinde ruhsat, ruhsata tabi olmayan yapılar, ruhsat süreleri, yapı kullanma izinleri, inşaat, tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili düzenlemeler, imar planları ve yapı projeleri hazırlanırken uyulacak esaslar, cezai hükümler.

SBY 204: AB VE YEREL YÖNETİMLER  (3-0)                                 AKTS:5      Zorunlu

AB-Türkiye ilişkilerinde önemli bir konu olarak Yerel Yönetimlerin yapısı. Yerelleşme ve Yerindelik ilkelerinin Türkiye’de uygulanabilirliği. AB Yerel Yönetimler  Özerklik Şartnamesi ve Türkiye’den istenilen Yerel Yönetim reformları.

SBY 206: YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ  (3-0)                          AKTS:4     Zorunlu

Yerel Yönetimler maliyesi kavramının evrimi, mevcut durumu, il özel idaresi, belediye, köy gibi yapıların gelir gider paylaşımının, gelir ve giderlerde optimum, demokratik ve rasyonel yapının oluşmasının açıklanması.

SBY 208: YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI (3-0)     AKTS:4       Zorunlu

Mevzuat ve uygulamalardan ortaya çıkan sorunlar. Küreselleşme süreci ile birlikte yoğunlaşan yerelleşme eğilimleri ve üniter devlet sistemlerine etkileri. AB uyum sürecinde yaşanan zorluklar. Hizmet sunumunda karşılaşılan ekonomik ve siyasi sorunlar.

 

SBY 210: ÇEVRE KORUMA MEVZUATI   (2-0)                            AKTS: 3      Seçmeli*

2872 nolu Çevre Kanunu esas alınmak üzere ilgili Kıyı, Orman, Boğaziçi, Maden, Milli Parklar, Tarım kanunları ile ilgili genel bilgi.

SBY 212: TAPU MEVZUATI VE KAMULAŞTIRMA TEKNİKLERİ  (2-0) AKTS: 3    Seçmeli*

Kamulaştırma faaliyetlerinin tarihsel seyri. Tapu işlemleri ve tapu sicili. Kamulaştırma kavramı ile kamulaştırma için gerekli işlemler.

SBY 214: İŞ HUKUKU (2-0)                                                                 AKTS: 3      Seçmeli*

İş hukukunun niteliği, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun temel kavramları, bireysel iş hukuku, iş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin kurulması, İş sözleşmesinden doğan borçlar, işin düzenlenmesi, ücret güvencesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş sözleşmesini sona erdiren durumlar, sona eren iş sözleşmesinin hukuki sonuçları, Toplu iş hukuku, sendika hakki ile ilgili temel kavramlar, toplu iş sözleşmesi hakkı ve kavramı, grev hakkı ve kavramı, lokavt, toplu hak uyuşmazlığı ve mahkemeye başvurma.

SBY 216: DEVLET MUHASEBESİ (2-0)                                            AKTS: 3      Seçmeli*

Devlet muhasebesini tanımı, kapsamı, genel özellikleri, devlet muhasebesi sistemleri, Tekdüzen Hesap Planı, Genel bütçeli idarelerde kullanılan hesaplar ve bu hesaplara ilişkin işlemler, Faaliyet Sonuçları Hesapları ve Bütçe Hesaplarının Kapatılması ve Faaliyet Sonucunun (Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu/Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu) Ortaya Çıkarılması, Türkiyede uygulanan devlet muhasebesine ilişkin güncel sorunların ele alınması.

SBY 218: KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER (2-0)       AKTS: 3      Seçmeli*

Dünyada ve özellikle Avrupa Birliği içerisinde Yerel Yönetimler ile ilgili alınan kararlar. Türkiye’nin yönetsel yapısına yakın olmasından ötürü Macaristan ve Fransa örnekleri. Farklı örneklerden seçmeler ve Türkiye uygulaması ile karşılaştırmalı analizler.

SBY 220: RUHSAT İŞLEMLERİ VE DENETİM (2-0)                     AKTS: 3      Seçmeli*

İşletme tesis, birleşik tesis,eğlence yeri, işyeri, yapı ruhsatı, ruhsat alma şartları, kamuya ait tesis ve yapılar ile sanayi tesislerinde ruhsat, ruhsata tabi olmayan yapılar, ruhsat süreleri.

SBY 222: YEREL DEMOKRASİ VE KENTLİ HAKLARI (2-0)        AKTS: 3      Seçmeli*

Demokrasinin mikro uygulanabilmesi anlamında kentlilik bilinci ve yerel yönetimlerde katılma. Kentli hakları ve yerel demokrasi. Kararlara ortak olabilmek için var olması gereken demokrasi kültürü ve yurttaşlık bilinci.

SBY 226: MEDYA VE KAMUOYU   (2-0)                                          AKTS: 3      Seçmeli*

Kamuoyunu etkilemede en önemli faktörlerden birisi olarak kabul edilen medyanın oluşumu amaçları ve toplum üzerine etkileri. Habercilik, söylem reklam ve propagandanın oluşumunda medyanın  yönlendirici etkisi.

*Yukarıdaki 8 adet seçmeli dersten 3 tanesi seçilir.

Türkçe